कुशळटायेच्या निमतान….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ज्या पक्षाची हेर पक्ष टिंगल करताले, त्या पक्षान हालींच जाल्ले वेंचणुकेंत आपलो एक उमेदवार विधानसभेंत तर धाडलोच खेरीज काय उमेदवारांक तांचे खातीर उणीं मता मेळून पराभूत जावंचे पडले. आयज त्याच पक्ष आपूण जाहीररीत्या सांगिल्लें काम करपाक सुरवातुय केल्या. हो पक्ष म्हळ्यार रिव्होल्युशनरी गोवन्स ( आर जी). जाका गोंयच्या जायत्या तरणाट्यांनी मुखार हाडला. थळाव्यां खातीर आपुण वावुरतलों अशें सांगतना तांणी कुशळटाय आनी नोकरी फांट्याचे वतीन गोंयांत मार्गदर्शन शिबीर घेवपाक सुरवात केल्या. जाका तरणाट्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळटा. बेरोजगारी ही गोंयांतूच न्हय तर देशभर पातळिल्ली समस्या. हाचेर तोडगो काडपाचें व्हड काम एखादो राजकी फुडारी करूं शकता. तेच दिशेन आरजीन पावल घालां. म्हणून तांकां बरो प्रतिसाद मेळटा. मुखेल गजाल म्हळ्यार आयच्या तरणाट्यां मदीं पुस्तकी गिन्यान पळोवपाक मेळटा, पूण प्रात्यक्षिक अणभव नाशिल्ल्यान ते रोजगाराच्या मळार फाटीं पडटात .
रोजगार मेळटलो तर आयच्या तरणाट्यांक खूब संघर्श करचो पडटा. मार्गदर्शनाचो अभाव आसत तर मागीर पळोवंच नाका. ही गजाल नजरे मुखार दवरून आरजीन मार्गदर्शन शिबीर आयोजित केलीं. अजून करतात. आमच्या देशांत शेती- बागायती हो सैमिक करियर सगले जाण करताले, पूण आतां आधुनिकीकरणा खातीर म्हणा, सुवात ना म्हणून जायत, नाजाल्यार शिकप चड जाल्ल्या कारणान आसत, पूण शेती कडे वचपी उणें जाल्यात आनी भोवतेकांचो कल हो नोकरी मेळोवपाचे नजरेन आसता ती मागीर खाजगी आसूं वा सरकारी. म्हयनाक अमकी रक्कम हातांत येतली हाची खात्री आसता. ह्या खेरीज आनीकूय लाव तातूंतल्यान मेळूं शकतात. पूण दिसपट्टी सर्त वाडिल्ल्या कारणान नोकरेक घेवपी लोक स्थानिक जांव भायलो हांच्या परस अणभव आसा ताका पसंती दितात. खेरीज कंत्राटी पद्धत जायत्या सुवातींचेर आप णायिल्लेखातीर सर्त वाडल्या. जाका आमी कौशल्य वा कुशळटाय म्हणता, ती आमचे भितर आसपाक तर जायच, खेरीज मार्गदर्शन लेगीत जाय. हें आसत तर नोकरी जरी मेळपाक कठीण जालें तरी तुमी आपल्या पांयांचेर उबे रावपाक शकतले.
वेवसायिक जावन स्वताचो उद्देग सुरु करू शकतात. हीच गजाल आरजीन हेरून तरणाट्यांक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन दिवपाचे सुरवात केल्या. ह्या पक्षाचो फुडारी मनोज परब हाणें हाची म्हायती दिताना खास बायलां खातीर असो फांटो पक्ष सुरु करतलें अशें सांगलां. पयलींच तांणी फोंडें वाठारांन नाल्ल काडपाचें प्रशिक्षण दिलें. मेस्तवाडो- कुर्टी तशेंच सांखळेय दिलें. नाल्ल गोंयांत खूब आसात खरे, पूण काडपी नात. नाल्ल काडपी पाडेलीक खात्रीचो रोजगार मेळूंक शकता. तुमी आपरोजगार सुरु करू शकतात. मागीर ह्या पक्षान धा बेकार आशिल्ल्या तरणाट्यांक दुचाकी दुरुस्तीचें काम शिकपाक बंगळुरू धाडले. हें काम लेगीत खात्रीचें आनी वर्सभर खात्रीन मेळूं शकता. हातूंतलो एकादो दुरुस्ती करपी दुसऱ्याकडे कामांक लागू शकता, नाजाल्यार स्वताचो वेवसाय सुरु करूं शकता. तीन भुरग्यांक तांणी सरबराय प्रशिक्षण घेवपा खातीर हालींच धाडल्यात. तांकां हाॅटेलांत नोकरी मेळटली. सेंद्रिय शेती ही जीवाकूय बरी तशी पर्यावरणाक लेगीत बरी. हे खातीर लेगीत ते प्रशिक्षण दितात . हातूंत वांटेकार जावपी उमेदवारांक ते प्रशस्तिपपत्रक दितात. जाचो लाव ते फुडें घेवं शकतात. केवळ अशेच न्हय तर बांधकाम खात्याचे कंत्राटदार कशे जावं शकतात? हांचें मार्गदर्शन दिवपी शिबीर म्हापश्यां तांणी घडोवन हाडलें. ताका तरणाट्याचो उफाट प्रतिसाद मेळ्ळो. तरणाट्यांक फक्त वेंचणुको लागीं आयल्यो की लागीं करप. हेर वेळार तांची खबर लेगीत घेवप ना, अशे आयज मेरेनचे चित्र ह्या पक्षाच्या वावरान पयस जावं शकता, हाचो विश्वास पक्षाचे मुखेली मनोज परब हांकां आसा.
तरणाटे हो समाजातलो तशेच देशाच्या विकासान वाटेकार जावपी मुखेल घटक. आमच्या देशांत तांची संख्या ६५% तरी आसा. हांचेरूच आमी भर दिवपाक जाय. हाचे खातीर तरणाट्यांचे हक्क आनी तांची कर्तव्यां कितें ताची जाणविकाय शिबीरां घेवन ते दितात. गोंयांत जावपी पंचायतीचे ग्रामसभेक प्रश्न विचारपाची ताकत मागीर तरणाट्या भितर येव शकता. ज्या कामाची गरज आसा तें काम हातांत घेतले ते लेगीत वचननाम्यान सांगिल्ले प्रमाण. हे खातीर पक्षाचे आभार मानुकूच जाय. तरणाट्यांक हातूंतल्यान जगपाची एक दिका मेळूं शकता.
प्रा. रामदास केळकर
9822583275