खासगी कामकाज दिसाची विरोधकांंची मागणी न्हयकारली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थारिल्ल्या प्रमाण अधिवेशन चार दिसांंचेंच जातलें

म्हादय प्रस्नाचेर बिरेस्तारा चर्चा

पणजी : अधिवेशनांत खासगी कामकाज दिसाचो आस्पाव करपाची विरोधकांंची मागणी सभापतीन न्हयकारली. ते भायर म्हादय प्रस्ना वयले चर्चेक पुराय दिसाची मागणी न्हयकारतना बिरेस्तारा चर्चेक वेळ दिवपाचो निर्णय सभापती रमेश तवडकार हांणी जाहीर केलाे.

विधानसभेचें शिंयांळें अधिवेशन 16 जानेवारी ते 19 जानेवारी ह्या काळांत जातलें. कामकाज निश्चीत करपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली. खासगी कामकाजो दीस तशेंच म्हादय खातीर एका दिसाच्या चर्चेची मागणी न्हयकारिल्ल्यान विरोधकांंनी सरकाराचेर फोग काडला. अधिवेशन चार दिसांचे घेनासतना दोन सप्तकांंचें घेवचें अशी विरोधकांंची मागणी आशिल्ली.

कामकाज सल्लागार समितीचे बसके पयली काँग्रेस तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षान सभापतींंक पत्र बरोवन तरेकवार मागण्यो केल्यो. दर दिसा विरोधकांंक लक्षवेधी सुचोवण्यो मांंडपाची संंद दिवची. खासगी कामकाजाचो एक दीस आसचो. हाका लागून शुक्रार मेरेन अधिवेशन दवरचें. म्हादय प्रस्नाचेर सभाघरांत पुराय एक दीस चर्चा जावची. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हें पत्र सादर केल्लें.

विरोधकांंच्यो सगल्यो मागण्यो सभापती तवडकार हांणी न्हयकारल्यो. मागण्यांंच्या प्रस्तावाचेर मतदान घेवपाची मागणी केली. कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेंत मतदान जावंक शकना, अशें सांगत सभापतीन मागणी न्हयकारली. म्हादय सयत म्हत्वाच्या विशयांंचेर चर्चेक वेळ मेळचो ना. हें लोकशायेच्या विरोधांत आसा, अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांंणी केल्या.

विधिकार दिनाच्या दिसाच लोकशायेची हत्या जाल्या अशें विजय सरदेसाय हांंणी सांंगलें. पयल्या दिसा राज्यपालांंचे अभिभाशण जातलें. ह्या दिसा कामकाज जावचें ना. हाका लागून कामकाजाक फक्त तिनूच दीस मेळटले. बिरेस्तारा सांंजे म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा जातली. म्हादय खातीर पुराय दीस दिवपाक न्हयकार दिलो. सरकाराची हुकुमशाय हातूंतल्यान दिश्टी पडटा अशें आमदार विजय सरदेसाय हांंणी सांंगलें.

कामकाजा खातीर फक्त तीन दिस आशिल्ल्यान म्हत्वाच्या विशयांंचेर चर्चेक वेळ मेळचो ना. मुख्यमंत्री जे सांगतात तेच सभापती आयकतात ताका लागून अर्दोच दीस दिला अशें आपाचे आमदार वेंझी व्हिएगश हांंणी बसके उपरांंत सांंगलें. आरजीचे आमदार विरेश बोरकार हांंणी लेगीत बसके उपरांंत सरकाराचेर फोग काडलो.

कालावधी उणो आशिल्ल्यान अर्दो दीस

शिंयाळें अधिवेशन चार दिसांचें आसा. तातूंत पयल्या दिसा राज्यपालांचें अभिभाशण आसा. ताका लागून हेर कामकाजा खातीर तिनूच दीस मेळटात. ताका लागून म्हादय वयले चर्चे खातीर अर्दो दीस दिला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 21 दिसांचें आसतलें. तातूंत दरेक विशयाचेर खोलायेन चर्चा करपाक मेळटली अशेंय तांणी नमूद केलें.

म्हादयचेर आमदार, खासदारांंची बसका

म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा करपा खातीर सरकार शुक्रारा 20 तारखेन एक स्वतंंत्र बसका घेतलें. आमदार, खासदार आनी आदले आमदार हे बसकेंत वांंटेकार जातले. सभाघरा भायर म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा करपाक हरकत ना अशें मंंत्री निलेश काब्राल हांंणी सांंगलें.