गोंयांत ग्रामीण वाठारांत भाजयो, मसाले, नुस्त्यांचेर शारी वाठारा परस चड खर्च

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय सांख्यिकी आनी प्रकल्प अंमलबजावणी खात्याची म्हायती

पणजीः गोंयांत ग्रामीण वाठारांत म्हयन्याक दरेकी व्यक्ती फाटल्यान 7,366.57 रुपया खर्च, जाल्यार शारी वाठारांत होच खर्च 8,733.87 रुपया इतलो आसा. अशें आसले तरी कांय गजालीं खातीर शारी वाठारा परस ग्रामीण वाठारांत चड खर्च जाता. केंद्रीय सांख्यिकी आनी प्रकल्प अंमलबजावणी खात्याच्या अहवाला प्रमाण ग्रामीण वाठारांत भाजयो, नुस्तें, मांस, साकर, सुकामेवा, मसाले, दाळी ह्या गजालींचेर शारी वाठारा परस चड खर्च करतात.

केंद्रीय सांख्यिकी खात्यात ग्रामीण आनी शारी वाठारांत म्हयन्याच्या खर्चाचे सर्व्हेक्षण केल्ले. ते प्रमाण गोंयांतल्या 20 ग्रामीण जाल्यार 18 शारी वाठारांत मेळून 683 घरांचे सर्वेक्षण केल्ले. अहवाला प्रमाण राज्यांतल्या शारी वाठारांत नुस्तें, तांतया आनी मटण अशा पदार्थांचेर दरेकी व्यक्ती म्हयन्याक 655.15 रुपया खर्च करतात. जाल्यार ग्रामीण वाठारांत ह्याच गजालीं खातीर म्हयन्याक दरेकी 679.59 रुपया खर्च करतात.

शारी वाठारांत भाजयांचेर दरेकी व्यक्ती म्हयन्याक 280.52 रुपया, जाल्यार ग्रामीण वाठारांत 298.86 रुपया खर्च जाता. शारी वाठारांत साकरेचेर दरेकी व्यक्ती म्हयन्याक 30.55 रुपया जाल्यार ग्रामीण वाठारांत 34.33 रुपया खर्च करतात. शारी वाठारांत भाजयां खातीर 280.52 रुपया जाल्यार ग्रामीण वाठारांत 298.86 रुपया खर्च जाता.

तशेंच शारी वाठारांत दरेकी व्यक्ती म्हयन्याक मसाल्यांचेर 178.16 रुपया जाल्यार ग्रामीण वाठारांत 180.97 रुपया खर्च करतात, अशें केंद्रीय सांख्यिकी खात्याच्या अहवालांत नमूद केलां.

ग्रामीण वाठारांत शिक्षण, भलायकेचेर उणो खर्च

शारी वाठारा परस ग्रामीण वाठारांत शिक्षण, भरलायकेचेर उणो खर्च जाता. शारी वाठारांत दरेकी व्यक्ती म्हयन्याक शिक्षणा खातीर 205.11 रुपया जाल्यार वैजकी सेवां खातीर 460.39 रुपया खर्च करतात. ग्रामीण वाठारांत शिक्षणा खातीर दर व्यक्ती फाटल्यान 113.23 रुपया जाल्यार वैजकी सेवां खातीर 341.99 रुपया खर्च जाता.

ग्रामीण वाठारांत करमणूक, गिरायक सेवांचेर चड खर्च

शारी वाठारांत करमणुकी खातीर दर व्यक्ती 119.13 रुपया, गिरायक सेवां खातीर 381.98 जाल्यार जोत्या खात्यारी 51.85 रुपया खर्च करतात. ग्रामीण वाठारांत करमणुकी खातीर 134.10 रुपया, गिरायक सेवां खातीर 427.04, जाल्यार जोत्या खातीर 55.43 रुपया खर्च जाता.