गोंयांत दिसान दीस शियाचें प्रमाण वाडटा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दव पडलो ना जाल्यार आंबो, काजूचें पिक वाडटलें

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत दिसान दीस तापमान उणें जावपा सयत शियाचें प्रमाण वाडत आसा. सोमारा परस मंगळारा तापमान उणें आसलें. पणजे उण्यांत उणें तापमान 17.2 अंश जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उणें तापमान 18 अंश सेल्सियस आशिल्लें. काजी तशेंच आंब्याच्या पिकाक शीं पुरक आसले तरी दव मात पडपाक जायना, अशें भारतीय शेती संशोधन संस्थेचे वैज्ञानीक ए. आर. देसाय हांणी सांगलें.
अंदूंच्या डिसेंबरांत लेगीत 18 अंशा सकयल तापमान उणें जावंक नाशिल्लें. 17.2 अंश संल्सियस हें अंदूच्या जानेवारींतलें सगल्यांत उणें तापमान. पणजेंतलें जानेवारींतलें उण्यांत उणें तापमान 14.4 अंश 3 जानेवारी 1991 हे दिसा नोंद जाल्लें. मुरगांवांतलें उण्यांत उणें तापमान 16.7 अंश 7 जानेवारी 1945 दिसा नोंद जाल्लें.
मंगळाराचें तापमान हे सरासरी परस 2.9 अंशांनी उणें आसा. मुरगांवचें तापमान हे 3.8 अंशानी सरासरी परस उणें आसा.
जानेवारी म्हयन्यांतलें शीं काजी तशेंच आंब्याच्या पिका खातीर पुरक थारता. दव मात पडपाक जायना. दव पडल्यार आंबो तशेंच काजीचो चंवर लासता, अशें भारतीय शेती संशोधन केंद्रांतले वैज्ञानिक ए. आर. देसाय हांणी सांगलें. ए. आर. देसाय हे आंबो तशेंच काजीच्या फळांचेर संशोधन करतात. दिसाचें तापमान चड आसले आनी रातचें तापमान उणें आसलें जाल्यार दव तयार जाता. सध्या अशी स्थिती ना. दिसाच्या आनी रातच्या तापमानांतलो फरक चड आसपाक जायना. फरक चड आसलो जाल्यार दव पडपाक लागता. दवाक लागून आंबो तशेंच काजीचो चंवर जळटा. चंवर लासल्यार फलधारणा जावची ना, अशें तांणी सांगलें. आंब्या परस दवाचो फटको काजींक चड बसता. अंदूं काजीक बऱ्या प्रमाणांत चंवर आयला. आंब्याचो चंवर समाधानकारक ना, अशें तांणी सांगलें.
डिसेंबर, जानेवारींत शीं पडले उपरांत फेब्रुवारींत वत पडले जाल्यार चंवराचें फळांत रुपांतर जावपाक मजत जाता. दव पडलो ना, जाल्यार काजू, आंब्याचे पिक बरें येतले, असो अदमास देसाय हांणी उक्तायला.