उमळशीक वाडोवपी मॅचींत ऑस्ट्रेलियेक निसट्टें जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक वन डे क्रिकेटी सर्तींत काल जाल्ले पयले मॅचींत ऑस्ट्रेलिया पंगडान उमळशीक वाडोवपी जैत जोडलें. हांगाच्या हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनाच्या मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत ऑस्ट्रेलियेन न्युझिलॅण्डाक 5 धांवड्यांनी हारयलो.

ऑस्ट्रेलिया पंगडान पयलीं बॅटींग करतना 49.2 ओव्हरींनी सगल्यो विकेटी वगडावन 388 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो. ते उपरांत ही मॅच एकवटेन जातली अशें दिशिल्ले. पूण, न्युझिलॅण्डान खर प्रतिकार केलो. पयल्या 10 ओव्हरींनी दोनूय ओपनर तंबूंत गेल्या उपरांत लेगीत न्युझिलॅण्डान जबरदस्त संघर्श केलो. रचीन रविंद्रान शेंकडो मारून ऑस्ट्रेलियेक घाम काडलो. पूण, फॉर्मांत आयिल्ल्या ऑस्ट्रेलिया पंगडान सहज हार मानपाक तयार नाशिल्लो ताणें अखेरेक मॅच आपले वटेन घुंवडावपाक येस मेळयलें.

डॅव्हॉन कॉन्वे (28) आनी विल यंग (32) हाणें पयले विकेटी खातीर 7.2 ओव्हरींनी 61 धांवड्यांची भागिदारी केली. दोगांकूय जोश हेझलवूडान तंबूंत धाडले. न्युझिलॅण्डान 10 ओव्हरींनी 73 धांवड्यांचेर दोनूय ओपनर वगडायले. पूण, डॅरील मिचेल (54) आनी रचीन रविंद्र हाणें तिसरे विकेटी खातीर 96 धांवड्यांची भागिदारी करून संघर्श चालूच दवरिल्लो. रवींद्र आनी मुखेली टॉम लॅथम (21) हांणी 43 बॉलांनी 54 धांवड्यांची भागिदारी केली. रवींद्रान आक्रमक बॅटींग करून 77 बॉलांनी संवसारीक सर्तींतलो दुसरो शेंकडो पुर्ण केलो. फुडल्याच बॉलाचेर ग्लॅन मॅक्सवॅलान स्वताचे बॉलिंगेचेर रवींद्राची सोंपी कॅच सोडली. पूण, ग्लेन फिलिप्साक (12) बाद करपाक मॅक्सवॅल येसस्वी थारलो.

न्युझिलॅण्डाक जैता खातीर 60 बॉलांनी 97 धांवड्यांची गरज आसतना पॅट कमिन्सान म्हत्वाची विकेट मेळोवन दिली. ताणें रवींद्राक बाद केलो. 89 बॉलांनी णव चवके आनी पांच सके मारून 116 धांवड्यो करपी रवींद्रान शिमे लागसार मार्नस लाबशेनान कॅच धरली. मिचेल सॅण्टनर (12) लेगीत अॅडम झम्पाच्या बॉलाचेर बाद जालो.

मॅट हॅन्री आनी जिमी निशॅम हांचेर आतां जैताची सगली भिस्त आशिल्ली. पूण, हॅन्री 9 धांवड्यो करून कमिन्साच्या बॉलाचेर बाद जालो. दुसरे वटेन निशॅमान खर प्रतिकार केलो. ताचे शॉर्ट पळोवन ऑस्ट्रेलियेच्या चाहत्यांचें टॅन्शन वाडलें. नुझिलॅण्डाक 12 बॉलांनी 32 धांवड्यांची गरज आशिल्ली आनी अशा वेळार ट्रॅण्ट बोल्टाची कॅच धरतना लाबशेनाचो पांय शिमेक लागलो आनी अंपायरान सको दिलो. निशॅमान आक्रमक बॅटींग करून 33 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो आनी मॅच 6 बॉल 19 धांवड्यो अशी लागसार हाडली.

ओव्हरींची गती राखपाक अपेशी थारिल्ल्यान ऑस्ट्रेलियेक 30 यार्डा भितर पांच खेळगडे दवरचे पडले. बोल्टान एक धांवडी घेवन निशॅमाक स्ट्रायक दिलो. स्टार्काचो दुसरो बॉल वायड + चवको गेलो आनी 5 बॉलांनी 13 धांवड्यो अशें समीकरण जालें. ते उपरांत निशॅमान 2,2,2 धांवड्यो काडल्यो. ऑस्ट्रेलियेच्या फिल्डरांनी उत्कृश्ट फिल्डींग करून दोन चवके आडायले. आतां 2 बॉलांनी 7 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. दोन धांवड्यो घेवपाच्या यत्नांत निशॅम धांवबाद जालो. ताणें 39 बॉलांनी तीन चवके आनी तीन सक्यांचे मजतीन 58 धांवड्यो केल्यो. एका बॉलान स धांवड्यांची गरज आसतना न्युझिलॅण्डान एक धांवडी घेतली आनी ऑस्ट्रेलियेक 5 धांवड्यांनी जैत फावो जालें. न्युझिलॅण्डान 9 विकेटी वगडावन 383 धांवड्यां मेरेन मजल मारली.

ते पयलीं डॅव्हिड वॉर्नर (81) आनी ट्रॅव्हिस हेड (109) हाणें धर्मशालाचेर धांवड्यांचो पावस घालो. दोगांयनी पयले विकेटी खातीर 117 बॉलांनी 175 धांवड्यांची भागिदारी केली. दोगूय बाद जाल्या उपरांत न्युझिलॅण्डान बरे तरेन पुनरागमन केल्लें.

मिचेल सॅण्टनरान मिचेल मार्श (36) आनी मार्नस लाबशेन (18) हांकां बाद केले. जोश इंग्लीश (38), ग्लॅन मॅक्सवॅल (41) आनी पॅट कमिन्स (37) हांणी अखेरच्या ओव्हरींनी आक्रमक बॅटींग केली. कमिन्स आनी इंग्लीश हांणी 22 बॉलांनी 62 धांवड्यांची भागिदारी केली. ऑस्ट्रेलियेन 49.2 ओव्हरींनी सगल्यो विकेटी वगडावन 389 धांवड्यो केल्यो. ग्लॅन फिलिप्सान 37 धांवड्यांनी तीन, ट्रॅण्ट बोल्टान 77 धांवड्यांनी तीन आनी मिचेल सॅण्टनरान 80 धांवड्यांनी दोन विकेटी घेतल्यो.