खोर्ली तळयेंत गणपती पावोव नाकात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

देवस्थान समिती वतीन भाविकांक विनवणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: खोर्ली म्हापशेंच्या श्री मूळ ब्राह्मण सांखळेश्वर तळयेची तांक आनी फावोशें उदक नाशिल्ल्यान अंदूं हे तळयेंत गणपती पावोवचे न्हय, अशी विनवणी देवस्थाना वतीन भाविकांक केल्या. फाटल्या दोन वर्सांत कोरोना म्हामारीक लागून देवस्थान वाठारांतल्या खूबशा भाविकांनी तांचे गणपती हे तळयेंत पावयिल्ले. पूण ही तळी खुबूच ल्हान आशिल्ल्यान आनी तातूंत फावोशें उदक नाशिल्ल्यान मुर्ती पुराय उदका पोंदा बुडना. हाका लागून तळयेंतले उदकाचे झरे मुणावल्यात, अशें दिसून आयलां. आमकां हे उदकाचे स्रोत वाटावपाचे आसात, तशेच हे तळयेचें पावित्र्य आनी सोबीतकाय सांबाळपाची आसा. हे खातीर अंदीं हे तळयेंत गणपती पावोवचे न्हय, अशी विनवणी देवस्थान समिती वतीन केल्या.