कृशी धोरण शेतकारांच्या हिताचें आसचें

म्हापश्यां विभागीय कृशी कचेरेच्या सभाघरांत आयोजीत कृशी धोरणा संबंदीचे बसकेंत सुचोवणी मांडटना शेतकार. कुशीक डॉ. नंदकुमार कामत, संपत्त धारगळकार, सतीश केरकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापश्यां जाल्ले बसकेंत शेतकारांची मागणी

म्हापशें: गोंयचें नवें कृशी धोरण हें शेतांक प्रोत्साहन दिवपी पोशक आनी शेतकारांच्या हिताचें आसचें. काँक्रीट बांदकामाक लागून आडायिल्ल्यो परंपरीक पांयवाटो मेकळ्यो करच्यो. उद्देगीक आनी हॉटेल उद्देगांचे शेतांत सोडपी घाण उदक बंद करून शेत जमीन वापर धोरण चालीक लागचें अश्यो सुचोवण्यो बार्देस म्हालांतल्या शेतकारांनी केल्यो.

शुक्रारा सांजवेळा म्हापशेंच्या बार्देस कृशी विभागीय कचेरेंत कृशी धोरणा संबंदी बसका आयोजीत केल्ली. दीर्घकाळ चलिल्ले हे बसकेंत हाजीर आशिल्ल्यांनी विवीध सुचोवण्यो केल्यो. नवें कृशी धोरण तयार करपाचे प्रक्रियेंत शेतकारांचो आस्पाव आसचो. हे खातीर बार्देस म्हालांतल्या शेतकारांच्यो सुचोवण्यो समजून घेवपा खातीर ही बसका घेतली.

ह्या वेळार विज्ञानीक डॉ. नंदकुमार कामत, विभागीय कृशी अधिकारी संपत्ती धारगळकार आनी यांत्रीक विभागांतले अधिकारी सतीश केरकार हाजीर आशिल्ले.

शेतकार सावियो डिकुन्हा (हळदोणें) हांणी म्हणलें, खाजन जमनी फुडले पिळगे खातीर राखून दवरूंक जाय. वंश परंपरागत आशिल्ली पिकां सांबाळपाचो यत्न करचो. ह्या पिकांत मिक्सींग करचें न्हय. थळाव्या शेतकारांक बाजारपेठींत उत्पादन विकपा खातीर सुवात उपलब्ध करून दिवची.

शेतकार अँथनी डिसोझा (कांदोळी) हांणी म्हणलें, सरकाराचें अनुदान पयलीं मेळटलें अशी तरतूद आसची. दर्यादेगांनी व्हड व्हड होटॅल उद्देग आनी इमारती उब्यो रावतात. शेता कडेन वचपी परंपरीक पांयवाटो बंद जाल्यात. यंत्रसामुग्री वा शेतांत वचपाक आडमेळीं येवन लागवडीचेर निर्बंध येत आसात. खारफुटी विशीं योग्य धोरण थारावचें.

बोडगेश्वर शेतकार संघटणेचे अध्यक्ष संजय बर्डे हांणी म्हणलें, विकासाच्या नांवांन शेत जमनींत सरकार बांदकामांक परवाने दिता वा फुटपाथ बांदतात. हाका लागून शेतांत वचपी पांयवाटो बंद जाल्यात. कृशी खात्याची आधारभूत रक्कत खुबूच कमी आसा. ती वाडोवन उण्यांत उणीं 50 रुपया करची. दोंगराळ वाठारांत कोणाकूच बोअरवेल मारपाची परवानगी दिवची न्हय.

ह्या वेळार सत्यवान हरमलकार, अनील केरकार, शरद गाड, गॉडफ्री डिमेलो आनी हेर शेतकारांनी आपले विचार मांडले.

डॉ. नंदकुमार कामत हांणी म्हणलें, हें कृशी धोरण धा वर्सां खातीर आसतलें. शेतकारांचे हीत सांबाळून धोरण तयार करतले. धान्याचो सांठो करपा खातीर स्टोरेज सिस्टमा खातीर यत्न करतले. शेतकारांची खूबशे प्रस्न आनी कागाळी आसात. त्यो आयकून घेवपा खातीर गोंयांतल्या दरेक म्हालांनी कृशी धोरणा संबंदी बसका घेतात.

पर्यटन धोरणांचो फटको शेतकारांक बसचो न्हय. खूबशा वाठारांतले बांद नादुरुस्त वा तांची स्थिती खालावल्या. क्षारयुक्त उदक शेतांत घुसता. ताका लागून शेतां पडीक दवरचीं पडटात. शेत मशागती खातीर कामगारांचो मोटो प्रस्न आसा. तांच्या श्रम खर्चाचेर नियंत्रण आसचें. शेतजमीन पुरोवन करतात त्या काँक्रिटीकरणाक प्रतिबंध आसचो अश्यो सुचोवण्यो खूबशा शेतकारांनी केल्यो.