गांवठी बॉम्बान फुटलें तोंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उदक पसून पियेवपाक तळमळटा रानदुकर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: धारबांदोडें म्हालांतल्या साकोड्ड्यां गांवांत रानदुकर गांवठी बॉम्बस्फोटांत गंभीर जखमी जालो. त्या रानदुकराचें तोंड फुटिल्ल्यान ताका उदक लेगीत पिवपाक मेळना. ताच्या तोंडांतल्यान बरेंच रगत व्हांवतालें. हो जखमी रानदुकर तळमळटा तें पर्यावरण मोगी रमेश झर्मेकार हांणी पळयलें.

शेतांचें लुकसाण करपी रानदुकरांचो सरकारान उपद्रवी जनावरांचे वळेरेंत आस्पाव करून घेतला. पूण, हाचो गैरफायदो कांय शिकारी घेवपाक लागल्यात. पश्‍चीम घाट आनी हेर अभयारण्यांनी रानदुकरांची शिकार करपाच्यो घडणुको चोरयां सुरू आसात. तांच्या मांसांक बाजारांत बरीच मागणी आसा. पयशेच कचकचीत मेळटात. हाकाच लागून कांय सुवार्थी शिकारी रानदुकर भोंवतात थंय गांवठी बॉम्ब पुरून दवरतात. कितेंय खावपा सारकें आसा अशें समजून रानवटी जनावरां त्या गांवठी बॉम्बाक घांस मारतात आनी उपरांत ताचो स्फोट जाता. स्फोट जाल्ल्यान कांय जनावरांचें तोंड फुट्टा जाल्यार कांय मरून वतात. अशीच स्थिती साकोड्ड्यां निर्माण जाली. कितेंय तरी खावपाचें आसा समजून ह्या रानदुकरान गांवठी बॉम्बाक घांस मारून आपलें तोंड फोडून घेतलें. तोंड फुटिल्ल्यान कांयच खावपाक, पिवपाक मेळनाशिल्ल्यान तो तळमळत रानभर भोंवता. भियेल्लो हो रानदुकर उदक पिवपा खातीर व्हाळांत आयिल्लो. पूण तोंड नाशिल्ल्यान ताका तें पिवपाक लेगीत मेळूंक ना. तो सामको वळवळटालो. रानवटी जनावरांक मारपा खातीर जावपी अशे तरेचे प्रयोग आतां बंद जावपाची गरज आसा, अशी मागणी जनावरां मोगी करतात.