उत्कृश्ठ करियरा खातीर शिक्षणाचेर भर घालात

कुडचडें भाजप मडंळा वतीन धावी आनी बारावेच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान करतना मंत्री निलेश काब्राल. वांगडा हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंत्री काब्राल: कुडचड्यांर धावी आनी बारावेचे परिक्षेंत येस मेळयल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान

केपें: उत्कृश्ठ करियरा खातीर शिक्षणाचेर चड भर घालात, अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. 

कुडचडेंच्या रविंद्र भवनांत कुडचडें भाजप मंडळान आयोजीत केल्ल्या अंदूंच्या धावी आनी बारावेचे परिक्षेंत पास जाल्ल्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचे भोवमान कार्यावळीक ते उलयताले. 

ह्या वेळार कुडचडें नगराध्यक्ष जेस्नीन बाग्राझा, उप नगराध्यक्ष रुचा वस्त, नगरसेवक प्रदीप नायक, प्रसन्ना भेंडे, शेल्डे सरपंच कविता गांवस देसाय, प्रमोद गांवस देसाय, दिप्ती नायक, एकनाथ नायक, विजय कुमार कोपरे आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

धावी आनी बारावे उपरांत आमी आमचें आवडीचें करियर मळ खोलायेन लक्ष घालून योग्य तरेन निवडचें. शिक्षण केरियराचे नदरेन खूब म्हत्वाचें, अशें मंत्री काब्राल हांणी फुडें सांगलें. 

कुडचडें सदांच शिक्षणाचे नदरेन फुडें आशिल्ल्या ह्या वाठारांतल्यान इजिनियर, उप जिल्होधिकारी, पुलीस निरिक्षक, बिडीओ अश्या विवीध पदांचेर पावल्यात. मोबायलूच सगळें नाशिल्ल्यान भुरग्यांनी पुस्तकांय वाचचीं. तशेंच सदांच नवें कितेंय शिकपाची तयारी दवरची. अर्थीक आडखळींक लागून कोणाचेंच शिक्षण आडावन उरचें न्हय. सरकाराच्यो खूब येवजण्यो आसात. तांचो लाव घेवन फुडें सरचें. कसलीय मजत जाय आसल्यार आपूण सदांच सहकार्य करतलों अशें मंत्री काब्राल हांणी सांगून धावी आनी बारावेच्या येसस्वी विद्यार्थ्यांक तांणी परबीं भेटयलीं. 

हायस्कूल वेवस्थापक, हेडमास्टर, शिक्षक, पालकांचीय तांणी तोखणाय केली. 

हे कार्यावळीचें सुत्रसंचालन वंसत सांवत आनी डॉ. सर्वानंद सांवत देसाय हांणी केलें.