उच्च शिक्षण आनी शाश्वत विकास उद्दिश्टां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विद्यापिठां फक्त शिक्षणीक केंद्रां न्हय; तशेंच पर्यावरणीय आनी समाजीक नदरेन मुखेल पावल घालपी व्हड संघटणा आसात.

जागतीक आव्हानांनी भरिल्ल्या काळांत शाश्वत उदरगती खातीर व्यापक आनी एकत्रीत पद्दतीची गरज आयचे
इतली केन्नाच चड गंभीर जावंक ना. गरिबी, असमानताय, हवामानांत बदल, पर्यावरणाची उणीव ह्या सारक्या प्रस्नांक तोंड दिवपा खातीर संयुक्त राष्ट्रांचीं शाश्वत उदरगत ध्येय (एसडीजी) एक बळिश्ट चौकटी म्हूण मुखार आयल्या. एसडीजीचो प्रसार करपाक सरकारांनी आनी आंतरराष्ट्रीय संघटणांनी म्हत्वाची भुमिका साकारल्या, पूण उच्च शिक्षण संस्थांनी हें ध्येय आपणावप हें एक मुखेल आंग आसून तातूंत संवसारीक प्रगतीची अफाट क्षमता आसा. उच्च शिक्षणांत एसडीजी आपणावप, तातूंत चड शाश्वत आनी समता पूर्ण फुडार घडोवप म्हत्वाचे आसात.
उच्च शिक्षण संस्थांक खूब आदीं सावन गिन्यानाचें आनी नवनिर्माणाचें केंद्र मानतात. फुडाराचे फुडारी, विचारवंत आनी समस्या सोडोवपी ते निर्माण करतात. हें वळखून, उच्च शिक्षणांत एसडीजीचें एकीकरण ही एक म्हत्त्वाची गजाल आसा, जी ह्या संस्थांक शाश्वत उदरगतीच्या व्यापक उद्दिश्टां कडेन जुळोवन घेता. शिक्षण, संशोधन आनी संलग्नताये वरवीं विद्यापिठां समाजांत आनी पर्यावरणांत सकारात्मक बदल घडोवन हाडूंक शकतात.
उच्च शिक्षणांत एसडीजी आपणावपांत ह्या जागतीक ध्येयांचो विद्यापीठ आनी म्हाविद्यालयांच्या मुळाव्या मिशनांत आस्पाव करप गरजेचें आसता. अभ्यासक्रमाची उदरगत, संशोधन उपक्रम, कॅम्पस शाश्वतपणाची पद्दत आनी भायल्या संघटणां कडेन भागिदारी हांचो आस्पाव करून हें एकीकरण वेगळेवेगळे रूप घेवंक शकता.
उच्च शिक्षण संस्थांनी एसडीजी आपणावपाचो एकमूर्त मार्ग म्हणल्यार तांच्या अभ्यासक्रमांत सुदारणा करून शाश्वत उदरगती संबंदी अभ्यासक्रम आनी कार्यावळींचो आस्पाव करप. हाका लागून विद्यार्थ्यांक, तांच्या अभ्यासाच्या क्षेत्राचो हुस्को करिनासतना, शाश्वतपणाच्या तत्वांक आनी आव्हानांक तोंड दिवपाक मेळटा. देखीक, वेवसायीक विद्यार्थी शाश्वत पुरवण साखळे विशीं शिकूंक शकतात जाल्यार पर्यावरण विज्ञान मुखेल हवामान बदलांचो परिणाम अभ्यास करूंक शकतात. शाश्वतपण मतींत घेवन वास्तवीक समस्या हाताळपाक पदवीधरांक आंतरविधा पद्दती तयार करता.
विद्यापिठां फक्त शिक्षणीक केंद्रां न्हय; तशेंच पर्यावरणीय आनी समाजीक नदरेन मुखेल पावल घालपी व्हड संघटणा आसात. उर्जेचो वापर उणो करप, पुनर्वापराक चालना दिवप आनी शाश्वत येरादारी पर्याय अशे कॅम्पस शाश्वतपणाचे उपक्रम ते चालीक लावपाक शकतात. जेन्ना विद्यार्थ्यांक कॅम्पसांत शाशवतपण कृतींत दिसता तेन्ना ताका लागून ह्या तत्वांचें म्हत्व बळकट जाता.
उच्च शिक्षणांत एसडीजी आपणावपा फाटल्यान संशोधन ही एक चालक शक्त आसा. जागतीक आव्हानांक तोंड दिवपी संशोधन करून शिक्षणीक संस्था एसडीजी साध्य करपाक म्हत्वाचें योगदान दिवंक शकतात. नवीकरणीय उर्जा, निवळ उदकाचें तंत्रगिन्यान, शाश्वत शेती ह्या सारक्या मळार नवनिर्माण करप हें सगळें ध्येय साध्य करपा खातीर म्हत्वाचे आसात. तेभायर संशोधनांतल्यान चड करून संवसारीक पांवड्यार चालीक लावपाक येवपी वेव्हारीक उपाय मेळटात.
उच्च शिक्षणांत एसडीजी आपणावप आव्हानां बगर ना.अर्थीक अडचणी आनी संसाधनांचें वांटप म्हत्वाच्यो आडमेळीं जावंक शकतात, खास करून मर्यादीत अर्थसंकल्प आशिल्ल्या संस्थां खातीर. ह्या आव्हानांचेर मात करपाक संस्थेच्या सगल्या पांवड्यार टिकावू उदरगती खातीर वचनबद्धताय आसची पडटा. एसडीजी आपणावपाची परिणामकारकता सुनिश्चीत करपा खातीर ह्या उपक्रमांचो परिणाम मेजपाचे आनी ताचें मुल्यांकन करपाचे मार्ग स्थापन करप म्हत्वाचें आसा. सर्वेक्षण आनी परिणाम अहवाल ते मुखेल कामगिरी निर्देशक (के.पी.आय.) मेरेन उदरगतीच्या मेजणी खातीर वेगळींवेगळीं साधनां आनी मेट्रीक उपलब्ध आसात. परिणाम मुल्यमापन संस्थांक एसडीजी चालीक लावपाक तांच्या बळिश्ट आनी दुबळेपणाची म्हायती दिवंक शकता आनी फुडल्या यत्नांक मार्गदर्शन करूंक शकता.
उच्च शिक्षणांत एसडीजी आपणावप फक्त राष्ट्रीय शिमेपुरतेच मर्यादीत ना. आंतरराष्ट्रीय सहकार आनी भागीदारी शाश्वत उदरगतीच्या यत्नांक मुखार व्हरपाक मजत करतात. नॅटवर्क आनी युती वरवीं विद्यापिठां गिन्यानाचे आदान-प्रदान करूंक शकतात, उत्तम पद्दती वांटून घेवंक शकतात आनी संवसारीक आव्हानांचेर एकठांय काम करूंक शकतात. आंतरराष्ट्रीय संघटणा आनी भागिदारी हांची भुमिका कमी लेखूं नजो.
उच्च शिक्षणांत एसडीजी मुखार व्हरपा खातीर जायत्यो शिफारशी आनी उत्तम पद्दती विचारांत घेवंक मेळटात. प्राध्यापकांक तांच्या शिकोवपांत आनी संशोधनांत टिकावूपण आस्पावपा खातीर प्रशिक्षण आनी साधनां दिवप हो तातूंतलो एक म्हत्वाचो मार्ग. गुंतागुंतीच्या शाश्वतपणाच्या प्रस्नांक तोंड दिवपा खातीर वेगळ्यावेगळ्या शिक्षणीक विशयांतल्यान सहकार्याक प्रोत्साहन दिवप ही आनीक एक गजाल करूं येता. समाजाचेर थेट परिणाम निर्माण करपा खातीर थळाव्या शाश्वतपणाच्या उपक्रमांत विद्यापिठांचो आस्पाव करप हे भोव गरजेचें आसा. शाश्वतपण आनी एसडीजी त्या संस्थेच्या मुळाव्या मिशनांत आनी मुल्यांत विणल्यात हाची खात्री करप साप्प आवश्यक थारता. नेमान अहवाल आनी जापसालदारके वरवीं एसडीजी ध्येयां कडेन प्रगती पारदर्शक करपाक जाय.
उच्च शिक्षणांत शाश्वत उदरगत ध्येय आपणावप हें मनीसपणाक तोंड दिवपी गुंतागुंतीच्या जागतीक आव्हानांक तोंड दिवपाचें एक गरजेचें पावल आसा. हें ध्येय आपल्या अभ्यासक्रमांत, संशोधनांत आनी कॅम्पस पद्दतींत एकठांय करून, विद्यापीठ आनी म्हाविद्यालय पदवीधरांची पिळगी शाश्वत उदरगतींत बेस बरें तरेन योगदान दिवपाक शकतात. तशेंच, विद्यापिठां व्यापक समाजा खातीर बळिश्ट आदर्श म्हणून काम करतात, जीं शाश्वतपण वेव्हारीक रितीन कशी मेळोवंक शकता हें दाखयतात. मुखार वचपाचो मार्ग म्हणल्यार उच्च शिक्षण संस्था सगळ्यां खातीर चड समता, टिकावू आनी समृध्द फुडार घडोवपाक फुडारपणाची भुमिका चालू दवरतात. विद्यापिठां वा उच्च शिक्षण संस्था म्हळ्यार समाजाचो एक मुखेल आदर्श. वाठाराचें, समाजाचें, राज्याचें, देशाचें आनी पर्यायान संवसाराचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर विद्यापिठांनी शाश्वत उदरगत मुल्यांचो चडांत चड आस्पाव करून ते दिशेन काम केल्यार निश्चीत ह्या शाश्वत उदरगत मूल्य मोहिमेचें बळगें वाडटलें.

चिन्मय मधू घैसास
9823728640