कृशी धोरणा संबंदी महेश राणेचें कृशी खात्याक निवेदन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः गोंय सरकारान कृशी धोरण तयार करतना राज्यांतल्या शेतकारांक विमो संरक्षण दिवचे तशेंच नवी आवतां, उत्पादन आनी बाजार संशोधनाची म्हायती मेळची हे खातीर शेतकारां खातीर विदेशांत अभ्यास भोंवड्यो आयोजीत करच्यो हाचे सयत 29 कलमी सूचोवण्याचें निवेदन शेतकार अॅड महेश राणे हांणे कृशी खात्याक सादर केलां.
दिवचलच्या कृशी अधिकाऱ्या वतीन हें निवेदन राणे हाणे कृशी खात्याक पावयलां. कृशी उद्देगाचेर निंबून आशिल्ल्या देशांतल्या हेर व्हड राज्याचें तुळेंत गोंयांतल्या कृशी उपक्रमांक हें धोरण म्हत्वाची भूमिका करपाक शकता अशें राणे हाणे ह्या निवेंदनांत नमूद केला. जमीन सुदारणा, शिंपणावळ पुरवण, रस्ते आनी येरादारी, गांवगिऱ्या वाठारांत अखंडीत वीज पुरवण, दूरसंचाल यंत्रणा, नव्या तंत्रगिन्याना खातीर अर्थीक पालोव, शेतकाराकं कृशी उत्पादना खातीर बाजारपेठ, कोल्ड स्टोरेज वेवस्था हांचो कृशी धोरणांत आसपाव करचो अश्यो सूचोवण्यो राणे हाणे केल्यात.
सैमीक आपत्तीचेर मात करपा खातीर शेतकारांक विमो संरक्षण दिवपाक जाय. उत्पादन आनी फायदो वाडपा खातीर आर्विल्लें तंत्रगिन्यान हाडपाचें उद्दिश्ठ्य दवोरप, शेतकारांक गिन्यान मेळचें म्हणून कृशी मेळावे आनी प्रदर्शनां आयोजीत करपाक जाय अशेंय ताणे निवेदनांत म्हणलां.
आयआयटी, कुशळताय उदरगत आनी शिक्षणीक संस्थाच्या अभ्यासक्रमांतल्यान कृशी उपकरणा आनी मनीसबळ उपलब्द करून दिवपाची वेवस्था करप, शेतकार गट वा विक्री सोसयट्यो स्थापन करप, तरणाट्यांक मदीं सामूहिक शेत आनी उद्देकता हाका उर्बां दिवप अश्यो सूचोवण्यो निवेदनांत केल्यात