कोटार्ली सांग्यार ट्रका पोंदा सांपडून दोगांक मरण

अपघातांत सांपडिल्ली दुचाकी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

6 म्हयन्यां पयलीं मरण आयिल्ल्याच्या भावाक आयिल्लें मरण

सांगेंः को॒टार्ली सांग्यार काल दनपारां 2.30 वरांचेर पेप्सी कंपनीच्या ट्रका पोंदा सांपडून दोगां तरणाट्यांक मरण आयिल्ल्यान कोटार्ली गांवांत दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां. इतलो वायट प्रसंग घडून लेगीत पेप्सी कंपनीन आपलें काम बंद केलें ना. मरण आयिल्ल्यां मदीं मंजोत च्यारी (34) आनी एका बिगर गोंयकार कामगाराचो आस्पाव आसा.

अशीच घडणूक स म्हयन्यां फाटीं ह्याच रस्त्यार मंजोत च्यारी हाचो भाव लवलेश च्यारीक अशेच तरेन ट्रका पोंदा सांपडून मरण आयिल्लें. त्या वेळार अवजड वाहनांक ह्या रस्त्यान येरादारी करची न्हय, तशेंच मरण आयिल्ल्या तरणाट्याच्या घरच्यांक आदार करचो आनी रस्तो रुंद करचो अशें थारायिल्लें, पूण कंपनीन हे गजाली कडेन आडनदर केली आनी परतून एकदां असली वायट घडणूक घडली.

सविस्तर म्हायती प्रमाण काल दनपारां 2.30 वरांचेर मंजोत च्यारी हो तरणाटो बिगर गोंयकार कामगाराक घेवन कोटार्ली दाबामळ रस्त्यान वतना पेप्सी कंपनीत गॅस व्हरपी ट्रकान मंजोताले दुचाकीक धपको दिलो. ट्रकाच्या धपक्यान मंजोत च्यारीक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार ताचे बरोबर आशिल्लो बिगर गोंयकार कामगार शेंवटून पडिल्ल्यान तो गंभीर जखमी जालो. ताका हाॅस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच मरण आयलें.

जो मेरेन हे घडणुकेचो सोक्षमोक्ष लागना तो मेरेन कूड हालोवचेनात अशी भुमिका गांवच्या लोकांनी घेतिल्ल्यान मंजोताची कूड सांजवेळा सात वरां मेरेन तशीच उरली. पूण उत्पादन वेस्थापकान मंगळारा सकाळीं आठ वरांचेर पेप्सी कंपनी आनी गांवचे लोक हांचें मदीं बसका घेवपाची थारायिल्ल्यान पांच वरां उपरांत कूड हालयली.

पांच म्हयन्यां पयलीं लवलेश च्यारी हाका ट्राका पोंदा सांपडून मरण अयिल्लें तेन्ना पेप्सी कंपनी बंद करची अशें लोकांनी थारायिल्लें. तरी आसतना कोणाल्यातरी आशिर्वादान लोकांची पर्वा करिनासतना कंपनी परतून सुरू केली आनी आयज त्याच कंपनीच्या ट्रका पोंदा सांपडून ताच्याच भावाक मरण आयलें.