कळंगूटे शांतताय, हेर कडेन आवाज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रातच्या पार्ट्यां विशीं आयज म्हत्वाचो निर्णय शक्य

आश्वेच्या पार्टीचेर पुलिसांची कारवाय; एकल्याक अटक

पणजी : रातीं 10 उपरांत स्पिकराचेर संगीत लावन आवाजाचें प्रदुशण करपाचेर खंडपिठान बंदी घाले उपरांत पुलिसांनी कारवाय सुरू केल्या. पुलिसांचे कारवायेक कळंगूट वाठारांत येस आयलां. हेर कडेन पुलिसांची नदर चुकोवन पार्ट्यो करपाची पद्दत सुरूच आसा. मजगतीं, रातच्या पार्ट्यां विशीं आयज मुख्यमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला बसका जावपाची आसा.

मजगतीं, पेडणें पुलिसांनी आश्व्यां मार्बेला बीच रिसॉर्ट हांगा धाड घालून पार्टी बंद केली. पुलिसांनी आवाजाची यंत्रणा जप्त केल्या. ध्वनी प्रदुशण केल्ल्या प्रकरणांत एकल्याक अटक केल्या. तशेंच कळंगूट पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक दत्तगुरू सावंत हांच्या फुडारपणा खाला कळंगूट-बागा वाठारांत पुलिसांची गस्त सुरू आसून रातच्याे पार्ट्यो बंद जाल्यात. शेनवारा आनी आयतारा तरी रातच्यो पार्ट्यो जावंक ना. हेर वाठारांनी पुलिसांची नदर चुकोवन पार्ट्यो जावपाचे प्रकार सुरूच आसात. जर पार्ट्यांनी ध्वनी प्रदुशणाचो आवाज जायत जाल्यार नागरिकांनी पुलिसां कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन निरिक्षक दत्तगुरू सावंत हांणी केलां.

कायद्या प्रमाण रातीं 10 उपरांत लावडस्पिकर लावपाचेर बंदी आसा. गोंयांत मात सर्रास ह्या कायद्याचें उल्लंघन जाता. रातच्या वेळार पांचनखेत्री तशेंच हेर हॉटेलांनी पार्ट्यो चलतात. पार्ट्यांनी संगिताच्यो कार्यावळी जातात. पर्यटकांक संगिताची मनरिजवण जायच पडटा. हाका लागून रातच्या वेळार आवाजाचें प्रदुशण जाता. रातच्यो पार्ट्यो जाल्यो नात जाल्यार पर्यटन वेवसायाक फटको बसपाची शक्यताय आसा. खंडपिठाच्या ह्या आदेशाचो पर्यटनाक फटको बसपाची दाट शक्यताय आसा.

गोंय हें पर्यटन थळ. पावस सोडलो जाल्यार हेर सगल्या दिसांनी पर्यटक येतात. विदेशी पर्यटक नखेत्री हॉटेलांनी रावतात. डिसेंबर सुरू जालो काय पर्यटकांचो आंकडो वाडटा. हॉटेलां मदलो गजबजाट वाडटा. हाका लागून रातच्या वेळार पार्ट्यांचें प्रमाण वाडटा. संगिताच्या तालाचेर नाचता नाचता सोऱ्याचो आस्वाद घेवप ही एक वेगळीच खोशी आसता. आतां डिसेंबर सुरू जाल्ल्यान पार्ट्यांचें प्रमाण वाडलां. दर्यादेग वाठारांनी सगल्यांत चड पर्यटक येतात. दर्यादेग वाठारांत हॉटेलांचो आंकडो चड आसा. हाका लागून दर्यादेग वाठारांनी सगल्यांत चड पार्ट्यो जातात. खंडपिठाच्या आदेशाची कारवाय करपा खातीर पुलिसांनी दर्यादेग वाठारांनी गस्त सुरू केल्या. हाचो परिणाम म्हूण कळंगूट दर्यादेग वाठारांत शांतताय निर्माण जाल्या. कळंगूट, बागा, वागातोर हांगा रातच्या वेळार आवाजाचें प्रदुशण बंद जालां. हेर कडेन मात अशी गजाल ना.

पुलीस आयले काय रातचो लावडस्पिकर बंद जाता. पुलीस गेले काय उपरांत आवाज सुरू जाता. मोरजे रावपी लोकांनी ही म्हायती दिली.

रातीं धा उपरांत आवाजाचें प्रदुशण बंद करपाचे आदेश पुलिसांक खंडपिठान दिल्यात. पुलिसांक कारवायेचो अहवाल सादर करपाक सांगलां.

पार्ट्यांनी घुंवळे वखदांचो वापर जाता. हाका लागून सनबर्न सारक्या पार्ट्यांचेर कारवाय जावपाची मागणी अदीं मदीं जाता. सनबर्न सारख्या पार्ट्यांक लागून पर्यटकांचो आंकडो वाडटा. पर्यटकांचो आंकडो वाडिल्ल्यान दुकानदारांचो तशेंच वेवसायिकांचो चड वेवसाय जाता. हाका लागून उसरां जावपी पार्ट्यां विशीं कसलो निर्णय घेवचो? असो प्रस्न सरकारा मुखार आसा.

मोरजी, पेडणें, मांद्रें हांगाचे लोक मात पार्ट्यां खातीर सरकाराचेर खर टिका करतात. रातच्या वेळार सदांच लावडस्पिकर सुरू आसता. पुलीस आयले की काय तेप आवाज बंद आसता. पुलिसांची कारवाय थंड जाली काय रातचो परतून आवाजाक सुरवात जाता. हेर राज्यांतले आनी विदेशी पर्यटक रातभर पार्टी करतात. हॉटेलांतल्या रुमांनी लेगीत व्हडान संगीत सुरू आसता.

रातच्यो पार्ट्यो बंद जाल्यो जाल्यार हॉटेल वेवसायिकांक फटको बसतलो. पर्यटनाचेर लेगीत हाचो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. नव्या वर्साचे रातीं उसरां मेरेन चलपी पार्ट्यो ही गोंयची खासीयत आसा. उद्देजक तशेंच नामनेचे कलाकार नव्या वर्साक गोंयाक भेट दितात. खूबशे जाण दर वर्सा येवपी आसात. डिसेंबर सोंपपाक अंदूं सनबर्न महोत्सव जावपाचो आसा. सनबर्न महोत्सवांत रातीं उसरां मेरेन पार्टी चलता. नव्या वर्सा रातच्यो पार्ट्यो जातल्यो काय ना? असो दुबाव निर्माण जाला. हाका लागून आयज सरकाराची बसका जावपाची आसा. हे बसकेंत म्हत्वाचो निर्णय जावपाची शक्यताय आसा.