गुळेली वीज कर्मचाऱ्याक शॉक लागून मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज सरयांक तेंकपी खांदयो कातरतना लागलो शाॅक


वाळपयः गुळेली कणकिऱ्या वीज खात्याच्या वाळपय कार्यालयांत काम करपी कर्मचाऱ्याक शॉक लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या. वीज सरयांक तेंकपी झाडांच्यो खांदयो कातरतना कटराचो वीज सरयांक स्पर्श जावन संजय गांवकार ह्या कर्मचाऱ्याक शॉक लागून ताका मरण आयलें.
ताका बेगोबेग वाळपयच्या सरकारी हॉस्पिटलांत दाखल केलो. पूण ताचे पयलीच ताका मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी सांगलें. मजगतीं, मरण आयिल्ल्या कर्मचाऱ्याच्या घरच्यांनी हॉस्पिटलांत आक्रमक पवित्रो घेतलो. जे मेरेन कुटुंबाक लेखी आस्वासन मेळना, ते मेरेन कूड ताब्यांत घेवचे नात, अशें सांगिल्ल्यान थंय गोंदळाची परिस्थिती निर्माण जाली. निमाणे वीज खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी हे विशीं गांभीर्यान लक्ष दितले, अशें लेखी आस्वासन दिले उपरांत घरच्यांनी कूड ताब्यांत घेवपाक हयकार दिलो. सध्या कूड उत्तरीय तपासणे खातीर बांबोळे हॉस्पिटलांत धाडल्या.
पुलिसांनी ही घडणूक असैमीक मरण म्हूण नोंद केल्या.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, वाळपय वीज कार्यालयांतलो कर्मचारी संजय गांवकार (ठाणे, गांवकारवाडो) आनीक दोन कर्मचारी कुणकिऱ्या वीज सरयांक तेंकपी झाडांच्यो फांदयो कातरपाक गेल्ले. मात झाडाची फांदी कातरतना ताच्या कटराचो वीज सरयांक स्पर्श जाल्ल्यान ताका शॉक लागून तो कोसळ्ळो. ह्या वेळार तांचे वांगडा आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी ही खबर वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळयले उपरांत तांणी बेगोबेग घडणूक सुवातेर येवन ताका हॉस्पिटलांत दाखल केलो. पूण ताचे पयलीच ताका मरण आयिल्लें.
ज्या वीज सरयांक तेंकपी झाडांच्यो खांदयो कातरपाचें काम चालू आशिल्ले, थंयच्या वीज सरयांतल्यान अचकींत वीजप्रवाह सुरू जाल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिली.
मरण आयिल्ल्या संजय गांवकार हाच्या मरणाक लागून ताच्या कुटुंबाचेर संकश्ट उबें रावलां. ताची अर्थीक परिस्थिती बाबत आशिल्ल्यान सरकारान ताच्या कुटुंबियांचो सहानुभुतीपूर्वक विचार करचो, अशी मागणी नागरिकांनी लावन धरली. तशेंच जे मेरेन लेखी आस्वासन दिनात, ते मेरेन कूड ताब्यांत घेवचे नात, अशेंय स्पश्ट केले. ताका लागून हॉस्पिटलांत गोंदळाची स्थिती निर्माण जाली.
निमाणे खात्याचे अ​धिकारी अभियंता आनी सहाय्यक अभियंता हांणी लेखी आस्वासन दिले उपरांत कूड स्विकारपाक घरच्यांनी हयकार दिलो.