गणीत कित्याक, आमीच कच्चे

Young student scratching his head in front of blackboard

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयकार भुरग्यांचे गणीत कच्चें म्हणपाचें हालींच जाहीर जालां. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यानूय आपल्या उलोवपांत हाचो उल्लेख केला. कितले तरी टिचर सोशल मिडिया वयल्यान हाची जाहीर कबुली दितना दिसतात. आतां भुरगीं कच्चीं काय शिकोवपी कच्चे हाचेर भासाभास जावची गरज आसा काय दिसता. आयचीं भुरगीं फकत स्कुलांनीच शिकनात तर वेल्यान तीं ट्युशनांय घेतात. गणिताचें ट्युशन तर दर एकलो भुरगो घेतना दिसता. तरी आसतना भुरगीं गणितांत कच्चीं म्हणपाचें आयकून अजाप दिसले बगर रावना.
हांव एक स्कुल जाणां, जातलीं भुरगीं सामकीं काठार म्हणटात तशीं पास जातात. जांकां खंयच एडमिशन मेळना त्या भुरग्यांक ह्या स्कुलांत घेतात. अशें घडूंक आनिकूय कारण आसा तें म्हणल्यार हुशार भुरगीं ह्या स्कुलाचो विचारूच करिनात. भुरग्यांचे पालक ह्या स्कुलाचें नांवूच आयकल्यार तकलेक आंटयो घालतात. पूण, मजेची गजाल म्हणल्यार ह्याच हुशार भुरग्यांक ट्युशन घेवपाक वयर सांगलां त्याच स्कुलाचे टिचर लागतात. भुरगीं शिकतात वेगळ्याच स्कुलांत, पूण ट्युशन मात ह्या स्कुलाच्या टिचरां कडल्यान घेता. भुरगीं मेरिटान पास जालीं म्हूण कळटकूच तांचे अभिनंदन करूंक गेल्ले कडेन तांचे कडसून ताणीं ट्युशन कोणा कडेन घेतलां तें कळटा आनी मनांत एक प्रश्न उबो जाता, जर हे टिचर इतलें बरें ट्युशन दिवन भुरग्यांक मेरिटान हाडूंक शकतात जाल्यार ते ज्या शाळेंत नोकरी करतात तीं भुरगीं कित्याक नांव काडिनात? तांच्या विशयांनी तरी बरे मार्क पडूंक जाय? आनी हाचो अर्थ असो जाता तो म्हणजे हे टिचर फकत ट्युशनाक येवपी भुरग्यांचेरूच लक्ष दितात, स्कुलांतल्या भुरग्यांचेर न्ही. स्कुलांत कितें, हजेरी लायली म्हणजे पगार मेळटलोच. ट्युशनाक तशें जायना.
हें जालें भुरग्यांचें, पूण जाणटे तरी गणितांत सारके आसात? हाचीय जाप ना अशीच मेळटली. आमी जर गणितांत सारके आसले तर अशे लोकां कडल्यान फटोवन घेवचे नासले. सद्याची परिस्थिती पळेल्यार, कोणेंय गोंयांत येवचें गोंयकारांक फटोवचें आनी नाच जावचें अशी जाल्या. बाबडो गोंयकार देशांतराक वचून कुंड्याचो मांडो करून म्हणटात तशें जोडटा आनी चड ज्यूर मेळोवचे आशेन मुदलूच वगडावन बसता. आत्र्या पयर्‍यान कोणेतरी गोंयकारांक तोपी घाली म्हणपाचें आयकूंक येता. खंयची तरी एक कंपनी येता आनी ती पंचवीस ते तीस प्रतिशें ज्यूर दिवपाचें हांयस दाखयता. आमी भुल्लुसतात आनी आमचीं बोल्सां रिकामीं करून बसतात. सादो विचार करिनात कोणूय इतलें ज्यूर दिवंक शकतलो? कसलो धंदो करता तर तो? शेंकड्याक तीस रुपया तुमकां दिवपाक ताणें कितलें जोडचें पडलें? विचार करात न्ही. पूण कशे करतले, आमकां हिशोब करूंक येवं नाका? आमचें गणीत तर कच्चें.
आतां हें दुसरें प्रकरण पळेयात. कोणतरी दोन वर्सां मदीं कोणा एकल्याक पंचेचाळीस लाख रुपया दिता. कित्याक दिता तर ताका सरकारी नोकरी जाय आसता आनी ते नोकरेचें कोणेतरी ताका हांयस दाखयल्लें आसता. दोन वर्सां उपरांत आपणांक नोकरी मेळना, वयल्यान पयशे वचून आपूण फटवलों म्हणपाचें कळटकूच तो पुलिसेंत धांवता. दोन वर्सांत तो पंचेचाळीस लाख उबे करून तिसर्‍याक दिता. ते भायर तो जगता म्हणजेच दोन वर्सांक ताणे पन्नास लाख खात्रीन जोडिल्ले आसूंक जाय. जो मनीस वर्साक पंचवीस लाख जोडूंक शकता ताका सरकारी नोकरेची गरजूच कितें? वर्साक पंचवीस लाख म्हणजेच म्हयन्याक दोन लाखां परस चड जो जोडूंक शकता ताणें सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवप हीं मुर्खपणां न्हय तर कितें? तातूंत जाचे कडेन पंचेचाळीस लाख आसात ताणें नोकरे फाटल्यान लागचे परस एकादो ल्हान धंदो करून आपणालें घर चलोवंक नजो? बरें थोड्यांक धंदो जमना अशें जरी धरलें तरी खंयचेय बँकेंत इतले दुडू दवरल्यारूय म्हयन्याक वीस हजारांचे ज्यूर सहज मेळूं येता. तातूंत खंयचेय खाजगी आस्थापनान ल्हानशीच नोकरी केल्यार आनीक जोड जावं येता. अशें आसतनाय सरकारीच नोकरी जाय म्हणून हट्ट धरून आशिल्ले पयशेय वगडावप हें कसलें लक्षण? गणीत कच्चें म्हणुनूच घडटा न्ही हें? तशे गोंयकार जोडूंक फिशाल. पूण गणितांत कच्चे आशिल्ल्यान जोडिल्लें सांबाळप कशें तेंच तांकां कळना. आनी चड मेळोवपाच्या नादांत आशिल्लेंय वगडावन बसतात. मागीर तें चड ज्यूर मेळोवचे आशेन आसूं वा सरकारी नोकरी मेळोवच्या नादांत. जेन्ना जाणटेच अशे कच्चे आसतात थंय भुरग्यांचें कितें जावपाचें तें पळेयात. बीं तशेंच भात आसचें पडलें ना.
तशे गणितांत व्हडले व्हडले चुकतात. फाटले वेंचणुकेंत पळेना, सगळ्यांचेंच गणीत चुकलें. डायरेक्ट मुख्यमंत्री जावपाचें गणीत मायकलान मांडलें आनी निमण्या वेळार भाजपा सोडून ताणें काँग्रेसींत उडी मारली, पूण गणीत चुकलें. बाप्पाय ना आनी पुडवेंय ना अशी गत जाली. हे वटेन मडगांवच्या आमदाराचें दिगंबराचें वेगळें गणीत आसलें. तो रातच्या वेळार धांवत धांवत मायकलाक पक्षांत येवकार दिवंक गेलो. पूण ताचेंय गणीत चुकलें. मुख्यमंत्रीपद सोडूच हातांत आशिल्लें विरोधी पक्ष फुडारी पदूय गेलें. फालेराचें गणीत तर वेगळेंच आसलें, पूण तेंय चुकलें आनी तृणमूळ सामकीच मुळाक पावली. उणेच म्हणल्यार आपणाले पांच जाण तरी येतले आनी आपूण व्हडलें पद हातासतलों म्हणपाचें मगो फुडारी ढवळीकाराचें गणीत आसलें. पूण तें कितलें कच्चें म्हणपाचें मतमोजणे उपरांत कळ्ळें. सामकें नाक मुठींत घेवन सरकाराक शरण वचचें पडलें. आतां मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांचें गणीत कच्चें म्हणटना हेच भुरगे ताच्या दोळ्यां सामकार नासले मूं असो बेठोच दुबाव मारता. अशे वेळार गणितूच कित्याक आमीच कच्चेशे दिसनात?

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687