‘कुशावती’क हुंवार; पाड्डें पूल बुडलो

कुशावती न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान पाड्डें पुला वयल्यान व्हांवपी उदक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव- केपें रस्तो उदका पोंदा, सगळे तरेची येरादारी चांदोर मार्गान वळयली

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केपें: गोंयांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून कुशावती न्हंयेक हुंवार आयला. पाड्ड्याचो पूल उदकां पोंदा गेला जाल्यार मडगांव ते केपें ह्या मुख्य रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान सगळे तरेची येरादारी चांदोर मार्गान वळयल्या. मजगतीं, कुशावती न्हंयेंत बुचकाळपी सुनील चव्हाण (30) हाका उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी जीवदान दिलें.

फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. वचत थंय उदकूच उदक सांचलां. कुशावती न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान पाड्डेंच्या लोकांची धांदल जाल्या. पाड्डें पूल उदका पोंदा वताच भोंवतणच्या वाठारांनी उदक घुसपाक लागलां. शेतां, बागायती आनी न्हंयेदेगेच्या वाठारांनी वचत थंय उदक भरलां.

सकाळीं 9.30 वरांच्या सुमाराक मडगांव- केपें मुख्य रस्त्याचेर उदक पावलें. सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर घातक जाला. ताका लागून प्रशासनान सगळे तरेची येरादारी चांदोर मार्गान वळयल्या. हुंवाराक लागून कुडचडें, सांगें, नेत्रावळी, केपें वाठारांतल्या लोकांक मडगांवां वचपाक खुबूच त्रासाचें जालां. कावरें पिर्ला, सुकळर्णें आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्यान येवपी उदक कुशावती न्हंयेक वचून मेळटा. केवणां, रिवणां, जांबावली वाठारांतल्यान कुशावती न्हंय व्हांवत फुडें वता. न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडटाच कोणूच न्हंयेदेगेर वचनात. तरी लेगीत केपें भाट वाठारांतल्या कुशावती न्हंयेंत सुनील चव्हाण न्हंयेंत एका झाडाचे खांदयेक धरून मजती खातीर उलो मारतना लोकांक दिसलो. उजो पालोवपी दळाचो जवान धर्मेंद्र नायक हांणी उदकांत देंवून ताका वयर काडलो. मात तो खंयच्यान आयलो आनी उदकांत कसो पडलो, हें कळूंक ना, अशें पुलिसांनी सांगलें. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत धाडिल्ल्याचेंय पुलिसांनी सांगलें. दर वर्सा पावसाळ्यांत कुशावती न्हंयेक हुंवार आयलो काय ताचो मार सामान्य लोकांक बसता. मात हे समस्येचेर उपाय येवजण करपाक प्रशासन अपेशी थारलां. मजगतीं, मंगळारा सांजे उपसां मेरेन पावसाचो नेट तसोच आशिल्लो आनी उदकाची पातळी वाडटाली.

ठोस उपाय काडपाक सरकाराक अपेस

कुशावती न्हंयेक वर्सांतल्यान तीन- चार खेपे हुंवार येता. ताचो मार पाड्डेंच्या लोकां वांगडाच भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक आनी मडगांवां येवपी वचपी येरादारीक बसता. हाचेर उपाय करचे खातीर प्रशासनान अजून मेरेन कसलेंच पावल उखलूंक ना. केपें आनी कुंकळ्ळी ह्या दोन मतदारसंघाचो आसपाव आशिल्ल्या ह्या वाठारा कडेन एकाय लोकप्रतिनिधीन लक्ष दिवंक ना. कांय वर्सां आदीं तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी ह्या वाठाराची पळोवणी केल्ली आनी अधिकाऱ्यांक ठोस उपाय येवजण आंखपाक सांगिल्लें. मात ताचें फुडें कांयच जावंक नाशिल्ल्यान लोकांच्या वांट्याक निरशेवणीच आयल्या.