कर्मचाऱ्यांच्या वर्सुकीं उत्पन्नाचोडाटा एका म्हयन्यांत सादर करचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नागरी पुरवण खात्याची खातें मुखेल्यांक सुचोवणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : वर्सुकीं उत्पन्न 50 हजार अानी पांच लाख रुपया आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचो डाटा एका म्हयन्यांत धाडपाच्यो सुचोवण्यो नागरी पुरवण खात्यान सगल्याच खातें मुखेल्यांक जारी केल्यात. खात्यां कडल्यान हे विशींचो डाटा आयले उपरांत जांची रेशनकार्ड अजुनूय रद्द करूंक नात, तांची रेशनकार्डां रद्द करून तांकां ‘एपीएल’ रेशनकार्ड दिवपाची मोहीम सुरू करतले.

जांचे वर्सुकीं उत्पन्न 50 हजारां परस चड आसा, पूण तांचे कडेन अजुनूय अंत्योदय अन्न येवजण (एएवाय) आनी प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड (पीएचएच) रेशनकार्ड आसा, तांणी ती आपल्या म्हालांतल्या नागरी पुरवण खात्याच्या कार्यालयांत जमा करून ‘एपीएल’ रेशनकार्डां खातीर अर्ज करचो, असो उलो दोन दिसां पयलीं नागरी पुरवण खात्यान केल्लो. तशेंच पांच लाख रुपयां वयर वर्सुकीं उत्पन्न आशिल्ल्यांची रेशनकार्डां रद्द करपाचोय निर्णय घेतिल्लो. हाची सुरवात सरकारी कर्मचाऱ्यां पसून करपाचे नागरी पुरवण खात्यान थारायला. ते प्रमाण सगल्याच खातें मुखेल्यांनी एका म्हयन्यांत आपल्या खात्यांतल्या कर्मचाऱ्यांचो डाटा सादर करपाची सुचोवणी केल्या. तांचे कडल्यान अहवाल मेळ्ळे उपयांत 50 हजारां परस चड उत्पन्न अासुनूय जे कर्मचारी ‘एएवाय’ आनी ‘पीएचएच’ रेशनकार्डांचो लाव घेतात तांचो आंकडो मुखार येतलो. ते उपरांत तांचेर कारवाय सुरू करतले, अशें नागरी पुरवण खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकार हांणी सांगलें.

निरिक्षकां वरवीं जातलो सर्व्हे
राज्यांतल्या हेर नागरिकां विशीं खात्यान होच निर्णय घेतला. ताका लागून फुडल्या कांय दिसांत खात्याच्या निरिक्षका वरवीं गांवागांवांनी सर्व्हे सुरू करतले. नागरिकां कडल्यान उत्पन्नाची प्रमाणपत्रां घेवन जांचे उत्पन्न 50 हजारां वयर आसा, तांकां ‘एपीएल’ रेशनकार्डां खातीर अर्ज करपाची सक्ती करतले, अशें संचालक गोपाळ पार्सेकार हांणी सांगलें.