कासारवर्णे ग्रामसभेंत झगडीं

सरपंच अवनी गाड हांचे कडेन वाद घालतना लोक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ग्रामसभा विसर्जीतः दार बंद करून पंचायत मंडळाक आडावन दवरपाचो यत्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरगांव: कासारवर्णेची नवी सरपंच अवनी अनिल गाड हांचे अध्यक्षते खाला जाल्ले पयलेच ग्रामसभेंत लोकांच्या प्रस्नांचेर समाधानी जापो मेळूंक नाशिल्ल्यान झगडीं जालीं. निमाणी ग्रामसभा विसर्जीत करपाची घोशणा केली, तेन्ना ग्रामस्थांनी दार बंद करून पंचायत मंडळाक भितर दवरपाचो यत्न केलो. थंय पयलींच हाजीर आशिल्ल्या पुलिसांनी हस्तक्षेप करून वातावरण शांत केलें.

कासारवर्णे पंचायतीची स्थापना जाले उपरांत अशी ही पयलीच घडणूक, अशें लोकांनी सांगलें. उपसरपंच साक्षी नायक हांचे अध्यक्षते खाला 29 ऑक्टोबराक जाल्ली ग्रामसभा बंद केल्ली. हीच ग्रामसभा आयतारा 19 नोव्हेंबराक घेतले, अशी घोशणा केल्ली. मजगतीं रिते सुवातेर नवी सरपंच अवनी गाड हांची बिनविरोध नेमणूक केल्ली. गाड हांचे अध्यक्षते खाला ही पयली ग्रामसभा आयोजीत केल्ली. पूण हाजीर आशिल्ल्या लोकांक समाधान जाय सारक्यो जापो मेळूंक नाशिल्ल्यान परतून ग्रामसभा बंद उडयली.

ग्रामसभेचे सुरवातेक कांय प्रस्न हाजीर केले. जागो उणो आशिल्ल्यान खूबश्या जाणांक भायर रावचें पडलें. ग्रामसभा व्हडल्या जाग्यार घेवपाक पंचायतीन हॉलाची वेवस्था कित्याक करूंक ना? असो म्हत्वाचो प्रस्न उपस्थीत केलो. हाचेर समाधानी जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान सरपंच आनी लोकां मदीं वाद जालो.

आपूण सरपंच जाल्या उपरांतूच हाची तुमकां याद जाली?, असो प्रस्न सरपंच अवनी गाड हांणी केल्या उपरांत वातावरण बरेंच तापलें. उपरांत लोकां वतीन उदय महाले हांणी फाटले बसकेच्या प्रस्नांचेर बोट दवरून तो लेखी स्वरूपांत पंचायती कडेन सादर केलो. कासारवर्णे पंचायत वाठारांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाचेर काम करप्यांचेर अन्याय जाला. हाचेर पंचायतीन कितें उपाय काडला? हे बसकेक आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी मनोहर आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळ प्रकल्प अधिकारी हाजीर रावतले, अशें उतर फाटले बसकेंत दिल्लें. ताचें कितें जालें? असो प्रस्न उदय महाले हांणी सरपंचाक केलो.

हाचेर आमदार प्रवीण आर्लेकार गोंया भायर आसा आनी ताका लागून येवंक ना, अशें सरपंच अवनी गाड हांणी सांगलें. तांचे हे जापेन लोक समाधानी जावंक ना.
कासारवर्णे पंचायत मंडळ लोकां खातीर न्हय तर आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या तालार नाचपा खातीर आसा, असो आरोप ह्या वेळार केलो. तशेंच सरपंच अवनी गाड लोकांच्या प्रस्नांक जाप दिवपाक अपेशी थारली. आदले सरपंच आत्माराम केणी हांणी बेकायदेशीर बांदकामां विशींचो प्रस्न उपस्थीत करून कासारवर्णे ग्रामपंचायत मंडळांतले एक पंचायत वांगडी पयशे मागता, असो आरोप केलो. ताचेर आरोप प्रत्यारोप जाले. हे विशीं पुरावो सादर करपाची मागणी सरपंचान केली. तेन्ना हे विशीं आपल्या कडेन रेकॉर्डींग आसा, अशें सांगले उपरांत ग्रामसभेंत व्हड बोवाळ जालो. बोवाळ जाल्लो पळोवन भायर आशिल्ले पुलीस भितर आयल्या उपरांत केस्तांवांक आनीक नेट आयलो. उपरांत ग्रामसभा बंद उडयली.
केणी हांणी पंचायत कार्यालयाचें दार बंद करून पंचायत मंडळाक भितर दवरपाचो यत्न केलो. पुलिसांनी हस्तक्षेप करून वातावरण शांत करपाचो यत्न केलो. उपरांत सरपंच सरळ भायर गेली आनी कांय वेळान परतून कार्यालयांत आयली तेन्ना लोक घरा गेल्ले.