गुळेली हांगा बायल जाग्रुती कार्यावळ

शांतादुर्गा महिला मंडळाचे कार्यावळींत उलयतना संदीप पार्सेकार, वांगडा विश्वजा सावंत, पलल्वी गांवडे आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः गुळेली हांगच्या शांतादुर्गा महिला मंडळा वतीन बायल जाग्रुती कार्यावळ जाली. आदिवासी कल्याण येवजणे खाला ती आयोजीत केल्ली. मुखेल सोयरे म्हणून शिक्षक संदीप पार्सेकार, समिक्षा शिरोडकार, पंच वांगडी अक्षिता गावड, महिला मंडळ अध्यक्ष पल्लवी गावडे आनी विश्वजा सावंत हाजीर आशिल्ली.
बायलांनी आपल्या कामांतल्यान वेळ काडून सांस्कृतीक आनी सामाजीक कार्यावळीतं वांटो घेवपाक जाय. ताका लागून त्यो चार वण्टी आड अडकून पडनात. बायलो आनी भुरग्यांक माची मेळोवन दिवपा खातीर कार्यावळी जावपाक जाय अशें पार्सेकारान सांगलें.
अक्षिता गावडेन महिला मंडळाचच्या वावराची तुस्त केली. ह्या वेळार गुळेली पंचायत  वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर भेसवण सर्त जाली. तातूंत विदिशा विठू नायक, कुणाल विशांत नायक, प्रज्वल ओपकार हांगा पयलीं तीन इनामां फावो जालीं. स्वरुप गावडे, तनिशा वांतेकार, तनय वांतेकार हांका उमेद वाडोवपी इनामां दिलीं. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन बिंदिया गावडे हिणे केलें. संदीप पार्सेकार, समिक्षा शिरोडकार हिणे सर्तीचें परिक्षण केलें. पल्लवी गावडेन निमाणे उपकार मानले.