कोने- प्रियोळ वाठारांत अपघात

कोने प्रियोळ कठड्याचेर आपटिल्लो टेम्पो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: फोंडें वाठारांत अपघात चालूच आसा. कोने- प्रियोळच्या राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर ईचर टेम्पो आनी कंटेनर हांचे मदीं जाल्ल्या अपघातांत चालक किरकोळ जखमी जालो. हो अपघात 18 सप्टेंबराक दनपारां 3.15 वरांच्या सुमाराक जालो. फोंडें पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ईचर टेम्पो (जीए 06 टी 8413) फोंडेंच्यान म्हाड्डोळचे दिशेन वतालो. घातक वोल्तार पावताच मुखा वयल्यान येवपी कंटेनराक (जीए 05 टी 5801) ईचर टेन्पोचो धपको बसलो. ते उपरांत ईचर टेम्पो रस्त्याचे कुशीक वचून कठड्याक आपटली.

ह्या अपघातांत ईचर टेम्पोच्या कॅबिनाचो चुरो जालो. चालक किरकोळ जखमी जाला. अपघाता उपरांत मार्गा वयले येरादारीचेर कांय प्रमाणांत परिणाम जालो. फोंडें येरादारी पुलिसांनी घडणुकेचे वचून येरादारी सुरळीत केली.