केन्नाय घडटा अशें….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रयत्न केलो म्हूण येश मेळटाच अशें ना. दुसऱ्यांचें सहकार्यूय जाय. एकजुटीन दोगांयच्या यत्नान कार्य पूर्ण जाता. एकमेकां साह्य करू अवघे धरू सुपंथ, अशें म्हणटात तें चुकीचें न्हय. पळयात हो व्हिडियो.