गाडयांचो अपघात आनी सुरक्षीतताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जेन्ना – जेन्ना आमी खबरांपत्र वाचपाक उखलतात तेन्ना आमकां रस्तो अपघातांचो आस्पाव आशिल्ल्यो उण्यांत उण्यो एक-दोन खबरो मेळटात. रस्तो अपघातांक लागून गाडी आनी मनशाचें लुकसाण जाता. गोंयांत रस्तो अपघात वाडिल्ल्यान रस्त्या कुशीक चलपी लेगीत असुरक्षीत आसात. आमकां दर दिसा अपघात पळोवपाक दिसतात. देखून प्रवास करतना आमी सदांच येरादारी नेमांक पाळो दिवपाक जाय. वेगान गाडी चलोवपाक जायना. पांच- धा मिनटां पयलींच भायर सरपाक जाय. म्हणटकच ताकतीक करची पडना.
रस्त्यार जावपी अपघातांचो आंकडो वाडत वचप ही एक हुस्को करपा सारकी गजाल. अपघातां विशीं बेगोबेग लक्ष दिवपाची आनी कारवाय करपाची गरज आसा. अपघात आडावपा खातीर येरादारी नेम, जागृताय कार्यावळी आनी नवीनतम तंत्रज्ञान आपणावप, ताची अंमलबजावणी करप गरजेचें आसा. रस्त्याचे सुरक्षेचे उपाय, जशे की नेम आनी कायदे पाळप, सुरक्षीत वाहन चलोवप आनी रस्त्याचो दर्जो सुदारप, अपघात उणे करपाक मदत करूंक शकतात .
आयच्या संवसारांत वाहन चलोवप गरजेचें जालां. देखून रस्त्याचे सुरक्षेचे नेम पाळप आनी सुरक्षीतपणान गाडी चलोवप म्हत्वाचें. आमी सगले अपघात जावचे न्हय, म्हूण यत्न करुंया.

वेदा रेगे
[email protected]