किमान पगार: अधिसुचोवणी रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खंडपिठाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान भायरायलो


पणजी : गोंय सरकारान कामगारांच्या उण्यांत उण्या (किमान) पगारा विशीं 14 जुलय 2016 दिसा जारी केल्ली अधिसुचोवणी सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्या. गोमन्तक मजदूर संघान अधिसुचोवणेक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें.
 गोमन्तक मजदूर संघान पयलीं खंडपिठांत अधिसुचोवणे आड आव्हान याचिका दाखल केल्ली. खंडपिठान आव्हान याचिका भायराले उपरांत गोमन्तक मजदूर संघान सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयान खंडपिठाचो निर्णय भायरावन अधिसुचोवणी रद्द केली.
 हाका लागून किमान पगारा विशीं ताचे पयलीं 24 मे 2016 दिसा जारी केल्ली अधिसुचोवणी कायम आसा.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम. आर. शाह आनी न्यायमुर्ती बी. व्ही. नवरत्न हांणी हो निवाडो
दिला.
24 मे 2016 दिसा जारी केले अधिसुचोवणेक सरकारान मूळ आनी खासा भत्तो (स्पेशल अलावन्स) असो स्वतंत्र उल्लेख अधिसुचोवणेंत केला. किमान पगार कायदो 1948च्या कलम 4 (1) प्रमाण तरेकवार पद्दतीन ही अधिसुचोवणी जारी करपाक मेळटा. तरी सरकारान 24 मे 2016 दिसा मूळ पगार आनी खासा भत्तो असो वेगळो उल्लेख करून अधिसुचोवणी जारी केली.
ते उपरांत सरकारान 14 जुलय 2016 दिसा सुदारीत अधिसुचोवणी जारी केली. पयलें अधिसुचोवणेंत त्रुटी आशिल्ल्याचें कारण दिवन 14 जुलय 2016 दिसा सुदारीत अधिसुचोवणी जारी केली.
  ही अधिसुचोवणी वेगळे पद्दतीची आशिल्ली. हातूंत मूळ कबलातीचेर आदारीत किमान पगाराचो उल्लेख आशिल्लो.
गोंय मजदूर संघान खंडपिठांत 14 जुलय 2016 चे अधिसुचोवणेक आव्हान दिल्लें. चुकून वेगळ्या कलमाचो उल्लेख जालो. हाका लागून 24 मे 2016 ची ​अधिसुचोवणी रद्द केली, अशें सरकारान खंडपिठांत सांगलें.
 खंडपिठान सरकाराची बाजू मान्य करून गोंय मजदूर संघाची याचिका भायरायली. उपरांत गोंय मजदूर संघान खंडपिठाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें. सर्वोच्च न्यायालयांत अॅड. मयंक पांडे हांणी याचिकादार गोंय मजदूर संघाची बाजू मांडली.

कायदेशीर प्रक्रिया करून अधिसुचोवणी काडची पडटा
24 मे 2016 दिसा जारी केल्ली अधिसुचोवणी सगली प्रक्रिया पुराय करून मांडल्या. कामगार संघटणांच्यो हरकती तशेंच सुचोवण्यांचो विचार करून अधिसुचोवणी जारी जाल्या. 14 जुलय 2016 दिसा जारी जाल्ले अधिसुचोवणे वेळार ही प्रक्रिया जावंक ना. कलम बदलप हाका कारकुनी चूक म्हणपाक जायना. कायद्या प्रमाण सगलीं प्रक्रिया पुराय करून अधिसुचोवणी काडची पडटा. प्रक्रिया पुराय करूंक नाशिल्ल्यान 14 जुलय 2016 ची अधिसुचोवणी रद्द करप योग्य थारता, अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां.