खंयचेय भाशेच्या विवीध बोलींचेर अभ्यास जावप गरजेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. एम. के. जनार्दनमः वेव्हाराची भास म्हूण बोलींचो वापर जावचो

भांगरभूंय I खबरां मेज
पणजीः भाशा हो मनशाचो सहजोद्गार. मनीस संस्कृतीचें दर्शन भाशांतल्यान घडटा. वेव्हाराची भास म्हूण बोलीभाशेचो उपेग जावपाक जाय. तशेंच साहित्यांतल्यान बोलीभाशेंचो सदळ वापर जावंक जाय आनी संशोधनातूय बोलीभाशेक म्हत्व दिवपाक जाय, जाल्यारूच भाशीक संस्कृती खऱ्या अर्थान तिगून उरतली, अशें गोंय राज्य संशोधन प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष एम. के. जनार्दनम हांणी सांगलें.
ते गाेंय विद्यापिठांतल्या शणै गोंयबाब भाशा अानी साहित्य म्हाशाळा हे येवजणे खाला कार्यरत आशिल्ल्या मराठी अध्ययन फांटो आनी अतिथी प्राध्यापक संशोधन संचालनालय हे खाला कार्यरत आशिल्ल्या संत सोहिरोबानाथ आंबिये अध्यसना वतीन आयोजीत ‘विद्यापीठ पांवड्यार मराठी क्षेत्रांत संशोधनः पुनरावलोकन आनी फुडली दिशा’ ह्या विशया वयल्या दोन दिसांच्या राष्ट्रीय परिसंवादांत उलयताले.
ह्या वेळार माचयेर गोंय विद्यापिठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. हरिलाल मेनन, शणै गोंय भाशा अानी साहित्य म्हाशाळेचे अधिश्ठाता के. श्रीपाद भट, प्रा. डॉ. मनोहर जाधव, प्रा. विनायक बापट अानी संयोजक डॉ. विनय मडगांवकार हाजीर आशिल्ले.
जनार्दनम हांणी मुखार सांगलें, आतां भाशेच्य संशोधनकार्यांत अत्याधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर योग्य प्रकारान करून घेवप तितलेच म्हत्वाचें. तंत्रज्ञानाक लागून अामी संशोधन कार्य अदीक अचूकपणान करपाक शकतात आनी नवे पिळगेन हे विशीं गांभीर्यान विचार करपाक जाय.
कुलगुरू प्रा. डॉ. हरिलाल मेनन हांणी अशा चर्चासत्रांचो उपेग विद्यार्थ्यांनी फुडारांत ते जे संशोधन करपाक सोदतात, ते खातीर करून घेवपाक जाय, अशें सांगलें.
तशेंच जायत्या वैज्ञानीक संस्थांनी सादर केल्ले पर्यावरण, हवामान बदल, दर्या जीण अशा संदर्भांतले अहवाल सरकारी खात्यांनी पडून आसतात, तांचे मराठींत भाशांतर केल्यार ते सामान्य मनशां मेरेन पावतले आनी समाजांत जागृताय निर्माण जातली, अशेंय तांणी सांगलें.
शणै गोंयबाब भाशा अानी साहित्य म्हाशाळेचे अधिश्ठाता के. श्रीपाद भट हांणी आपले विचार उक्तायतना, संशोधना खातीर विवीध विशयांचो विचार जावप गरजेचें आसून आयच्या समाजाची गरज लक्षांत घेवन संशोधन जावपाक जाय. तशेंच हें संशोधन एकाच विशया पुरते मर्यादीत दवरिनासतना आंतरविभागीय जावपाक जाय, अशें सांगलें.
कार्यावळीचें प्रास्तावीक डॉ. विनय मडगांवकार हांणी केले. तांणी चर्चासत्र आयोजीत करपा फाटलो हेत स्पश्ट केलो.
वट्ट णव विद्यापिठांतले संशोधक आनी अभ्यासक ह्या चर्चासत्रांत वांटेकार जाल्ले.