गुन्यांवकारी घडणुकांंक स्थलांंतरीत जापसालदारः मुख्यमंंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयकार खून, चोरयो करिनात, मालमत्ते विशींचे गुन्यांव मात घडटात

भांंगरभूंंय प्रतिनिधी
पणजी : भायल्यान येवपी स्थलांतरीत लोकांंक लागून गोंयांत गुन्यांवांचें प्रमाण वाडटा. गोंयकार सहसा खून करिनात, पूण कुटुंबीक कारणांक लागून मारपेट वा मालमत्ते विशींच्या गुन्यांवांत गोंयकार आसतात, अशें मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सांंगलें.
म्हाड्डोळा नव्या पुलीस स्टेशनाचें बिरेस्तारा सांजे मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंचें हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार मुख्यमंंत्री उलयताले. कला आनी संंस्कृती खात्याचे मंंत्री गोविंंद गावडे तशेंच पुलीस अधिकारी कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले.
भायले लोक गोंयांत येवन गुन्यांव करतात, हे पटोवन दिवपा खातीर मुख्यमंंत्र्यांंनी दिवचल आनी म्हापशे जाल्ल्या चोरयांंचें उदाहरण दिलें. दोन दिसांं पयलीं दिल्ली सावन रेल्वेन तीन बायलो गोंयांत आयिल्ल्यो. ह्या बायलांंनी दिवचल आनी म्हापशें वाठारांत भांंगरा सरपळ्यांची चोरी केली. गोंयकार हे शांंत सभावाचे आसतात. खुना सारक्या गुन्यांवांत गोंयकार नासतात. गोंयकारांं मदीं मालमत्तेक लागून कुटुंबीक झगडी आसतात. हाका लागून मारपेटीचे प्रकार घडटात, अशें मुख्यमंंत्र्यांंनी सांंगलें.
भायल्यान येवपी कामगार, मजूर तशेंच हेर लोक बिराडाक रावतात. भाडेकरूंंची म्हायती दर एकल्यान पुलिसांंक दिवपाक जाय. गुन्यांव वा चोरयेचें प्रमाण उणें करपा खातीर दर एकल्यान सादूर रावपाची गरज आसा, अशें मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सांंगलें.
गुन्यांवांचें प्रमाण उणें जावन गुन्यांवांंचो तपास लागचो हे खातीर म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनाची वेवस्था केल्या. ताका लागून फोंडें पुलीस स्टेशना वयलो ताण आतां उणो जातलो.
मंंत्री गोविंंद गावडे हे मतदारसंंघाच्या उदरगती खातीर बरो वावर करतात. बाणस्तारीच्या मार्केट प्रकल्पाचें काम बेगिनूच पुराय जातलें, अशेंय मुख्यमंत्र्यान
सांगलें.
पुलीस म्हासंंचालक जसपाल सिंंग हांंचे ह्या वेळार उलोवप जाले. गुन्यांवांचें प्रमाण उणें जावपा खातीर पुलिसांंनी पॅट्रोलींग सुरू केला. पुलिसांंचो वावर वाडपाक लागला, अशें पुलीस म्हासंंचालक जसपाल सिंंग हांंणी सांंगलें.
ह्या वेळार सरपंंच हर्षा गावडे, जिल्हो पंंचायत वांंगडी दामोदर नायक हाजीर आशिल्ले.