एक दीस तरी…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांगतां तुमच्या बऱ्याक
एक दीस तरी जावन पळयात
सत्य युगांत पावल दवरपाचें आसल्यार
एक दीस तरी पळोव कसो
चाखून पळयात

एक दीस तरी
व्हाणों नासतना घरांत चलात
एक दीस तरी
गाडी नासतना पांयांनी हेडात
एक दीस तरी
वीज नासतना दिनचर्या करात
एक दीस तरी
वावराडी नासतना घरकाम करात

एक दीस तरी
पेस्ट नासतना दांत घांसात
एक दीस तरी
लांकडाच्या उज्याचेर
रांदिल्ली पेज जेवात
एक दीस तरी
दर्यांतले खुबे काडात
एक दीस तरी
फळां, मुळां खावन भूक भागयात

एक दीस तरी
वानाचेर वांटप वाटात
फेर्र नास्तना कपडे घालात
पंखो एसी बगर न्हिदात
टीव्ही बगर वेळ सारात
मोबायला बगर आत्मो
जपात

पाशाणान घण सोंसले
वज्रान वार पेलले
भांगरान उजाचे वण झेलले
मुट्ट्यांनी पायांचे मळप मानलें

संघर्शान तांची जीण थातारली
संघर्शान तांच्यांत धिटाय हाडली
म्हणुनूच तर तीं मूर्त, मुदी जालीं
म्हणुनूच तीं मणी, फेणी जावंक पावलीं

झाड ल्हान जावं व्हड जावं
फळाची आस्त सगल्यांक आसता
शेकड्यांनी वर्सा पयलीं रोयिल्लीं
विज्ञानाचीं तांचीं झाडां आतां
रूख जाल्यात
अखेर झुजारी फळां दिवंक
तयार जाल्यांत!

दर एकल्याक फळां चाखपाचे
दुवाळे लागल्यात
दर एकल्याक फळां खावपाची
उमळशीक लागल्या
दर एकल्याक फळां मोखपाची
खुमखुमी आयल्या
दर एकल्याक फळां फोडपाची
मस्ती चडल्या
दर एकल्याचे हात फळां चलोवंक
शिवशिवल्यात!

अंतरिक्षांतलें झुज अती आर्विल्लें आसूं येता
मनीस हानी करिनास्तनाय तें जावं येता
मागीर आमकां आंतरजाळें, मोबायल
सोशल मिडिया मेळटली हाची हमी कोणाच्यान
दिवंक येता?

असल्या वेळार नाशाचे
सूळ दोळ्यांमुखार आयले
बगर कशे रावत?
धुंवराची काळीं
कुपां आमच्या सुर्याक लिपोवंक
लागल्यात हें कशें विसरायेर घालप?

हीं फळां आमकां अंधकारांत व्हरतलीं
उदकाच्या थेंब्याक पादिशेर करतलीं
जिवाक निश्वास सोडूंक भाग पडटलीं
प्रेतांची रास धामीक आपयतली

मेल्ले सुट्टले ;अर्धमेले
मरना म्हणून रडटले!
जिवीत उरिल्लेय
जीण सारूंक वित्रागतले!

जो संघर्श करतलो
तोच तग मारतलो
जो अध्यात्माक आपणायतलो
तो प्रतिकार शक्त वाडयतलो
तोच सत्ययुगांत पावतलो!

पुष्पा नायक
8830635504