उदकांतल्यान येरादारी करप्यांक कळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: दोनापावलाच्या राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थे वतीन जुलय म्हयन्यांत न्हंयांच्या उदकाचो अभ्यास करतले. १४ आनी २५ जुलयाक तेरेखोल न्हंयेंत केरी हांगा आरोंदा पुला सकयल्या वटेनच्या वाठारांत, १५ आनी २४ जुलय दिसा जुवारी न्हंयत बोरी पुलाच्या सकयले वटेनच्या न्हंय वाठारांत, १५ आनी २४ जुलय शापोरा न्हंयत कोळवाळ हांगा कोळवाळ-धारगळ पुलाच्या वयले वटेनच्या वाठारांत आनी १६ आनी २३ जुलय दिसा मांडवी न्हंयेंत नुस्तेमारी जेटी पणजी हांगा न्हंयेच्या उदकाचो अभ्यास करतले.

ते खातीर वयल्या न्हंयांतल्यान येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉंची, क्रुज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ, फेरीबोटी, नुस्तेंमारी बोटी, आनी हेर यांत्रिकीं आनी बिनयांत्रिकीं नाविकांनी वयल्या दिसांनी खबरदारी घेवन सवकसायेन येरादारी करची. तशेंच गस्ती बोटी कडल्यान मेळपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो, अशें कॅप्टन ऑफ पोर्टस् खात्यान कळयलां.