एटीकेटी आनी शिक्षणाचो दर्जो…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एटीकेटीक एकूच विशय आसून प्रवेस मेळूंक जर इतले त्रास जातात जाल्यार 2 विशय आसतकच त्या भुरग्याचो शिक्षणीक फुडार कितें काय? इतलेंच न्हय, 2 एटीकेटी घेवन भुरगे इकरावी आनी बारावी वर्ग पास जायना कित्याक?

फक्त शिक्षणच न्हय जाल्यार शिक्षणाची दिशा आमचो फुडार थारायता. दुसऱ्या तरांनी जे दिशेन आमी आमचें शिक्षण व्हरतात, ती दिशा आमचो फुडार पर्जळीत करूंक अदीक गरजेची आसा.

हालींच गोंय माध्यमीक आमी उच्च माध्यमीक शिक्षण विभागान एक परिपत्रक काडिल्ले. मार्च म्हयन्यांत जाल्ल्या ते धावेचे आनी बारावेचे परिक्षेक धरून जे विद्यार्थी दोन विशयांनी नापास जाताले, तांकां उंचेल्या वर्गांन वचपाक सवलत मेळटली म्हूण सांगलां. ही सवलत म्हणल्यार एटीकेटी. (Allowed To Keep  Terms) हाचे पयलीं फकत एकाच विशयांत नापास जाल्यार एटीकेटीचो फायदो दिताले. आतां दोन विशयांनी नापास जाल्यार तें सोंपेपण दितले खंय. एक अट आसा ती म्हणल्यार हे दोनय विशय ‘सप्लेमॅन्ट्री परिक्षा’ हातून वा फुडल्या वर्साचे परिक्षेक बसून पास जावंक जाय. हो बोर्डाचो निर्णय आमच्या गोंयच्या शिक्षणांचो दर्जो उंच व्हरपाक फायद्याक पडटलो काय? 

प्रवेस

एकूच एटीकेटी मेळून उंचेल्या वर्गांत वचूंक यत्न करपी शिकप्यांचेर नदर मारल्यार वयल्या प्रस्नांची जाप मेळटा. फाटल्या वर्सांनी एकूच एटीकेटी घेवन उंचेल्या वर्गान वचूंक सोदतल्या भुरग्यांक सवें कितें घडलें ताचेर नदर मारूंया. एटीकेटी मेळिल्ल्या भुरग्यांक विज्ञान शाखेंत प्रवेस मेळच ना आनी कॉमर्सांत मेळत म्हूण मातूय भरवंसो ना? एटीकेटी आशिल्ल्या भुरग्यांक जागो मेळ्ळ्यार फकत आर्ट वा वॉकेशनल ह्या फाट्यांनी मेळटा आनी तेय जाल्यार एटीकेटी नाशिल्ले आनीक भुरगे नासत जाल्यार. ह्या परिस्थीतीक लागून भुरग्यांच्या जिवाक अदीक त्रास जाता आनी परिक्षे वेळार आशिल्लो ताच्या परस चड दबाव भुरग्यांचेर परिक्षा जाले उपरांत पडटा. आतां भुरगे 2 एटीकेटीचो फायदो घेवन उंचेल्या वर्गान वचपाक प्रयत्न करतले. एटीकेटीक एकूच विशय आसून प्रवेस मेळूंक जर इतले त्रास जातात जाल्यार 2 विशय आसतकच त्या भुरग्याचो शिक्षणीक फुडार कितें काय? इतलेंच न्हय, 2 एटीकेटी घेवन भुरगे इकरावी आनी बारावी वर्ग पास जायना कित्याक? एटीकेटी मेळिल्ल्या भुरग्यांच्या मार्क शिटीचेर ‘ Needs improvements ’ म्हूण बरयिल्लें आसता. अशें आशिल्ल्या कारणाक लागून चिंतलें जाल्यार तेच घडना.

ग्रेडिग सिस्टम 

फाटल्या वर्सांनी जि.बी. एस.एच. एस. ई. हांणी ग्रेडिग सिस्टम आमच्या इस्कोलांनी सुरू केली. ही सिस्टम तांणी शाळांनी यत्ता 5 , 6, 7, 8 आनी 9 ह्या वर्गांक लागू केली. त्या वेळार बोर्डाचो हांव एक वांगडी आशिल्लो. हांवें ते येवजणेक विरोध केल्लो. कित्याक,  येवजण लागू केल्यार गरज नासतना शिकपांत फाटीं आशिल्ले भुरगे पर्यांत उंचल्या वर्गांत वतले म्हूण. त्या वेळार हांवें अशी सुचना केल्ली. ग्रेडिग सिस्टम, गोंयांतल्या फकत 8 ते 10 इश्कोलांनी लागू करची. तिचो प्रभाव भुरग्यांच्या अभ्यासाचेर कसो कितें जाता ताचो अभ्यास करचो आनी उपरांतच सगल्या इश्कोलांनी ती लागू करची.  

पूण ह्या बोर्डांत चडशे मुख्याध्यापक आनी प्राचार्य वांगडी आसात. तांकां जास तांचे चडांत – चड भुरगे पास जावचे म्हूण. त्या खातीर बोर्डान ती येवजण पास केली. तशींच इश्कोलांनी लागू केली. आयज कितलेशेच मुख्याध्यापक आनी शिक्षक ते येवजणेक लागून शिकनात तसले भुरगे पर्यांत फुडल्या वर्गांत वतात म्हणटात. हे परीं आमी आमचो शिक्षणाचो दर्जो वयर काडटले काय? गोंय एक ल्हान प्रांत आसा. तातूंत शिक्षणांत बरी उदरगत जाल्ली आसा. गोंयांत उणेंच 90 टक्के लोक शिक्षीत आसात. असल्या वातावरणांत आमचे यत्न फकत शिक्षणीक दर्जो वयर काडपा विशीं जावपाक जाय आसले. म्हणचे पयले सुवातेर शिक्षकांक आधुनीक शिक्षणाचें परिक्षण दिवंक जाय आसलें. बरे शिकनात त्या भुरग्यांची नेमान चवकशी करप आनी तांकां फाटीं आशिल्ल्या विशयांनी फुडें व्हरपाक अख्खे वर्सभर उपाय घेवंक जाय आशिल्ले. इतलेंच न्हय तर भुरग्यांक सगल्या वाटांनी म्हणचें बुद्धीन, शारिरीक, अध्यात्मीक आनी भावनीक नदरेन  फुडें वचपाक सगल्या इश्कोलांनी सवलतीं तयार करूंक जाय आशिल्ल्यो. अशें केल्यारूच आपशींच एटीकेटी घेवपाचे भुरगे उणे जातले. त्याच बराबर शिक्षणीक दर्जोय वयर सरतलो आसलो.

सोंपयतना…

पूण, दुख्खाची खबर म्हणल्यार आमी जें कितें बऱ्या शिक्षणा खातीर पोटतिडकीन करूंक जाय तें विसरल्यात. भुरग्यांक फुडलें वर्गांत व्हरचे खातीर नाका जाल्ले उपाय काडूंक लागल्यात. ह्या उपायाक लागून उंचेल्या वर्गांत चड भुरगे वतले.  पूण, शिक्षणाचो दर्जो मात सकयल पडटलो हें आमी विसरूंक जायना…

(लिप्यांतर ः विशाल खांडेपारकार, 8080622370)

  • तोमाजिन कार्दोज

9822170102