किसान सन्मान निधीः सुमार 12 हजार शेतकार वंचीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : किसान सन्मान निधी विशींच्या अटींक लागून गोंयांतले सुमार 12 हजार शेतकार फाटल्या पांच वर्सां पसून हे येवजणे पसून वंचीत आसात. शेतकार आशिल्ल्याचे निश्चीत जावप, केवायसी आनी एक चौदाच्या उताऱ्याचेर नांव अशा तीन अटींची पुर्तताय केल्ल्यांकूच हे येवजणेचो लाव मेळटा. तातूंत राज्यांतले सुमार 12 हजार शेतकार अपेशी थारिल्ल्यान तांकां येवजणेचो लाव मेळूंक ना.
केंद्र सरकारान अल्पभूधारक शेतकारांक अर्थीक आदार दिवपाच्या हेतान 2018त प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण सुरू केली. येवजणेक पात्र थारपी शेतकारांक वर्साक तीन हप्त्यांत 6 हजार रुपयांची अर्थीक मजत दितात. पूण गोंयांत प्रलंबीत अाशिल्ल्या कूळ-मुंडकार प्रस्नाक लागून शेतकार हे येवजणे पसून अजुनूय वंचीत आसात. जायते जाण शेती करतात. पूण त्याे जमनी त्यांच्या नांवार नाशिल्ल्यान एक चौदाच्या उताऱ्याचेर तांचें नांव नाशिल्ल्यान ते शेतकार आसात हेच निश्चीत जायना. ताका लागून शेती करूनूय तांकां येवजणेचो लाव मेळूंक ना, अशी म्हायती कृशी खात्यांतल्या एका ज्येश्ठ अधिकाऱ्यान आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना
दिली.
राज्यांतल्या ह्या प्रस्नाक लागून येवजणे पसून वंचीत उरिल्ल्या सुमार 12 हजार शेतकारांक येवजणेचो लाव मेळचो, अशें पत्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांय वर्सां पयलीं केंद्रीय कृशी मंत्री तोमर हांकां धा​डिल्लें. ते उपरांत येवजणेक पांच वर्सां पुराय जाले उपरांत नेमांनी बदल करून गोंयाक शेतकारांक अर्थीक मजत दिवपाची हमी केंद्रीय मंत्री तोमर हांणी त्या वेळार दिल्ली. ताका लागून अंदूं वंचीत शेतकारांक येवजणेचो लाव मेळपाक शकता, असो विस्वास एका अधिकाऱ्यान उक्तायला.