गुजरातांतल्या दरोडेखोरांंक कळंंगूटे धरले

दुबावीत आरोपी सयत कळंगूट पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दरोडो घालून 40 लाख फारायिल्ले

पणजी : गांंधीधाम गुजरात हांंगा एका वेपाऱ्याचेर हल्लो करून 40 लाख रुपया फारायिल्ल्या दरोडेखोरांंक कळंंगूट पुलिसांंनी धरले. दरोडो घालतना गुळी मारिल्ल्यान वेपारी जखमी जाल्लो.

ह्या दरोड्याचो गांंधीधाम पुलीस स्टेशनार 120 – बी, 397, 447, 307 कलमा खाला गुन्यांव नोंंद जाल्लो. गांंधीधाम पुलीस तिनूय दरोडेखोरांंचो सोद घेताले. हे दरोडेखाेर कळंंगूटे लिपून बशिल‍ल्याची म्हायती कळंंगूट पुलिसांंक मेळ्ळी. आयतारा पुलीस निरिक्षक दत्तगुरू सावंंत हांंच्या फुडारपणा खाला कळंंगूट पुलिसांनी तिनूय दरोडेखोरांक धरले. उपनिरिक्षक राजाराम बागकार, विद्यानंंद आमोणकार, मनोज नायक, गौरव चोडणकार, अमीर गरड, योगेश खोलकार हांंणी ही कारवाय केली.

सगल्यांत पयलीं कांंदोळी मैदाना कडेन मानू सिंंग ठाकूर हाका ताब्यात घेतलो. चवकशे उपरांंत हेर दोन वांगडी कॅसिनो बोटीचेर आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांंक मेळ्ळी. गुन्यांव फाट्यान एस एस वारू हांंच्या फुडारपणा खाला पणजी पुलिसांंनी हेर दोगांंक अटक केली. छत्रपाल सिंंग आनी सौरत सिंंग ही हेर दोगांंचीं नांवां आसात. गुन्यांव फांट्या कडल्यान तपास सुरू आसा. आरोपींंचेर पाळत दवरून कळंंगूट पुलिसांंनी ही कारवाय केली.