गोंयांत काळोख रिगचो न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्यटन हंगामात गोंयांक लायट उणी पडटा. आतां पर्यटक गांवांगांवांनी येवपाक लागल्यात, म्हणटकच लायटीचे बाबतींत फक्त शारांचेर लक्ष केंद्रीत करून चलचें ना.

अांकवार आसतना नोकरी करपी तरणाट्याक चड खर्च करपाची गरज पडना. सादारण पगार आसल्यार तो आपलो दिसपट्टो खर्च सहज करपाक शकता. मात ताचें लग्न जाता, भुरगीं जातात तेन्ना मात जोडटा तितलो पयसो उणो पडटा. हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार खावपी तोंडां वाडटात. साधनसुविधांचेंय कांयशें तशेंच. पयलीं गोंयकारांक जितलीं घरां, अन्न, उदक, वीज, गाडयो, शाळा, रस्ते लागताले, तितले आयज पावनात. फुडाराक लोकसंख्या आनीक वाडली, सुविधांचोय वापर वाडलो जाल्यार कितें जायत तें सांगपाक येना. खास करून लायटीचें. हे घडयेक, राज्याक वेवसायीक आनी घरगुती मेळून दिसाक उणीच 580 ते 700 मेगावॅट लायटीची गरज आसा. पूण मेळटा कितली? तर 324 मेगावॅट !! खुद्द वीज मंत्र्यान विधानसभेंत ही म्हायती दिल्या. गोंयांत सध्या तरी सदां उठून भारनियमन (थारावीक काळ लायट बंद दवरप) जायना, पूण आमी 324 मेगावॅटाचेरुच समाधान मानलें जाल्यार फुडाराक दरेका गांवांत 1- 1 दीस लायटीक सुशेग दिवचो पडटलो. शेजराच्या राज्यांनी हें फाटलीं 35 वर्सां चालू आसा.
गोंयां भितर चार कंपन्यां कडल्यान फक्त 20 मेगावॅट लायट मेळटा. बाकीची 304 मेगावॅट हेर राज्यांतल्यान मेळटा. तातूंत सौर लायटीचो आसपाव आसा. सोलर एनर्जी काॅर्पोरेशना कडल्यान 150 तर प्रधानमंत्री कुसूम येवजणे खाला आनीक 50 मेगावॅट लायट घेवपाची कबलात गोंय सरकारान केल्या, अशें वीज मंत्री म्हणटात. तमनार प्रकल्पा कडल्यान वीज घेवपाचें सरकारान थारायलां. ती हेरां परस उण्या मोलांत मेळटली. विशेश म्हणल्यार ती उद्देगीक वसणुकेंत वापरूंक मेळटली. ते नदरेन लायटीचीं सब- स्टेशनां उबारपाचें काम चलता. ही ‘ग्रीन एनर्जी’ येतकच गोंयचे अर्थवेवस्थेक बळगें मेळटलें. कारण उद्देगांक सध्या फावो त्या प्रमाणांत आनी खंड पडनासतना लायट मेळना. लायटीक लागून उद्देग नेटान चलतले आनी ताचो फायदो गोंयचे तिजोरेक जातलो, हें वेगळें सांगपाक नाका. उद्देगांक लायटीची पुरवण करपाची यंत्रणा सारकी ना. ती लोड घेवपाक शकना. चड लोड आयल्यार कितें जाता तें सगल्यांक खबर आसा. हालींच स उद्देगीक कंपन्यांनी वीज खात्याक पत्र बरोवन लायटीच्या आपालिपाक लागून कितें जातां, तें कळयलां. ‘आयज पावतले, फाल्यां पावतले, पावून पावना’ हें कांतार गायत बसचे परस प्राधान्यक्रमान सरकारान उद्देग मळाची ही लायटीची मागणी पुराय करपाक जाय. फक्त उद्देगीक वसणुकच न्हय, तर घरगुती, वेपारी आस्थापनांक 24 वरां लायट मेळपाक केबल, सरयांचें जाळें खाची कोनशांनी पातळावचें पडटलें. तेंय काम बेगीन जावचें.
पर्यटन हंगामात गोंयांक लायट उणी पडटा. आतां पर्यटक गांवांगांवांनी येवपाक लागल्यात, म्हणटकच लायटीचे बाबतींत फक्त शारांचेर लक्ष केंद्रीत करून चलचें ना. गांवूय झगमगपाक जाय. सध्या कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान आमकां लायट येता. मात ती हाडपी यंत्रणा पोरणीं जाल्या. थारावीक मेगावॅटा वयर लायट हाडपाक मेळना. तशें धाडस केल्यार दुर्घटना जावं शकता. गोंय काळखांत उरूं येता. आयज तें परवडपाचें ना.
गांवगिऱ्या वाठारांनी लायटीची फावो तितली पुरवण जायना. चडू वेळ लायट गेल्यारुच दिसाळ्यांनी खबरो येतात. नाजाल्यार ओगी रावपा इतली सोंशिकसाण गोंयकारांच्या आंगांत आसा. पेडणे तालुक्यांत कोरगांवां कांय दिसां पयलीं लायट नाशिल्ल्यान नागरिक, लघु उद्देजक, पसरकार हांचेर कितें परिणाम जाता, तें सगल्यांनी वाचलांच आसतलें. आयज गोंय अशा पांवड्यार येवन पावलां की ताका लायटी बगर रावप शक्यूच ना. सादी देख दिवची जाल्यार मिक्सर, फॅन, एसी, टीव्ही, गिझर, ट्युबलायट, मोबायल फोन, संगणक, पंप हीं उपकरणां लायटी बगर निरुपेगी. आतां तातूंत इलेक्ट्रीक दुचाकी, चारचाकी जोडची पडटली. कारण तांचो खप वाडपाक लागला. तांकां लायट जाय. घरगुती आनी चार्जींग स्टेशनांची. ही लायट अतिरिक्त. कारण फाटल्या 20 ते 40 वर्सां पसूनच तिचो वापर जावपाक लागला. फुडाराक आनीक उपकरणांची तातूंत भर पडटली. कोयराची विलो, उदकाची पुरवण हांचे खातीरूय लायट जाय. दिवाळे दीस आमी पण्टी पेटोवन काळखाक धांवडायतात. तशेंच हाचे मुखार 24 वरां अखंड वीज पुरवणेची तजवीज करून आमकां सगल्यो समस्या ना करच्यो पडटल्यो.