काणकोणां दोन लांब पल्ल्यांचे रेल्वेंक थांबो

काणकोण रेल्वे स्टेशनार रेल्वेंक थांबो दिवपाचे मागणे संबंदी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आश्विनी वैष्णव हांचे कडेन उलोवणीं करतना सभापती रमेश तवडकार, काणकोणचो नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार, शंभा देसाय आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आश्विनी वैष्णव हांचें आस्वासन

काणकोणः काणकोण रेल्वे स्टेशनार लांब पल्ल्यांचे रेल्वेंक थांबो दिवपाची काणकोणच्या लोकांची मागणी निमाणें फळादीक जातली. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आश्विनी वैष्णव हांणी दोन रेल्वेंक थांबे दितले अशें आस्वासन काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हांकां दिलां.

काणकोण रेल्वे स्टेशनार लांब पल्ल्यांचे रेल्वेंक थांबे आशिल्ले. मात कोरोना म्हामारी वेळार ते बंद केल्ले. हे थांबे परतून सुरू करचे हे खातीर काणकोण ज्येश्ठ नागरीक मंच आनी हेर संस्थांनी आंदोलन केल्लें. ह्या स्टेशनार लांब पल्ल्यांचे रेल्वेंक थांबो आसल्यार पर्यटनाचे नदरेन तशेंच काणकोणच्या वेपारी वर्गाक वेगळ्यावेगळ्या राज्यांनी वचून म्हाल हाडपाक तशेंच धर्मीक थळांक भेट दिवपाक बरें पडटालें. पूण हे थांबें बंद केल्ल्यान लोकांची चड करून ज्येश्ठ नागरिकांक काडाओडी काडच्यो पडटाल्यो. एक तर कारवार ना जाल्यार मडगांवां वचून तांकां ह्या रेल्वेंतल्यान प्रवास करचो पडटालो. थांबे बंद जाल्ल्यान काणकोण म्हालांतल्या पर्यटन वेवसायचेर लेगीत परिणाम जाल्लो.

लांब पल्ल्यांचे रेल्वेंक थांबो दिवचो हे मागणे खातीर ज्येश्ठ नागरीक मंचान संबंदीत सरकारी अधिकारी, कोंकण रेल्वे म्हामंडळ, गोंय सरकार आनी लोकप्रतिनिधींक निवेदन दिवन थांबो दिवपाची मागणी केल्ली. पूण थांबो दिवपाचे मागणे कडेन आडनदर केल्ल्यान नागरीक मंच आनी हेर संस्था तशेंच राजकी व्यक्तींनी काणकोण रेल्वे स्टेशनार मार्चो व्हरून अधिकाऱ्यांक घेराव, धरणें आनी उपास आंदोलना केल्लें. 10 फेब्रुवारी उपरांत रेल रोके आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्ली.

सभापती रमेश तवडकार हांणी काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार, जीसीएचो उपाध्यक्ष शंभा देसाय, संतोष लोलयेंकार, राजेंद्र बोरकार हांकां वांगडा घेवन केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आश्विनी वैष्णव हांची भेट घेवन तांकां रेल्वे बोर्डा कडेन थांब्याचो विशय मांडपाची मागणी केली. तांणी दोन लांब पल्ल्यांचे रेल्वेंक काणकोण स्टेशनार थांबो दिवपाचें तत्वता मानून घेतलें.

काणकोण रेल्वे स्टेशनार बंद केल्ले थांबे परतून सुरू करचे हे खातीर सगल्यांत पयलीं यत्न करपी आनी आंदोलन करपी प्रदेश काँगेस समितीचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी हांकां केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्ल्या आस्वासनां विशीं विचारलें तेन्ना तांणी आमी फाटल्या एका वर्सा सावन थांब्यां खातीरची मागणी करताले. सभापती रमेश तवडकार हांणी तेन्नाच यत्न केल्ले जाल्यार आंदोलन करपाची पाळी आमचेर येवची नाशिल्ली आनी आमचो वेळ आनी पयशे खर्च जावचे शिल्ले अशें सांगलें. लोकांनी केल्ल्या आंदोलनाची दखल घेवन रेल्वे राज्यमंत्र्यांक निर्णय घेवचो पडलो. 10 फेब्रुवारीक रेल रोकोचो जी शिटकावणी दिल्ली ते विशीं बसका घेवन कितें करपाचें तें थारायतले अशें भंडारी हांणी सांगलें.