ऑनलायन गेम्स, बेटींग आतां जीएसटी खाला

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-राज्य सरकारा कडल्यान दुरुस्ती अध्यादेश जारी

– कार्यवाहेच्या तारखेची वेगळी अधिसुचोवणी जातली जारी

पणजी : ऑनलायन गेमींग, लॉटरी, हॉर्स रे​सींग, गॅम्बलींग, कॅसिनो, बेटींग हांंकां आतां जीएसटी लागू जातलो. जिएसटी कायद्यांत दुरूस्ती करपी अध्यादेश गोंय सरकारान जारी केला. राज्यपालांंचे मान्यताये उपरांत म्हायती खातीर अधिसुचोवणी जारी जाल्या. कार्यवाहेच्या तारखेचो उल्लेख ना. तारखेची स्वतंंत्र अधिसुचोवणी जारी जातली, अशें अध्यादेशांत स्पश्ट केलांं.

कॅसिनो, हॉर्स रेसींग, ऑनलायन गेमींग हाका जीएसटी खाला हाडपाचो निर्णय जीएसटी मंंडळान घेतला. गोंयान लेगीत हाका तेंको दिल्लो. गोंयचे प्रतिनिधी म्हूण पंंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो बसकेक हाजीर आशिल्ले. इंंटरनॅटाच्या माध्यमान ऑनलायन गेम्स खेळपाचें प्रमाण वाडलांं. कॅसिनोचेर लेगीत आतां ऑनलायन गॅम्बलींग सुरू जाला. ऑनलायन गेम्स तशेंच कॅसिनोचेर जावपी आॅनलायन गॅम्बलिंंगाचेर राज्य सरकाराक येणावळ मेळनासली. ऑनलायन गेमिंंगाक आतां जीएसटी लागू जाला. कार्यवाहेची तारीख उपरांंत जाहीर जातली.

लॉटरी, जुगार (गॅम्बलींग), बेटींग हांंकां शुल्क लागू करचे, अशी मागणी विधानसभा अधिवेशनांत जाल्ली. आमदार मायकल लोबो हांंणी लॉटरी, जुगार हांंचेर शुल्क लागू करपाची मागणी केल्ली. मटक्याचेर लेगीत तांंणी शुल्क लागू करपाची मागणी केल्ली. राज्यांत लॉटरी, बेटींग, जुगार मोट्या प्रमाणांत चलता. हातूंतल्यान सरकाराक मात येणावळ मेळनासली. जीएसटी लागू जाल्ल्यान आतां सरकाराक येणावळ मेळटली. जीएसटी कायद्यांत कलम 80 ए आनी 80 बी कलमांचो आस्पाव अध्यादेश जारी करून केला.

इंंटरनॅट वा इलेक्ट्रॉनीक माध्यमाच्या आदारान ज्यो गेम्स चलतात, तांकां ऑनलायन गेमींग म्हणटात, असो अर्थ कलम 80 ए मदीं आसा. ऑनलायन मनी गेमिंंगांत पयशें चड मेळपी येवजण, सर्त वा कुशळटायेचेर आदारीत पयशें वाडपी गेम हाका ऑनलायन मनी गेम म्हणटात. असो उल्लेख कलम 80 बी मदीं आसा. बेटींग, कॅसिनो, गॅम्बलींग, हॉर्स रेसींग, लॉटरी, ऑनलायन मनी गेमींग हांंचो आस्पाव कलम 102 (ए) मदीं केला.

ऑनलायन गेम्स खातीर जो कोण इंंटरनॅट वा इलेक्ट्रॉनीक माध्यमाची वेवस्था करता ताका कायद्या खाला पुरवणदार (सप्लायर) धरतले. पुरवणदार ह्या नात्यान शुल्क फारीक करचें पडटलें. हाचो उल्लेख अध्यादेशांतल्या कलम 105 मदीं आसा.

एखादो मनीस विदेशांतल्यान ऑनलायन गेमी खातीर पयशें दित आसलो जाल्यार जावपी वेव्हाराक जीएसटी लागू जातलो. हाचो उल्लेख कायद्याच्या कलम 24 मदीं आसा. हे कायद्याच्या आदारान ऑनलायन बेटींग, गॅम्बलींग, लॉटरी, हॉर्स रेसींग हाचेर जी बंंधनां आसात, ती तशीच उरतली. ह्या अध्यादेशाचो हेर संंबंंदीत कायद्यांंचेर परिणाम जावचो ना, असो उल्लेख अध्यादेशांत आसा.