एक सरकारी संद….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नोकरी ती लेगीत सरकारी मेळप हें आतांच्या काळान कोणायकुय अजबच दिसतले, पूण अशें आसतना लेगीत सरकाराच्या बाल विकास फांट्यान समुपदेशक, सायकॉलॉजिस्ट, समाजसेवा, होम सायन्स ह्या फांट्यांच्या उमेदवारां खातीर एक इंटर्नशिप येवजण चालीक लायल्या. ते खातीर ह्या फांट्याचें अभिनंदन करपाक जाय. जे उमेदवार तीन वर्सा फाटीं वयल्या फांट्यांनी आपलें शिकप पुराय करून नोकरेच्या सोदांत आसात, तांचे खातीर ही एक संद. म्हयन्यांक 15 हजार पगार निवड जाल्ल्या उमेदवारांक मेळटलो. तुमच्या पदवी शिक्षणान तुमका जर 50 % गुण मेळिल्ले आसत तर तुमी ह्या म्हयनाच्या 20 तारखे मेरेन अर्ज करूं शकतात. निवड जाल्ल्या उमेदवारांक अपना घर गृहसंरक्षक, बाल कल्याण समिती, गुन्याव न्याय मंडळ सारख्या वाठारांनी काम करचें पडटले. अर्थात हें सगलें मार्गदर्शन जावंचें म्हूण चल्लां हातून दुबाव ना.
गुन्यांव हो सदांच मुद्दाम जावन कोण करतात, अशें ना. बरेच फावट आपले चुकी खातीर अशें जावं शकता. मागीर कैदेन आसतना पश्चाताप जाता. कैदी बरे वागणुकेक लागून बेगीन सुटूं शकता. पूण हें जावचे पयलींच जर ताका योग्य मार्गदर्शन मेळ्ळें तर ताच्या हातांतल्यान वायट गजाल वा गुन्यांव घडपाची शक्यता उणी आसूं शकता. सरकाराचो हे दिकेन वचपाचो मार्ग म्हळ्यार ही येवजण अशें म्हाका तरी दिसता. हाचो लाव पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी जरूर घेवचो. ही नोकरी जरी थारावीक मुदतीची आसली तरी तांतून तुमकां जो अणभव मेळटलो, तो मोलादीक आसतलो. आमच्या सरकारच्या जीईडीसी ह्या मंडळान शाळा उच्च माध्यमिका भितर समुपदेशक नेमल्यात, जाचो लाव विद्यार्थ्यां खातीर जरूर जाता. पूण अशी वेवस्था हेर लोकां खातीर ना. खरेंतर ती सगळ्यां खातीर आसपाक जाय. जशे आमी भलायकी केंद्रांनी आमच्या भलायकी खातीर भेट दिता तशेच हेर गजाली खातीर, मानसिक आरोग्याच्या प्रश्ना खातीर सहज वचपाक मेळपाक जाय. पूण, प्रश्नांची सुरवात जातनाच हें जावपाक जाय. ही समस्या वाडटकच न्हय. तशी सरकारी वेवस्था आसा, पूण आमी बारीक -सारीक प्रश्न घेवन समुपदेशनाची सुविधा नाशिल्ल्या कारणान वचनात, हें काम आमी आमच्या मित्रांचेर, वांगड्यांचेर सोडटात. ते कितें ह्या शिक्षणातले तज्ञ नासतात. मागीर तांच्या सल्ल्याचें लुकसाण आमकांच भोगचें पडटा.
शिक्षणाचो व्हडा प्रमाणांत प्रसार जाला, पूण कांय कारणांक लागून आमचो समाज अजून तितलो सुधारूंक ना. हांव एक उदाहरण दितां. एक तरणाटो जाची शरीरयष्टी पुलिसेंत ना जाल्यार लष्करान वचपाक योग्य आसा, ताका एका फुडाऱ्यान आपल्या कामाक लायलो. तातूंतल्यान ताचीं पावलां गुन्यांवकारी जावपाचे दिकेन पडूंक लागलीं आनी तो जेलीन पावलो. घडये तो निर्दोशुय आसत, पूण जेलींतल्यान सुटले उपरांत ताचे कडेन भोवतेक जाण गुन्यांवकारी म्हूण पळोवपाक लागले आनी तो वाजेवन वायट मार्गाक लागलो. तो दुसरे कडेन वचूं शकतालों, पूण घरा जाण्टी आवय एकटीच आशिल्ल्या कारणान तो तसो निर्णय घेवंक शकनासलो. ताका आपली चूक कळटाली, पूण ताचो नायलाज आसलो. आतां तो सांगता आपल्याक जर कोणे वेळारूच शिटकायिल्लो जाल्यार म्हजे कडल्यान चूक जावची नाशिल्ली. हांव बऱ्या लोकांच्या संपर्कांत येवपाचो.
आमच्या समाजान योग्य वेळार मार्गदर्शन नाशिल्ल्या कारणान बरेच वेळा आमी चुकीच्या निर्णयान वायट करपाक तयार जाता. आतां तर मोबायला खातीर वायट गजाली दोळ्यां फुडें येतात आनी ताचो बरो, वायट परिणाम मतीन घेनासतना आमच्या कडल्यान खूब चुको जातात. समुपदेशक आसत वा मानसशास्त्राचो विद्यार्थी आसत तो योग्य अशे मार्गदर्शन करू शकता. तेन्ना ह्या फाट्याच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारी येवजणेचो लाव घेवचो. पगार कितलो मेळटलो? ही नोकरी कायम आसची ना…. हाचो विचार करिनासतना तुमी कोणाक तरी सांबाळूं शकतले, हाचो विचार करून अर्ज करात. संकेतस्थळ आसा www.goaonline.gov.in आनी तुमी 20 सप्टेंबर मेरेन अर्ज धाडू शकता. तुमी समस्येक करुणा, आस्था हे नजरेन पळोवपी आसत तर ती सुटावी करपाक तुमची मजत जावं शकता.

प्रा रामदास केळकार
9822583275