कोरोना गेलो, आतां प्रदुशण सतायतलें !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरोनान फाटल्या दोन वर्सांत संवसारभर अदमासान 60 लाख लोकांचो जीव घेतला. “द लॅन्सेट कमिशन ऑन पोल्युशन अँड हेल्थ” ह्या अहवाला प्रमाण फुडल्या कांय वर्सांनी प्रदुशण हो एक मुखेल मुद्दो आसतलो. प्रदुशणा खातीर 2019 ह्या वर्सांत संवसारभरात 90 लाख लोकांचो जीव गेला.
ह्या काळांत अदमासान 24 लाख भारतीय प्रदुशणाक बळी पडले. हातूंत फकत वायु प्रदुशणाक लागून 16 लाखां वयर लोकांक जीव वगडावचो पडलो. ह्याच काळात चीनात प्रदुशणाखातीर 22 लाख लोकांचो जीव गेला. प्रदुशणाचे बाबतींत सावधान आशिल्ले अमेरिकेंत पसून प्रदुशणा खातीर लोकांचे जीव गेल्ले आसात. अमेरीकेन 2019 ह्या वर्सांत एक लाख 42 हजार लोकांचो जीव प्रदुशणाक लागून गेल्यात.
प्रदुशणाक लागून काळजाचे त्रास, उच्च रक्तदाब, मूत्रपिंडाचे त्रास जावंक शकतात. प्रदुशण हवेक आनी उदकाक लागून जावं शकता. आयज रस्त्यार व्हड प्रमाणात येरादारी चालू आसा. त्या खातीर हवा प्रदुशण व्हड प्रमाणांत वाडलां. उद्देगीकीकरण आनी नागरीकांक लागून फकत न्हंयो आनी तळीं न्हय तर दर्याय प्रदुशीत जाल्यांत. संवसारांतल्या चडश्या शारांनी प्रदुशीत हवेची समस्या निर्माण जाल्या. संवसारांतल्या 50 शारां मदीं फकत भारतांत 35 शारां चड प्रदुशीत जाल्यांत. ह्याचे वयल्यान ह्या प्रश्नांचें जोखमीचें स्वरुप लक्षांत येतलें.
उद्देगीकीकारणाक लागून तशेंच नागरीकांक लागून घाण उदक न्हंयेंत पावता आनी सैमीकपणान ती ठिकाणां प्रदुशीत जावपाक लागल्यांत. दिल्ली, हैदराबाद, मुंबय ह्या सारखी शारां प्रदुशीत हवेच्या चक्रांत सांपडल्यात आनी येवपी काळांत हें प्रमाण वाडपाचें आसा. सैमाचें समतोल दिसांनदीस इबाडत आसा. त्या खातीर तापमान वाडत आसा. फुडल्या 70 ते 80 वर्सांत तापमानांत 4 ते 5 अंश वाड जावपाचीं शिटकावणी आसा. मनश्यांनी ह्यो सगळ्यो गजाली उगडास दवरुन मुखार वचुक जाय. डिझेल आनी पेट्रोलाचेर चलपी येरादारी उणी करपाची गरज आसा. तशेंच व्हड प्रमाणांत झाडां लावप गरजेचें. घाण उदक न्हंयांनी वा तळ्यांत सोडनासतना ताचो योग्य रितीन विलो लावचो. हे खातीर कडक कायदे करप गरजेचे आसा. कारण आमी सांगून सुदारपी मनीस न्हय.

शांताराम वाघ
96234 525 53