कृमच्यो ‘टिवल्यो बावल्यो’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कृम हो एक प्रगल्भ लेखक. कृमचें साहित्य हें आगळें वेगळें, ताची शैलीय बी आगळी वेगळी. कोंकणींत हे तरेच्या साहित्याचो प्रयोग हाच्या आदीं जावंक ना. हें साहित्य फकत मनरिजवणेचें साहित्य न्हय.

कोंकणींतले नामनेचे विनोदी लेखक कृ. म. सुखठणकार हांचे हालींच विनोदी लेखांच्या संग्रहाचें सवें पुस्तक उजवाडाक आयलां. आयज मेरेन कोंकणींत स फ़कत विनोदाचीं पुस्तकां येवप हो एक रिकोर्ड! चिमटे धुमके, धंयार धुमके, धुमक्यार धुमके, धोंगा आनी पोंगा, नारंगा आनी सुरसुरीं हीं तांची आदलीं पांच पुस्तकां.
साहित्या भितर विनोद हाताळप भोव कठीण. कित्याक तर तातूंत ‘व्हांवपाची’ खूब शक्यताय आसा. कोणाकय दुखयनासतना ‘रस्मी चिमटे’ काडून समाजांतल्या विसंगतीचेर, वायट प्रवृत्तीचेर बोट दाखोवप आनी वेळ पडल्यार ताचेर बडी मारप हें खूब कठीण काम. आनी हें करतना कमरे सकयले विनोद आपूण करिना मूं? हाचें भान विनोदी लेखकाक पावला कणकणीं दवरचें पडटा. ही कळाशी खूब कमी लेखकांक सादल्या. तातूंतले एक कृ. म. सुखठणकार.
पिरायेच्या उसरां पांवड्यार काय जायना, कृ. म. सुखठणकारान कोंकणी विनोदी साहित्याच्या मळार एक घणघणीत पावल घालें आनी फ़ाटलीं 12 वर्सां तांचो तो वावर सातत्यान चालू आसा. कृ. म. सुखठणकारान कोंकणी विनोदी साहित्याक नवी ‘संजिवनी’ दिली म्हळ्यार अतिताय जावची ना. ‘उसरां येवपी पावसाक लेगीत तुफानांचें बळगें आसता’ अशें एका कवीन एके कडेन म्हणलां. म्हज्या मतान कृम हो ताची जिती जगती गवाय.
संवसारांतल्या चडशा विनोदी लेखकांची सुरवात पिरायेच्या उसरां जाल्या. घडये उसरां बरयिल्ल्यान तांचे अणभव विश्व वाडटा आसूं येत, प्रसंगां कडेन पळोवपाची वेगळी नदर लाभूं येत कारण अशे पिरायेच्या उसरां लिखाण केल्ले विनोदी लेखक चड येसस्वी जाल्ले आमकां दिसतात. कृमचें बहुप्रसवी लिखाण हें ताचें जितें जागतें उदारण.
6 फेब्रुवारी 2011 दिसा ‘सुनापरान्तांत’ छापून आयिल्लो पयलो लेख ‘मैं अण्णा हूं’ ह्या विनोदी लेखा वरवीं कृमन कोंकणी विनोदाच्या मळार पयलें पावल घालें. विंगड – विंगड नेमाळ्यां वरवीं कृमन आमकां फ़ाटलीं 12 वर्सां कांयच खंड पडूंक दिना आसतना, सेगीत अशे 500- 550 विनोदी लेख, विनोदी डायरी, विनोदी नाटकुलीं, विनोदी नभोनाट्यां वा विनोदी रहस्य कथा आमकां दिल्यात. कोंकणींतल्या आयज मेरेनच्या विनोदी साहित्याचेर नदर मारल्यार कृमचें ह्या विनोदी मळावेलें योगदान खूब व्हडलें आसा. गोंयकार हो कृमचो आवडीचो विशय. गोंयकारांचे सबावगूण, खाण – जेवणां, चाली रिती, उत्सव, सण हांचेर तो आपल्या विनोदी शैलीन भाश्य करता. कृमच्या विनोदी लेखांनी साबार विशय आसपावतात. तातूंत राजकारण, समाजकारण, विज्ञान, नाटक, सिनेमा, शेरो- शायरी, रामायण, म्हाभारत हीं महाकाव्यां, संत साहित्य, टागोर, शेक्सपियर अशे फ़ामाद लेखक हांचो आसपाव जाता.
कृम हो एक प्रगल्भ लेखक. कृमचें साहित्य हें आगळें वेगळें, ताची शैलीय बी आगळी वेगळी. कोंकणींत हे तरेच्या साहित्याचो प्रयोग हाच्या आदीं जावंक ना. हें साहित्य फकत मनरिजवणेचें साहित्य न्हय. जेन्ना हांव ताचे हे ललीत निबंद वाचतां, ताणें एकेक ज्वलंत विशय घेवन तयार केल्लो प्लॉट तोखेतां तेन्ना तातूंतलें गांभीर्य म्हाका जाणवत वता. हें सगळें आंखतना ताणें केल्लो कोंकणी मनशाच्या सबावगुणांचो, मानसीकतेचो अभ्यास आनी निरक्षण शक्तीक हांकां दाद दितां.
हांवें वयर म्हणलां तशें कृम बरयता तसलें साहित्य रचपाक भरपूर वाचन आनी निरक्षणशक्त जाय पडटा आनी हें गांठवल जाय तेन्ना मुदयेर थीक कशें सोडोवचें पडटा. ताचो प्रत्यय आमकां तांच्या लेखांनी दिसून येता.
लेखकान आपल्या चडशा विनोदांनी एक प्लॉट आंखिल्लो आसा आनी खुद्द लेखकच त्या प्लॉटाचो ‘नायक’ आसा. हो ‘नायक’ एक सर्वसादारण मनीस. आनी त्या कारणान लेखकाक त्या नायकाच्या रुपान आनी आपणे घडयिल्ल्या हेर पात्रांच्या आदारान समाजाच्या गूण अवगुणाचेर आनी गंभीर विशयांचेर कोणाकच दुखयनासतना भाश्य करपाक मेकळीक मेळटा.
कृमचे लेख वाचतगीर हीं सगळीं पात्रां वाचकांच्या दोळ्यां सामकार येतात. हांकां आपणें खंय तरी पळयल्यांत हाचो पावला कणकणीं वाचकांक भास जाता. ह्या लेखांनी लेखकान चित्रायिल्ले प्रसंग वाचतगीर हें आपणे खंय तरी पळयलां, आपल्याक अशें घडलां वा आपणेय अशेंच केलां अशें तो हें सगळें वाचतना मनांतल्या मनांत म्हणटा आनी ह्या सगळ्या कडेन तो आपुणूय समरस जाता आनी हेंच लेखकाचें यश आसा.
ह्या पुस्तकांतल्या ‘हांसो’ ह्या लेखांत लेखक म्हणटा, “मनशां मदलो हांसो ना जायत चल्ला हो हुस्क्याचो विशय. घडये आमकां हांसपी मनशाचो मेणाचो पुतळो संग्रहालयांत दवरचो पडुंये सांगू नज. हे खातीर हांव केन्ना केन्ना मदीं हांसतां, हांसप कशें ते विसरत म्हणुन!” आमीय कृमचें टिवल्यो बावल्यो पुस्तक वाचून पोट धरून फुटसर हांसुया!
टिवल्यो बावल्यो ह्या 128 पानांच्या पुस्तकांत वट्ट 21 विनोदी लेख आसपावल्यात. ह्या विनोदी लेखांच्या माथाळ्यांचेर एक नदर मारल्यार अशा विशयांचेर विनोदी लेख बरोवंक कसो जाता हाचें तुमकां अजाप जातलें. देखीक ह्या पुस्तकांतल्या लेखांचे कांय माथाळे पिरंगण, दुबाव, हरशीं, सल्ले, उदक आदी पळयल्यार तुमकां म्हजें म्हणणें पट्टलें.
ह्या पुस्तकाचें मुखपृश्ट युवा चित्रकार संकेत लवंदे हाणें काडलां आनी तें पुस्तकाची सोबाय आनिकूय वाडयता. हें पुस्तक संज़ना पब्लिकेशन्सान उजवाडाक हाडलां आनी पुस्तकाचें मोल आसा 200 रुपया.

सखाराम शेणवी बोरकार
9923306751