क्रोएशिया शुटआवटांत जिखलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जपानाक पॅनल्टी शुटआवटांत 3-1 अशा गोल फरकांनी हारोवन क्रोएशियान संवसारीक फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळयली. संवसारीक फुटबॉल 2022त पयले खेपे निकाल शुटआवटांत लागलो.

निर्धारीत वेळाच्या खेळांत दोनूय पंगड 1-1 अशे बरोबरींत आशिल्ले. अतिरिक्त वेळांत लेगीत दोगांकूय गोल करपाक जमलो ना ताका लागून निकाल लावपाक शुटआवटाचो आदार घेवचो पडलो. हातूंत क्रोएशियान 3-1 फरकान जैत जोडून निमाण्या आठांतली सुवात निश्चीत केली.

क्रोएशियाच्या जैताचो हिरो ताचो गोलकीपर डॉमिनीक लिव्हाकोव्हिच थारलो. जपाना वतीन पयली पॅनल्टी कीक मिनामिनोन घेतली. लिव्हाकोव्हिचान आपले उजवे वटेन उडी मारून बॉल आडायलो. जाल्यार दुसरी पॅनल्टी कीक दावे वटेन उडी मारून आडायली. क्रोएशिया वतीन निकोला व्लासीक आनी मार्सेलो ब्रोजोविक हांणी गोल करून स्कोर 2-0 केलो.

जपाना वतीन असानोन तिसरे पॅनल्टीचेर गोल केलो. जाल्यार क्रोएशियाचो मार्को लिवाजा गोल करपाक चुकलो. जपाना खातीर योशिदान चवथी पॅनल्टी घेतली. लिव्हाकोव्हिच परतून एकदां दावे वटेन उडी मारून बॉल आडायलो. ते उपरांत क्रोएशिया वतीन मारियो पासालिकान गोल करून आपल्या पंगडाक फुडले फेरयेंत व्हरपाक मजत केली.

ते पयलीं पयल्या अर्दांत जपानान आपलो शेक दवरलो. दोनूय पंगडांच्या डिफॅन्स सतर्क आशिल्लो, ताका लागून पयलें अर्द गोलाविणें बादाबाद सोंपतलें अशें दिशिल्लें. पूण, 43व्या मिनटाक डेजेन माईडान गोल करून जपानाक 1-0 असो मुखार व्हेलो. ताणें योशिदाच्या हेडरा वरवीं मेळिल्ल्या पासाचेर गोल केलो.

दुसऱ्या अर्दांत क्रोएशिया नव्या प्लाना वरवीं मैदानांत देंवलो. ताणें गोल करपाचेर चड नेट दिलो. आनी ताचो फायदो ताका दुसऱ्या अर्दांत रोखडोच जालो. इव्हान पेरिसिचान 55व्या मिनटाक गोल केलो. ताणें डेजन लॉरेनाच्या पासाचेर हेडर वरवीं बॉल गोलपोस्टांत घालो.

पेरिसिचाचो संवसारीक सर्तींतलो हो सवो गोल आशिल्लो. 2014 आनी 2018त क्रोएशिया वांटेकार जाल्लो आनी त्या पंगडाचो पेरिसिच वांगडी आशिल्लो.

ते उपरांत दोनूय पंगडांनी एकामेकाच्या गोलपोस्टाचेर हल्ले केले. पूण, तांकां गोल करपाक येस मेळूंक ना. ताकाच लागून खेळ अतिरिक्त वेळांत गेलो. थंय लेगीत गोल जावंक नाशिल्ल्यान अखेरेक मॅच पॅनल्टी शुटआवटांत गेली.