कलाकारांची कला अकादमी, आशिल्ली तशी जाय !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कला अकादमीच्या नवनिर्माणा भोंवतणी हालींच जाल्ली घडणूक हो एक मुखेल वादग्रस्त विशय जाला. नवनिर्माण प्रक्रियेंत भ्रश्टाचार आनी गैरवेवस्थापनाचे आरोप जाल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला.

गोंयांतल्या कला अकादमीक खूब आदीं सावन कलेचें देवूळ, वेगळ्यावेगळ्या विशयांतल्या कलाकारांक आपल्या सृजनशीलतायेक पोशक वातावरण मेळ्ळां अशें अभयारण्य म्हणून मानतात. कला अभिव्यक्ती आनी सांस्कृतीक आदान-प्रदानाची भावना मुखार दवरून गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाची गवाय म्हणून कला अकादमी उबी रावता. पूण तिच्या नवनिर्माणा भोंवतणी आनी फुडारा भोंवतणी वाद आनी वादांक लागून कलाकार आनी भौसाकय हुस्को निर्माण जाला. भ्रश्टाचार, गैरवेवस्थापन, फावो ती मुळावी बांदावळ नाशिल्ल्याच्या आरोपांनी हे मानाचे संस्थेचेर सावळी पडल्या.
कला अकादमी एक सांस्कृतीक आश्रयस्थान जाका लागून कलाकारांच्या पिळग्यांक पोसवण मेळ्ळ्या. गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो प्रसार आनी पोसवण करपाचे नदरेक लागून ताची स्थापणूक जाली. आयज मेरेन जायतीं सादरीकरणां, प्रदर्शनां आनी कार्यशाळा घडोवन हाडल्यात आनी कलाकृतीचें केंद्र जालां. कलाकार कला अकादमीक एक पवित्र सुवात म्हणून पळयतात जंय तांची सृजनशीलताय मनयतात. गोंय आनी भारताक वैभव हाडपी जायत्या नामनेच्या कलाकारांची मुळां कला अकादमींत आसात. तरणाट्यांच्या सांस्कृतीक आनी कला शिक्षणांत ताची भुमिका अमाप आसा, ती अगणीत तरणाट्या मनांक कलेंत करियर करपाक प्रेरीत करता.
कला अकादमीच्या नवनिर्माणा भोंवतणी हालींच जाल्ली घडणूक हो एक मुखेल वादग्रस्त विशय जाला. नवनिर्माण प्रक्रियेंत भ्रश्टाचार आनी गैरवेवस्थापनाचे आरोप जाल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. जायते कोटी खर्च जाले तरी कांय कलाकारांचो दावो आसा की ही अकादमी तांणी कल्पना केल्ले स्थितींत ना. कला समाजाच्यो गरजो आनी अपेक्षा पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान मुळावी बांदावळ अपुर्णांक मानतात. भ्रश्टाचाराच्या आरोपांक लागून हो वाद आनीक वाडला. नवनिर्माण प्रक्रियेची पारदर्शकता आनी जापसालदारके विशीं प्रस्न उप्रासतात. नवनिर्माणा खातीर दिल्ल्या निधीचो प्रभावी वापर जावंक नाशिल्ल्यान जायतें परिणाम मेळ्ळ्यात अशें जायत्या जाणांचें मत आसा. फावो ती मुळावी बांदावळ नाशिल्ल्यान, म्हत्वाची अर्थीक गुंतवणूक आसून लेगीत कलाकारांक विश्वासघात आनी निराश जावपाची भावना निर्माण जाल्या.
कला अकादमीचे खरे राखणदार कलाकार सध्याचे स्थितीक विरोध करपाक मुखार सरल्यात. अकादमी कडेन तांचो भावनीक आनी आध्यात्मीक संबंद अर्थीक नदरेन मेजूंक मेळना. आधुनिकीकरणा आड ते नात, पूण तें अकादमीच्या आत्म्याच्या मोलाचेर येवंक फावना असो तांचो आग्रह आसा. निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेंत कलाकार, संस्कृतीक तज्ञ आनी भौस हांचो आस्पाव करून सहकार्यान पद्दत आपणावचो अशें ते सांगतात. ह्या प्रकरणांत सरकाराची जापसालदारकी सगल्यांत म्हत्वाची. भौशीक संस्थांचो राखणदार म्हूण संस्कृतीक दायजाची राखण आनी तिगोवन दवरप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा. कला अकादमी ही फक्त एक संपत्ती न्हय हें ताणें वळखुपाक जाय.
कला अकादमी एका चौकटीचेर उबी आसा, आनी आयज घेतिल्ले निर्णय ताचो फुडार थारायतले. हें सांस्कृतीक स्थळ तिगोवन दवरपाचो उलो हो गोंयच्या कला दायजाच्याच साराची राखण करपाचो उलो. आमच्या जिवितांत कला आनी संस्कृतायेचें मोल वळखून फुडल्या पिळग्यांक ताचो अणभव घेवपाची आनी ताची कदर करपाची संद मेळची हाची खात्री करपाचो हो उलो. कला अकादमीची राखण करपाच्या यत्नांत सरकार, कलाकार, भौसान एकठांय येवपाक जाय. सहकार्याची पद्दत आपणावन, कलाकारांच्या आवाजाक मान दिवन आनी संवेदनशील आधुनिकीकरणाक वचनबद्ध करून, फुडल्या वर्सां खातीर कला अकादमी एक जिवंत आनी प्रेरणादायक सुवात उरतली हाची खात्री करूं येता. फक्त इमारत सांबाळपाची गजाल न्हय, कला अकादमी मुखार दवरता ती सृजनशीलताय, समुदाय आनी सांस्कृतीक अभिमानाची भावना राखपा विशीं आसा. तेच बरोबर कला अकादमीक आपलें खाशेलें आकर्शण दिवपी घटक तिगोवन दवरप म्हत्वाचें. उक्ते आंगण, घरांतली आनी भायल्या सुवातींचो मेळ, सैमाचें डिझायनांत एकीकरण हीं सगलीं खाशेलपणां सांबाळपाक जाय. खंयचीय नवी बांदावळ वा नवनिर्माण सद्याच्या वास्तुकले प्रमाण आसूंक जाय, परंपरा आनी नवनिर्माण ह्या दोनूय गजालींचो उत्सव मनोवपी सुवात म्हणून अकादमीची वळख तिगोवन दवरची.
हांव एक सहकारी कलाकार, कला अकादमी आमच्या सगल्यां खातीर जें खोलायेन भावनीक आनी संस्कृतीक म्हत्व दवरता तें म्हाका समजता. ह्या कलेच्या देवळा कडेन आमचो खोलायेन संबंद आसा आनी तो खऱ्या अर्थानं सांबाळून दवरला हें पळोवपाची आमची सामुहीक इत्सा. ह्या सांस्कृतीक स्थळाची राखण करपा खातीर सरकाराच्या वचनबद्धतायेचेर विस्वास दवरून आमी एकवटीत उबे रावून ह्या वावरांत एकामेकांक आदार दिवंक जाय. निशेध करचे परस वा अडचणी निर्माण करचे परस आमी सरकारी संस्थां कडेन सहकार्य करचें आनी नवनिर्माणांत अकादमीच्या दायजाचो मान मेळचो हे खातीर आमची तज्ञताय दिवची. सगलो दोश एकाच व्यक्तीचेर घालूंक फावना, जापसालदारकी पुरायपणान सरकाराचेर आसा हें आमी वळखुपाक जाय. रचनात्मक रितीन एकठांय काम करून कला अकादमीक आदल्या वैभवांत परतून हाडपाक आमी मजत करूंक जाय, ती सृजनशीलतायेचें अभयारण्य आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर गोंयच्या गिरेस्त कला दायजाची गवाय उरतली हाची खात्री करुया.

मनोज कुंकळ्येंकार
9764215365