कृशी धोरण शेतकारांच्या फायद्याचें आसचें

वाळपय कृशी अधिकारी विश्वनाथ गांवस हांकां शेतकारां वतीन निवेदन सादर करतना शेतकार. वांगडा देवयानी गांवस, राजश्री काळे, संध्या खाडीलकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सत्तरी म्हालांतल्या शेतकारांची मागणीः सुचोवण्यो आयकून घेवपा खातीर बसकेचें आयोजन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः चालीक लागपी नवें कृशी धोरण शेतकारांच्या फायद्या खातीर आसचें. शेतकारांक सतावपी समस्यांचो तातूंत सारासार विचार करचो. रानवटी जनावरांचो उपद्रव हे संबंदांत उपाय येवजण करची. शेतकारांक दितात त्या येवजण्यांचो कागदोपत्री सोपस्कार सुटसुटीत करचो. मशिनां विकत घेतना तत्काळ सवलत दिवची, अश्यो विवीध मागण्यो सत्तरी म्हालांतल्या शेतकार भावांनी केल्यात.

नव्या कृशी धोरणा संबंदांत सुचोवण्यो आयकून घेवचे खातीर वाळपय बसका आपयिल्ली. तातूंत शेतकारांनी हे संबंदांत वेगवेगळ्यो समस्या उपस्थीत केल्यो आनी ते संबंदांत विचार करपाची मागणी केली.

बसकेंत रामनाथ पै रायकार कृशी विद्यालयाचे प्राचार्य श्रीरंग जांभळे हांणी नव्या कृशी धोरणा विशीं खोलायेन म्हायती दिली. नव्या कृशी धोरणांत कसले कसले कयदे करतले हे संबंदांत विस्कटावन सांगलें आनी हाजीर आशिल्ल्यांक सुचोवण्यो करपाची विनवणी केली.

नव्या कृशी धोरणा संबंदांत खंयच्या खंयच्या पांवड्याचेर गांभिर्यान विचार करतले, हे विशीं वाळपय विभागीय कृशी अधिकारी विश्वनाथ गांवस हांणी म्हायती दिली.

प्रगतीशील शेतकार अशोक जोसी हांणी सांगलें, एका काळार सत्तरी म्हाल हो कृशीप्रधान आशिल्लो. आयज रानवटी जनावरां लागून साबार समस्या निर्माण जावपाक लागल्यात. ते खातीर सत्तरी म्हाल साबार तरांच्या लागवडी पासून पयस वचपाक लागला. ही खऱ्यांनीच हुस्क्याची गजाल. एका कालार म्हालांतल्यो वेगवेगळ्यो लागवडी पोट भरपाचें साधन आशिल्लें. आयज परिस्थिती पुराय बदल्ल्या. ते खातीर अंमलांत येवपी नव्या कृशी धोरणांत रानवटी जनावरांचो उपद्रव आनी शेतकार भावांक लुकसाण भरपाय हे गजालींचो आस्पाव जावप खूब गरजेचें आसा, अशें तांणी सांगलें.

रानवटी जनावरांक लागून व्हड प्रमाणांत लुकसाण सोंसचें पडटा. ताका लागून खब जाणांनी कृशी बागायती कडेन आडनदर केल्या. ही तांची चूक न्हय. मात कृशी धोरणांत वयल्या गजालींचो आस्पाव केलो ना जाल्यार फुडारांत सत्तरी म्हाला वांगडाच सांगें, केपें, काणकोण, दिवचल ह्या वाठारांतूय कृशी मळार ताचे वायट परिणाम जावपाक शकतात, अशी भिरांत अशोक जोशी हांणी उक्तायली.

सांवर्डेचे उपसरपंच तशेंच शेतकार शिवाजी देसाय हांणी सांगलें, आधुनीक पांवड्यार शेती बागायतींची उदरगत जावप गरजेची आसा. परंपरीक शेती वांगडाच यांत्रिकीरण लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आयज शेतकारांक मशिनां घेवपाची इत्सा आसा, पूण पयशांक लागून ते शक्य जायना. हे खातीर सरकारान तत्काळ सवलतीची येवजण चालीक लावची. सत्तरी म्हालांतल्यो जमनी आयज लोकांच्या पुराय मालकीच्यो नात. ते खातीर तांकां कृशी येवजण्यांचो लाव घेवपाक मेळना, ही खरी परिस्थिती आसा. म्हालांतल्या जमनीच्या मालकी हक्काचोय प्रस्न ह्या वेळार तांणी उपस्थीत केलो.

सीताराम देसाय हांणी सांगलें, सत्तरी म्हालांत बऱ्या प्रमाणांत दूद वेवसाय करताले. दूद वेवसायाक राजाश्रय मेळपाक जाय. दूद उत्पादकांक बरो दर मेळना. पाचवें तण मेळना. हे संबंदांत खोलायेन विचार करपाची मागणी तांणी केली.

शहाजी देसाय हांणी सांगलें, रानवटी जनावरांच्या उपद्रवाक लागून सत्तरींतल्या शेतकारांनी उत्पादन घेवप बंद केलां. नव्या कृशी धोरणांत गांवांतल्या लोकांकूच रानवटी जनावरांचो उपद्रव आडावपा संबंदांत अधिकार दिवपाचो कायदो तयार करपाचेर भर दिवचो.

शेतकार भाव दत्तराम बर्वे, दत्ता सावंत हांणीय विचार मांडले आनी सुचोवण्यो केल्यो. पृथ्वीराज नायक हांणी येवकार दिलो आनी सुत्रसंचालन केलें.

ह्या वेळार माचयेर वाळपय विभागीय कृशी अधिकारी विश्वनाथ गांवस, जिल्हो पंचायत वांगडी देवयानी गांवस, नगरगांव जिल्हो पंचायत वांगडी राजश्री काळे, नगरगांवची सरपंच संध्या खाडीलकार, सांवड्डेचे उपसरपंच शिवाजी देसाय हाजीर आशिल्ले.

‘आर्मांच्या परवान्याच्या नुतनीकरणाचो कायदो सदळ करचो’

उदकाचें शिंपणावळ आनी उदकाचे वेवस्थापन हे संबंदांत कृशी खात्यान एक बरी येवजण तयार करची. रानवटी जनावरांचो उपद्रव आडावपा खातीर सध्या बंद आशिल्ले आर्मांचे परवान्यांचें नुतनीकरण करपा संबंदांत आशिल्लो कायदो सदळ करचो. तशेंच अशे तरेचे जांचे कडेन परवाने आसात तांकां सरकारान आदार करचो, अशें शेतकार भीमराव राणे हांणी सांगलें.