कुर्टी आनी खांडेपार अश्यो दोन पंचायती करपाचो कुर्टी- खांडेपार ग्रामसभेंत थाराव

कुर्टी - खांडेपार ग्रामसभेंत चर्चा करतना ग्रामस्थ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः कुर्टी हांगच्या सावित्री हॉलांत जाल्ले कुर्टी- खांडेपार पंचायतीचे ग्रामसभेंत कुर्टी आनी खांडेपार अश्यो दोन स्वतंत्र पंचायती करपाचो थाराव मानून घेतलो. त्या भायर कोयर एकठांय करपा खातीर नव्या कंत्राटदाराक नेमप, सगळ्या धर्माच्या लोकां खातीर मसंडभूंये खातीर समितीची निवड आनी ते खातीर नवे नेम तयार करप, सीसीटीव्ही कॅमरेऱ्या विकते घेतना जाल्ल्या घोटाळ्याची चवकशी दक्षता खात्या वतीन करची, मननिस्सारण प्रकल्प आनी मिनी कॅसिनोक विरोध करपाचे थाराव ग्रामसभेन मानून घेतले.
सरपंच संजना नायक हिच्या येजमानके खाला जाल्ले हे ग्रामसभेंत कोयर एकठांय करपाच्या वेव्हारांत घोटाळ जाल्ल्याचो दावो कांय ग्रामस्थांनी केलो. कोयर एकठांय करपा खातीर 32 कामगारांची गरज आसतना 52 कामगारांची नोंद दाखयल्या. फोडें वाठारांत कामगार आसतना तिसवाडी तालुका वाठारांतल्या कामगारांचीं नांवा दाखयल्यांत. कंत्राटदारान हातूंत घोळ केला ताका लागून ताका काडून नव्या कंत्राटदाराक नेमपाची विशींचो थाराव पास केलो.
कुर्टी आनी खांडेपार वाठारात लोकसंख्या वाडपाक लागिल्ल्यान दोन पंचायतीचीं गरज फुडाराक लागतली. लोकांक बरें पडचें हें खातीर दोन पंचायती तयार करपाचो निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. सीसीटीव्ही विकते घेतना व्हडलो घोटाळो केला असो आरोप ग्रामस्थांनी ग्रामसभेंत केलो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचें रक्कमे परस 15 हजार चड खर्च केल्यात. फाटल्या पंचायत मंडळान 11 जाल्यार सध्याच्या पंचायत मंडळान 14 सीसीटीव्ही कॅमेरे विकते घेतल्यात. तातूंतले फकत 7 कॅमेरे कार्यरत आसा आनी बाकीचे सोभे खातीर जाल्यात. सरकाराच्या दक्षता खात्या कडेन सीसीटीव्ही खेरदी वेव्हाराची चवकशी करपाचो थाराव ग्रामसभेंत पास केलो.
सगल्या धर्माच्या लोकां खातीर पंचायतीचे सुवातेंत उबारपाक येवपी मसंडभुयें खातीर खासा समिती नियुक्त करून नवे नेम लागू करपाचो निर्णय ग्रामसभेंत घेतलो. सगल्या धर्माच्या लोकांनी पालिकेन केल्ल्या नेमाक पाळो दिवचो पडटलो अशें ग्रामसभेंत सांगलें. कुर्टी हांगा उबाररात त्या मलनिस्सारण प्रकल्प आनी मिनी कॅसिनोक ग्रासस्थांनी विरोध करून ते संबंदीचो थाराव मानून घेतलो. पंच वांगडी हरेश नायक हाणे मसंडभुंये खातीर खासा समितीची निवड करून नवे नेम लागू करतले अशें सांगलें.