गोंयच्यो 8 न्हंयो प्रदुशीत

फोंडेंच्या आदल्या बस स्टॅण्डार आयोजीत केल्ले बसके वेळार उलयतना राजेंद्र केरकार. कुशीक हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजेंद्र केरकार: म्हादय प्रस्नाचेर फोंडें नागरीक ग्रुपा वतीन जाली बसका

फोंडें: सद्या गोंयच्यो 8 न्हंयो पयलींच प्रदुशीत जाल्यात. म्हादय न्हंयच्या देंगणांत भरपूर पावस कोसळिल्ल्यान न्हंयची राखण करूंक ना जाल्यार फुडाराक न्हंयक लेगीत धोको निर्माण जातलो. फुडाराक निर्माण जावपी धोको पयस करपा खातीर राज्यांतले आमदार आनी मंत्र्यांनी विधानसभेंत म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा करपाची गरज आसा, अशें मत पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी फोंडें हांगा घेतिल्ले बसकेंत उक्तायलें. 

फोंडेंच्या आदल्या बसस्टॅण्डाचेर फोंडें नागरीक ग्रुप वतीन आयोजीत केल्ले बसकेंत राजेंद्र केरकार हे उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा माचयेर नगरसेवक शांताराम कोलवेंकार, सुनील देसाय, कमलाकर साधले आनी उदय डांगी हाजीर आशिल्ले. 

    म्हादय न्हंयच्या प्रस्नाचेर गोंयचे जनतेन जागृत जावपाची गरज आसा. जर गोंयचे नागरीक आतांच जागे जावंक ना जाल्यार कर्नाटक सरकार म्हादय न्हंयचें उदक वळयतलें. कर्नाटक सरकारांतल्या दरेका आमदार आनी मंत्र्यान म्हादय न्हंये विशीं खोलायेन अभ्यास केला. पूण गोंयच्या आमदार आनी मंत्र्यांनी म्हादयचो अभ्यास करूंक नाशिल्ल्यान ते कायदेशीर बाजू मांडपाक अपेशी थारल्यात. विधानसभेंत म्हादय न्हंयच्या प्रस्नाचेर चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालय आनी केंद्रीय जल आयोगा फुडल्यान कायदेशीर बाजू मांडपाची काळाची गरज आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें. 

   केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटक सरकाराक उदक वळोवपा खातीर परवानो दिल्ल्यान फुडाराक दूधसागर न्हंयच्या अस्तित्वाक लेगीत धोको निर्माण जातलो. दूधसागर न्हंय पयलींच धोक्याचे स्थितींत व्हांविल्ल्यान लोकांनी म्हादय प्रस्नाचेर जागे जावपाची गरज आसा. आतांच गोंयचे नागरीक जर जागे जायना जाल्यार फुडाराक राज्यांत निर्माण जावपी उदकाचे समस्येक सगळ्यांक तोड दिवपाची वेळ येतली अशें राजेंद्र केरकार हांणी फुडें सांगलें.