एक चीट युवकाची युवकांक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोगाळ युवक,
अामच्या माणकुल्या गोंय राज्याक तरेकवार धर्मांचो एकवट दाखोवपी सुखी राज्य म्हण वळखतात.
आदल्या तेंपार ‘आमी हिंदू – क्रिस्तांव भाव-भाव’ म्हणून संवसाराक देख दिवपी गोंयकार आतां आसात काय? काय तें एक घुड्डुप्प काळखांत आडखळ्यांत, जंय मनीसपणाचो उजवाड पावना? प्रस्न अनेक आसात ताच्यो जापोय गोंयकारां लागींच आसात.
20 ऑगस्ट 1992 दिसा कोंकणी भास संविधानाच्या 8 वे वळेरेंत पावली. तिका राष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळी आनी ही मेळोवन दिवपाक, पोटतिडकीन वावुरपी गोंयकारच आशिल्ले, कोंकणी भाशेचे मोगी आशिल्ले, आयचे पिळगेक ती आयती मेळ्ळ्या म्हूण आमी युवक कोंकणी भाशेचें मोल विसरल्यात. तिका जपपाचें, तिच्या खातीर वावुरपाचें आनी तिचेर कोणी बोट उखल्ल्यार झुजपाचें बळगें आयच्या युवका मदीं आसा व्हय?
ना!! (सगळेंच न्हय) पूण धर्माच्या नांवार गरज नासतना आयच्या युवकांचें रगत सळसळूंक लागलां आनी ताच्या नादान कोंकणी मनशां मदीं फूट पडपाक लागल्या हें ते विसरतात!! हें दृश्यांत पळोवंक मेळप म्हणल्यार खंतच.
अरे इश्टा, म्हादय मायेक जेन्ना पर राज्यांत वळोवपाचो विशय येता तेन्ना तुजें रगत कित्याक सळसळना?? तेन्ना तुजें आंग कित्याक पेटून उठना?? तेन्ना तूं रस्त्यार कित्याक येना?? सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन वचून तेन्ना तूं कित्याक न्याय मेळोवन घेना?? तेन्ना तुज्या इनस्टाग्राम, वॉटसेप स्टोरींत विरोध कित्याक दिसना??
सोंप्पें, न्हंयेक धर्म लागना न्ही. ती बाबडी कसलोच जाती, धर्माचो विचार करिनासतना सगळ्यांच्या सुकिल्ल्या ताळ्याक थंडाय दित वता, म्हणून घडये आयचे आमी युवा तिचो विचार करिना आनी पेटून उठना.
तशेंच आमची आवयभास कोंकणीचेर कोण आक्षेप हाडटा तेन्नाय आमी युवा तोंडार पट्टी मारून बसतात. आमकां कित्याक पडला तें? भाशा खंय आमच्या धर्मांत पडटा? जाले विशय सोंपलो. पूण भावा / भयणी, मनीसधर्मूय तुमकां लागना?
युवा म्हणल्यार फुडली पिळगी तीच पिळगी वर्तमानाचो, वास्तविकतायेचो विचार करपा सोडून इतिहासजमा जाला ताचेर विचार करूंक लागले जाल्यार आमचे फुडले पिळगेच्या पानार कितें वाडटलें?? जाय त्यो गजाली सोडून नाका त्या गजाली खातीर जाल्लो विरोध?
अरे शाण्यांनो इंक्विजिशनाच्या वेळार लेगीत धर्मांतरींत जावन गोंयकारा मदलो एकवट कोसळूंक ना म्हूण पुर्तुगेज अधिकाऱ्यांक गोंयकारां मदीं फूट घालपाक कोंकणी भाशेचेर बंदी हाडची पडली. थंय धर्म केन्नाच येवंक ना. तरी लेगीत गोंयकार गोंयकारूच म्हणून एक रावले, आपली वांटणी जावंक दिवंक ना.
अरे… आयज लेगीत शांतादुर्गेची होट भरूंक फातरप्या जात्रेक कायतान येता आनी म्हापशेंच्या मिलाग्रेस सायबणीक वात पेटोवंक शेवतूबाय विसरना…. शिवोले हिंदू – क्रिस्तांव भाव मेळून जागोर सादर करता. अशा गोंयच्या भावार्थाक, लोकवेदाक, लोकसंस्कृतायेक जर धर्म लागना जाल्यार सुक्ष्म गजालींक तो कित्याक लागचो? दर एकल्यान आपलो धर्म राखचो पूण नव युवकान आमी अॅडवांस्ड जाल्या म्हणटना खऱ्या अर्थान खंयच्या गजालींचे बाबतींत अॅडवांस्ड जावचे हेंवूय विसरचे न्ही.
आमचे जाणटे जर हो भेद करून आयले नात जाल्यार आमकांय तो भेद करून धुमशेणां घालपाचो अधिकार ना. कारण याद दवरात आमीय जाणटे जातले.

तुमचेंच मदलें,
युवक