गंडभैरांव आनी सूररोंट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हारु गोमटेर बशिल्या भशेन तागेली वागणूक जाल्या, हें कळना फुडें हांवें रोखडोच वाड्या वेल्या गुरवाक आयताराक सांजेर कश्याय भशेन यो, असो रकाद सालू कडल्यान धाडलो (आतां मुखार….)

हांव आनी तीमण्णा आयतारा सकाळी परत संकुलांत पाविल्ले. भटान आनी मुखेलीन एक फावट आमकां सोसायटी लुगारार, वाठाराचो आदर करपाक सूररोंट घालपाची सुचोवणी केल्ली. तशे करना जाल्यार, भूत- प्रेत- पिशाच्चबाधा जावपाची संभावना आसता हे तांणी आमकां म्हणिल्लें. गंडभैरांवाच्या गोमटेर शेर्त देंवचार वा म्हारु बसला हें आमकां आतां पटिल्लें. म्हूणन आमी गुरवाक रकाद धाडून सगळी तयारी करून सूररोंट घालूंक आपयिल्लो. गुरव येतासतना तांदळाचे पीठ, माडाचो सूर आनी सोरो, केळीं पानां, कुंभ्या पानां, कुड्या पान, काळे तीळ, वोंसभर धुंगटी, पांचव्यो चुटयो, चुट्टेचे व्हीर, तेल, फस्क, फडकी, मीठ, उजवाती, कापूर, धवी सांसवां बी घेऊन तयारीन आयलो. दुरगाच्या कुशीक आशिल्ल्या आडोश्याक दिशा पळोवन सूररोंट घालपाचें गुरवान थारायलें. कुंभ्या पानाचे ताणें आठ दोणे चुट्टे व्हिराच्या साह्यान केले. तांदळाचे पिठ कालोवन केळीं पानार भाकरे भशेन थापलें आनी एकठाय केल्ले चुट्टे सांपळे आनी लाकडाच्या शिरपुटांक फस्का काडी मारून उजो लायलो. मागीर भाकरी थापिल्लें पान ह्या भगभगत्या उज्यार दवरलें. परत ताजेर वयर आनीक शिरपूटां घालीं. एक नाल्ली घेवन तातूंत सूर घालो आनी नाल्ली उज्या कुशीन दवरली. आठ दोण्यांनी पयलीं थोडो माडा सोरो आनी वयर तेल भरलें, आपल्या बोटव्यांतल्यान वाती आनी कापूर काडलो. प्रत्येक दोण्यात माडाच्या सोऱ्यांत बुडोवन एक- एक वात सोडली आनी फस्काची एक काडी मारीत आठूय दोण्याचे दिवे ताणें पेटयले.
आठ दिशांक खंय हे आठ दोणे पेटोवन सूररोंट घालपाच्या फाटलें कितें शास्त्र आसा ते बी आमकां गुरवान सांगलें. आमका व्हडलेंशें कांय समजलेंना, पूण तरी आमी हय सायबा, वायटाचो नायनाट कर म्हणत तकली हालयली. माडाच्या सूरा भितर हाताचीं बोटां बुडोवन भाकरी भाजता त्या उज्याचेर ताणें फाफुडली. ताचेर इल्लीशो फडकेचो कुडको आनी मीठ उडयलें तसो ठप ठप असो आवाज जालो. मागीर गुरवान व्हडलें एक पान भायर काडलें, धुंगटे पानां हातान मुड्डीत तांचो चुरो केलो आनी कुड्या पानांत तो घालून कन्नो सो दिसपी एक व्हडली विडी तयार करून, भाकरेच्या कुशींतल्या उज्यार पेटयली आनी म्हारवाक म्हणून थंय दवरली. भाजताली ती भाकरी ताणें दोन बडयाचो आधार घेत परतिली. सूररोंट घालप दाव्या हाताचो खेळ जाल्या बशेन गुरव सगळीं कामां करतालो. आमी ताका गंडभैरावां विशीं सांगिल्ले. ताचेर खंयचोय म्हारु बी बसल्यार वचूं, ताका भूत प्रेत पिशाच्च बाधा जाल्ली आसल्यार निवारण जावूं आनी तो मात्सो सकारात्मक जावूं अशें देवचार, म्हारवा कडेन आमी सगळ्यांनी मांगलें. भूत, पिशाच्च, म्हारु, देंवचार हांचो ह्या संकुलांत जर वावर आसा तर तांची हे सूररोंट घालून आमी याद करतात आनी तांणी तें पावोवन घेवन सगळ्या वांगड्याचें बरें करचें, कोणाक नडीची बडीची वा आनी कसलीय वायट बाधा आसल्यार तिचें निवारण जावचें हे खातीर गुरवान केंकाटे घालीत सांगणी केली. भाकरेचे कुडके केले. तांचेर सूर सोरो फाफुडलो, म्हारवाल्या विडयेचो एक झुरको मारत परत मोठ्यान गजाल मारली, केकाटलो आनी भाकरेचे कुडके केळीं पानार घालून सगळ्या घरांनी दिवंक सालूक ताणें सांगलें. जे कोणाली घरा बंद आसात तांच्या घराच्या दारा मुखार ती दवरूंक सांगली. हांवें, तीमण्णान आनी पुरतोषमान गुरवाक एक- एक हजारचो विडो दिलो. दंडबिंडान पांयश्याची नोट दिली. गुरूवानं आमका संकुलांतल्या सगळ्या वांगड्यांचें बरें जावं अशे आशीर्वाद दिले आनी आमकां चौगांकूय मात्शे चड कडक आशीर्वाद दित परत गेलो. वता- वता ताणें आमकां सांगलें की संकुलाची दिश्टूय काडुया आनी एक- दोन सोमना भीतर तो आयतार- बुधवार पळोंवन सालू कडल्यान रखाद धाडून तीळसनाचेर येतां अशे सांगून दावो पांय पेडालार दिवन उजवो पांय सायकली वयल्यान घालून सीटार चडत दिसनासो जालो.
हेवटेन गंडभैरावांन आमी परत संकुलांत पावचे पयलींच ई- मेलाचो फार मारिल्लो. हे मेल घालचे पयलीं गंडभैरावांन दुर्गानंदा कडेन एकचार केल्लो. कट्टीची बट्टी केल्ली. दुर्गाचेर वयर पूल उबो करची तयारी ताणें केल्ली. अपेक्षे प्रमाण दलभंजन आनी सुकांती बी तांकां सामील जाल्ली. गंडभैरावांलो शेरमाव आमी वाचलो. भांडवली खर्चाचो फंड उभारपाची तातडीची गरज ना, बिल्डरा कडे प्रत्येकाले डेपोसिट आसा तें परत घेवचें, फाटलीं आठ वर्सां बिल्डरान बरेतरेन मेन्टेनन्स केला, ताकाच कसोय करून परत फुसलावन आनी मनोवन, एक वर्स कंत्राट फुडें व्हरचें. बिल्डरान सात वर्सां आमच्या संकुलाचें मेंटेनन्स एकदम बरेतरेन केल्लें हातूंत खंयच्याच वांगड्याचें दुमत नाशिल्ले, हो संकुल सात वर्सां तांणी स्वतःच्या घराक सांभाळटा तसो सांबाळिल्लो. पूण खंयच्याय गोश्टीक एक मर्यादा आसता. आनी तशीच बिल्डराचीय इत्सा आशिल्ली की हें मेन्टेनन्स सासणाचें ताच्या आंगार पडचें न्ही आनी फुडाराक तांची मेन्टेनन्स कंपनी म्हणून वळख जावची न्ही. आनी घडयेक म्हुणुनच तो हातूंतल्यान भायर सरुक सोदतालो. दुसरे वाटेन बिल्डराक मेंटेनन्स कंपनी म्हणून लेबल लावूंक गंडभैरांव शेपटी धोडायत धडपडटालो.
आमी स्वतंत्रतायेन मेंटेनन्स करूंक शकचे नात, आमका पूर्वानुभव ना म्हणून आमी बिल्डर मानना जाल्यार आमी टेंडर फ्लोट करचें आनी नव्या अणभवी टर्नकी कंत्राटदाराची नेमणूक करची अशेंय ताणें ह्या मेलात सुचयल्लें. ह्या कामांत कसलो कपलाचो पूर्वानुभव लागता हेंच आमकां समजनाशिल्ले. हातूंत फक्त थोडीशी तार्किक विचार करपा इतली बुद्द आसल्यार पुरो जावपाचें. पूण स्वताक आर्थिक तज्ज्ञ म्हणून घेवपी गंडभैरावालो मेंदू हे बाबतीत तरी धिपरांत चलतालो आसूंये. पूर्वानुभव हो शब्द परत परत आयकून म्हाका तेन्ना एक गजाल याद जाल्ली.
हांव नोकरी करताना जेन्हा म्हाका पयले खेप डीलिंग रुमाक काम करपाची संद मेळ्ळी, तेन्ना हांव म्हगेल्या सायबाक मेळ्ळो आनी हो स्पेसिऍलिस्ट जॉब म्हणून म्हाका ट्रेंनिंगाक धाडपाची विनवणी केली. सायबान म्हाका बसूंक सांगलें, वयल्यान सकयल मेरेन म्हजेर नदर मारली आनी म्हाका विचारलें तुका लग्न जालें तेन्ना पूर्वानुभव आशिल्लो आनी हांवे ना म्हणत तकली हालयली. मागीर लग्न जातगर तुवें ट्रेनिंग नासतनाय करपाचें तें केलें आनी तुगेर भुरगींय जालीं… जालीं मरे? हांवें तकली हालयली. सायबान मुखार सांगलें त्याच भशेन हांगांय काम करून स्वतः आपुणच शिक. व्हडलें व्याख्यान ताणें म्हाका आयकयलें. हांवें हे शब्द पुरतोषामाक आनी तीमण्णाक आयकयिल्ले आनी आमी मनसोक्त हाशिल्ले. आता गंडभैरावाक सांगतलो कोण, तें काम म्हणजे मांजराच्या गळ्यांत उंदरान घांट बांदपा सारकें! दुसरे म्हळ्यार जाचे कडेन घांटूच ना, घांटेचो अर्थुच जाका खबर ना ताका सांगुनय आनी घंटा बांदूनय काय सादचेंय नाशिल्लें. परत एकदा त्या खिणाक म्हाका उगडास आयलो हांवे जाणटेल्या कडल्यान आयकल्या म्हणींचो “सोनार शिंपी कुलकर्णी आप्पा …. यांची संगत नको रे बाप्पा!”
(फुडें चलता…)