कडशी न्हंयेंत कोसळ्ळो टँकर

न्हंयेंत कोसळिल्लो टँकर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चालक वाटावलो; म्हामार्गाचेर गरजेचे तकटे लावपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: शुक्रारा राती उसरां कडशी मोपा उगवेंचे न्हंयेंत रसायन व्हरपी टँकर उगवें पुला वयल्यान कोसळ्ळो. चालकान वेळ वळखून भायर उडी मारिल्ल्यान तो पुलाच्या कठड्याक आडकून उरलो. थळाव्या लोकांनी ताका वयर काडलो.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्रांतल्यान पत्रादेवी मार्गान तो टँकर पणजे वटेन येतालो. उगव्यां कडशी मोपा न्हंयेचेर आशिल्ल्या पुला लागसार सध्या एमव्हीआर ही रस्तो कंपनी राष्ट्रीय म्हामार्गाचें काम करता, थंय रस्तो अशीर आसा. देंवतेचेर तो टँकर पावताच मुखा वयल्यान येवपी गाडयेचो चालकाक अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ताणें टँकर कुशीक घेतलो, तेन्ना तो न्हंयेंत पडलो.

ह्या अपघाताचेर प्रतिक्रिया दितना आदले सरपंच तशेंच सध्याचे पंच दयानंद गवंडी हांणी सांगलें, एका म्हयन्या आदीं हेच सुवातेचेर असोच अपघात घडिल्लो. त्या वेळार एक मालवाहू ट्रक न्हंयेंत पडटा पडटा वाटावल्लो. राष्ट्रीय म्हामार्ग आशिल्ल्यान रातच्या वेळार ह्या मार्गा वयल्यान गतीन गाडयो वतात. ताका लागून थंय सायन बोर्ड तशेंच सुचोवणी दिवपी हेर तकटे लावप गरजेचें आसा. तशी सुचोवणी एमव्हीआर हे रस्तो कंपनीक आमी करीत आसा, पूण ती ताचे कडेन आडनदर करता, अशें तांणी सांगलें.

सरकारान तशेंच संबंदीत खात्यान ताकतिकेन हातूंत लक्ष घालून थंय बॅरिकेट्स वा हेर लोखंडी कठडो तात्पुरतो उबारचो, अशी मागणी गवंडी हांणी केल्या.