कासरवर्णेची ग्रामसभा बरखास्त

कासारवर्णे ग्रामसभेक हाजीर आशिल्ले लोक आनी पंचायत मंडळ. (मकबूल माळगीमनी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उपसरपंचांचो निर्णय; 19 नोव्हेंबराक परतून ग्रामसभा

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

कोरगांवः कासरवर्णे पंचायती ग्रामसभा आयतारा पयलेच खेपे उपसरपंच साक्षी भिशी नायक हांचे अध्यक्षते खाला जाली. ग्रामसभेंत लोकांच्या प्रस्नांचेर अपेक्षीत निर्णय मेळनाशिल्ल्यान दोन वरांचे चर्चे उपरांत ग्रामसभा बसखास्त करपाचो निर्णय उपसरपंच नायक हांणी घेतलो.

ही ग्रामसभा परतून 19 नोव्हेंबराक घेतले. कासारवर्णे पंचायतीच्या इतिहासांतली हालींच्या काळांतली अशी ही पयलीच घडणूक, अशें लोकांनी सांगलें.

सकाळीं 10.30 वरांचेर ग्रामसभेक सुरवात जाली. उपसरपंचान येवकार दिले उपरांत सचीव अमर कानोळकार हांणी फाटले सभेचो इतिवृत्त वाचून दाखयलो. ह्या वेळार फाटले सभेंतल्या कामकाजा विशीं उदय महाले हांणी प्रस्न उपस्थीत करून पंचायत मंडळाक कातरेन धरलें.

पेडणएं म्हालांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळा खातीर जमीन दिली, मात अजून कासारवर्णे पंचायत वाठारांतल्यो लोकांक नोकरी वा रोजगार उपलब्ध करून दिवंक ना. हे विशीं लेखी निवेदन सादर करून लेगीत कार्यवाही करूंक ना. हे तरेचे साबार प्रस्न विचारून पंचायत मंडळाक कातरेंत धरलें.

मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक कुस्कुटाच्या मोलांत जमीन दिवन लेगीत थळाव्यांक टॅक्सी वेवसाय करपा पासून पयस दवरल्यात. नोकरीय दिवंक ना. मात हेरांक कशे कितें कावंटर मेळटात, अशे साबार प्रस्न लोकांनी उपस्थीत केले.

हे विशीं कासारवर्णे पंचायत कार्यालयांत लेखी निवेदन दिल्लें. ताचेर दोन ग्रामसभांनी कार्यवाही जावंक ना. हाचेर हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी तिडक उक्तायली. जे मेरेन अधिकृत जाप मेळना ते मेरेन कामकाज करपाक दिवचे नात, हे भुमिकेचेर लोक ठाम रावले. थळाव्यांनी कुस्कुटाच्या मोलान जमीन दिवची आनी आमदार, मंत्र्यान ताचो फायदो घेवचो. हें योग्य न्हय. थळाव्यां खातीर कांयच करपाक जायना जाल्यार कदेल सोडात, ग्रामसभा स्थगीत करात, अशें लोकांनी सांगलें. 10.30 वरांचेर ग्रामसभा सुरू जाली. मात दोन वरां मेरेन कसलोच निर्णय जावंक न. लोकूय आपले भुमिकेचेर ठाम रावले. अखेर उसरपंच नायक हांणी ग्रामसभा बरखास्त करून 19 नोव्हेंबराक परतून घेतले, अशी घोशणा केली. तशेंच ग्रामसभा सोंपिल्ल्याचें जाहीर केलें.