गोंयकारांनो, हें कितें चल्लां ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयकार हें सगळें पळोवन ओगी रावतलो काय उलयतलो, हाचेरूच तांचो फुडार थारतलो. तशें पळोवंक गेल्यार भेकूट मनोवृत्तीचो फुडार कितें आसतलो, हें वेगळें सांगपाची गरज ना.

अामकां गोंय राखपाक जाय, गोंयकारपण सांबाळपाक जाय, गोंयची संस्कृती, भाशा, दायज, लोककला, लोकवेद आनी आमचें वेगळेपण सुरक्षीत दवरपाक जाय, अशें जायते फावट आमी म्हणटात. पूण, दोळ्यां मुखार गोंयांक धोको दिवपी, गोंयकारां खातीर वायट गजाली चलतात तेन्ना आमी ओगी रावतात. कित्याक जाय तें कोत्रपण म्हूण आमी तोंड बंद दवरतात. आमचें हें मोन आयज आमकांच सोंपोवपाक निमित्त थारपाक शकता. ओगी रावन आनी कोत्रपणाच्या भंयान आमी दोळ्यां मुखार आमचें गोंय काबार जाता तें पळोवंक लागले जाल्यार मागीर मुंबयतल्या ‘मराठी माणसा’ची जी गत जाल्या तशी जीण जगपाची संवय लावन घेवची पडटली.
आमचे लोकशायेचे तीन म्हत्वाचे खांबे, शासन (विधीमंडळ), प्रशासन आनी न्यायवेवस्था. शासन म्हणल्यार पंच, जिल्हो पंचायत वांगडी, नगरसेवक, आमदार, खासदार आनी प्रशासन म्हटल्यार नोकरशहा. तांच्या मदल्या कांय भ्रश्ट लोकांची एक टोळीच तयार जाल्या. ती सध्या वाळटी जावन आमच्या राज्यांक आनी देशाक पोखरीत आसा. एकूच खांबो म्हटल्यार न्यायवेवस्था जाचेर आमची लोकशाय निंबून आसा. ‘सत्यमेव जयते हो’ मंत्र या न्यायवेवस्थेन आजून मेरेन जपला. न्यायदानाक उशीर लागता, खटले प्रलंबीत आसात, ह्यो सगल्यो गजाली खऱ्यो आसल्यो तरीय बी न्यायदेवतेचेरूच लोकशायेची भिस्त आसा. तिचे वयलो विस्वास उडलो जाल्यार जनता मागीर कायदो हातांत घेतली आनी हिंसा हो एकूच मार्ग उरतलो, जो आमचे लोकशायेक संकश्टांत उडोवंक शकता.
मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्याच सप्तकांत एक म्हत्वाचो निकाल दिलो. गांवांतल्या तलाठ्या सावन वयर मेरेन आमची सरकारी वेवस्था कशी भ्रश्ट जाल्या हेंच ह्या निकालांतल्यान दिसून येता. उत्तर गोंयच्या पेडणे तालुक्यांत हरमल गांवांत गिरकरवाड्यार न्हंयेच्या सामकारूच ‘नो डेवलेपमेंट झोनां’त, सीआरझेडाचे नेम माड्डून पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत एका भायल्या मनशान चार मजली इमारत उबी केल्या. तिका पंचायतीचोच न्हय तर कसलोच परवानो ना. तरीय हे इमारतीक लायट, उदकाचें कनेक्शन मेळून थंय हॉटेल सुरू जालां आनी पर्यटक थंय रावतात. ह्या निवाड्याचेर आनीक अभ्यास केले उपरांत आनीक धक्कादायक म्हायती उक्ताडार आयल्या. हें हॉटेल पर्यटन खात्या कडेन पर्यटन वेपार वेवसायाक लागून नोंद जालां. हॉटेलाच्या धनयान आनीक एका पत्त्याचेर अबकारी परवानो मेळोवन तो ताचो वापर ह्या हॉटेला खातीर करता. या हॉटेलाच्या निमतान एक व्हडली बेकायदा कृती उक्ताडार आयल्या. हाचे वयल्यान आमची ‘सिस्टीम’ कितली भ्रश्ट जाल्या आनी ही वाळटी खंय मेरेन पावल्या, हें कळून येता.
हणजूणचो आरटीआय वावुरपी रवी हरमलकार हांणी ही याचिका दाखल केल्ली. तांणी पयले फावट जुलयांत जेन्ना या बांदकामा विशीं पंचायती कडेन कागाळ केली तेन्ना पंचायतीन वयले चाराक म्हूण हॉटेल धनयाक ‘कारणां दाखय’ नोटीस धाडली. तिका त्या हॉटेल धनयान भीक लेगीत घालूंक ना. नोटीस काडून पंचायत ओगी रावली. मागीर परतून कागाळ केले उपरांत पंचायतीन बांदकाम मोडपाची नोटीस काडली. उपरांत पंचायत परत ओगी रावली. रवी हरमलकार कोर्टांत वचपाची तयारी करता, हें पंचायतीक कळ्ळें तेन्ना तांणी बीडीओक पत्र बरोवन डेमोलीशन स्क्वॉड (बांदकाम मोडपी पंगड) मागलो. तो मेरेन खंडपीठा मुखार ही याचिका सुनावणेक येवन खंडपीठान सरकारी यंत्रणांक उजरावन काडले. सरकारचे प्रतिनिधीत्व करपी अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणीय या प्रकरणाचेर गंभीरपणान आपलें मत उक्तायलें. येदी व्हडली इमारत उबी जाता आनी पंचायत, सीआरझेड, नगर नियोजन, भलायकी, उजो सुरक्षा हांकां कांयच खबर ना, हें कशें जांव येता, असो गंभीर प्रस्न तांणीय विचारलो. बीडीओ कडल्यान पंचायतीक बांदकाम मोडपी पंगड मेळटलो अशें उतर तांणी खंडपीठा मुखार दिलां. आता 31 ऑक्टोबराक पंचायतीक बांदकाम मोडपी पंगडक मेळ्ळे उपरांत पंचायत कितें करता हें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें.
पंचायतीच्या फाटबळाचेरूच हें बांदकाम जालां, पूण तेच वांगडा वयर मेरेन सेटींग जालां हें सांगपाक कोणां ज्योतिशाची गरज ना. आतां पंचायत ह्या बांदकामाचेर जेसीबी चडयता कांय कितें, हें पळोवचें पडटलें. ह्या सप्तका भितर आपलें म्हण्णें मांडपाची संद हॉटेल धनयाक खंडपीठान दिल्या. हॉटेल धनी म्हूण मंजू कंधारी आनी अशोक कंधारी अशीं नांवां ‘एक चवदा’च्या उताऱ्याचेर आसात. अशोक कंधारी हांच्या नावान पर्यटन खात्या कडेन या हॉटेलाची नोंद आसा आनी अबकारी परवानोय बी ह्याच नांवान दिल्ल्याचें कळ्ळां. हो हॉटेल धनी आतां खंडपीठा मुखार नेमकें कितें म्हण्णें मांडटा काय सर्वोच्च न्यायालय ना जाल्यार हरित लवादा कडल्यान हे कारवायेक स्थगिती हाडटा तें पळोवंचें पडटलें. काय ‘दुडुर्र ब्रह्मा…’ च्या जिवार हेर संस्थाचो आदार घेवन आपले बेकायदा कृतीक संरक्षण दितात तेंय पळोवंचें पडटलें.
आमची वेवस्था सकयल पासून ते वयर मेरेन कशी भ्रश्ट जाल्या तें ह्या प्रकरणांतल्यान उघड जालां. जितले म्हूण बेकायदा गजाली आसात त्यो राजकी, प्रशासकी वेवस्थेक ‘प्रोटेक्शन मनी’ची पुरवण करीत आसतात. सगल्यो बेकायदा गजाली जावपाक आनी सुरू उरपाक हप्ते वतात. ते वयर मेरेन वयतात अशें आमी गोंयकार सदांच म्हणटात. वयर मेरेन म्हटल्यार खंय हें विस्कटावन सांगपाची गोंयकारांक तरी गरज ना, अशें म्हणूं येता. पेडणेकारांनी ‘झोनिंग प्लाना’च्या आड उठाव केलो आनी सरकारान रोखडेंच नमते घेवन हो प्लान रद्द केलो. पेडणेकारांच्या आंदोलनाची इतले फास्ट नोंद घेवपाची ही पयलीच खेप. देखून हांतूत कितें तरी काळें आसा, असो दुबाव बऱ्याच लोकांक मारपाची चड शक्यताय आसा. झोनिंग प्लान नासतनाच कितल्योशोच बेकायदा गजाली आनी बांदकामां पयलींच उबीं जाल्यांत हेंच गोंय खंडपीठाच्या या निकालांतल्यान स्पश्ट जालां. हरमल पंचायत आता हे विशीं कितें कारवाय करता, या प्रकरणाची देख घेवन राज्य सरकार सगल्या पंचायतींक आनी पालिकांक अशा बांदकामाची वळेरी तयार करपाचो आदेश काडटा कांय कितें आनी हांतूतल्यान आमी कितें तरी देख घेतले काय हें फुडे अशेंच चालू उरपाचें, हेंवूय आतां स्पश्ट जातलें. गोंयकार हें सगळें पळोवन ओगी रावतलो काय उलयतलो, हाचेरूच तांचो फुडार थारतलो. तशें पळोवंक गेल्यार भेकूट, भिवंकुरे मनोवृत्तीचो फुडार कितें आसतलो, हें वेगळें सांगपाची गरज ना.

किशोर नायक गांवकार
7774039242