उगत्या मळबाचो ध्रुव तारो निखळलो….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

2006 त हांव गल्फांतल्यान गोंयांत परत आयलो. सोळा वर्सां विदेशांत राविल्ल्यान खुबश्या जाणा वांगडा म्हजो संपर्क तुटिल्लो.
विदेशांत आसतना हांव निकतोच ल्हान ल्हान कविता बरोवंक लागिल्लों. टी. बी. कुन्हा सभाघरांत उगतें मळब हे संस्थेचें भोवभाशीक कवी संमेलन आसतलें अशी हांवें एकदां दिसाळ्यांत बातमी वाचली. ते सांजेर हांव टी. बी. कुन्हा सभाघरांत गेलों. थंय सुनील पालकार, जॉन आगीयार आनीक धा बारा कवी जमिल्ले. त्या दिसा कोंकणींतलो कवी, लेखक, नाटककार, कलाकार भरत नायक म्हाका पयले फावट मेळ्ळो. कविता सादर करपाक म्हजो नंबर आयलो तेन्ना भियेत भियेत हांवें म्हजी कविता सादर केली. सगल्यांनी कवितेक बरी दाद दिली. कवी भरत नायकान म्हाका बगलेक बसोवन म्हजी बरी वासपूस केली. कविता सातत्यान बरयत रावपाचो उपदेश केलो. म्हयन्याच्या निमण्या मंगळारा जावपी उगतें मळबाच्या कवी संमेलनाक नेमान येवपाचो आगरो केलो.
मागीर कितलींशींच वर्सां हांव नेमान उगत्या मळबाच्या कवी संमेलनांक वचत रावलों. सुरवातीक कडकडट्या दिमयांनी आनीक धडधडट्या काळजान कविता सादर करपी आमकां नव्या कवी़ंक भरत नायक सरान आत्मविश्वासाची देणगी दिली. भरत नायक सरांचें उगतें मळब आमचे एक कुटुंब कशें जालें.
पयसुल्ल्या पयसुल्ल्या गांवांनीं कवी संमेलनां, कवी भोंवड्यो, कोजागिरी रातींक कवितांच्यो कार्यावळी चालूच उरल्यो. मदीं कांय वर्सां पयलीं तांकां काळजाचो आताक आयलो, तरी आसतना जिवाची पर्वा करी नासतना ताणें आपली कोंकणी कवितेची सेवा अखंडीत चालू दवरली.
आमी भारताचे भुरगे, अशें हांव तांकां अभिमानान सांगतालों. तांकां आमचो अभिमान दिसतालो.
तांच्यो हलक्यो फुलक्यो काळजाक कातकुतल्यो करपी, सगळ्यांक आपले जिणेंतले दुख्ख विसरूंक लावपी तांच्यो कविता सगळ्यांक आवडटाल्यो. हास्य कविता हो तांचो आवडटो प्रकार आसलो. हास्यकवी संमेलनांनी तांकां पयसुल्यान आमंत्रणां आसतालीं.
भरत नायक सरान उगत्या मळबाचे माचये वयल्यान खूब कवी घडयले. आमचे भशेन खूबशे कवी घडये एक दोन वर्सांनीच कवितेचो सांगात सोडपाचे, पूण आमचे भितर सातत्य राखपाक शिंवाचो वांटो भरत सरांचो आसलो. कवितेक तांची शाबासकी मेळप म्हटल्यार एक अवॉर्ड मेळलां शें आमकां दिसतालें.
आमचे पिळगेचे उगत्या मळबांत येवपी कोंकणी कवी भरत सराच्या सदांच उपकारांत आसतले. ताणें उर्बा वाडयत म्हजे भशेन कितलेशेच कोंकणी कवी तयार केले. बार्देस, तिसवाडीच न्हय तर सत्तरी, दिवचल, साश्ट म्हालांतल्यान उगत्या मळबांत कवी आपल्यो कविता सादर करूंक येताले. भरत सर मुद्दाम कवी वांगडा तांच्या कवितांचेर भासाभास करून तांच्यो कवितांचो दर्जो सुदारपाक शकता हाचेर उपदेश करतालो.
भरत नायक सरांचे कोंकणी कवितेक खूब व्हड योगदान आसा. तांचे हें अचकीत वचप मनाक खूब दुख्ख दिवन गेलें. ताणें केल्ल्या वावराची फाव तशी कोणेच दखल घेतली ना म्हणून खूब वायट दिसता.
आमीं कविता बरयल्यो, भरत नायक सरान आमचे भशेन कवी घडयले. कवी जॉन आगीयार, सुनील पालकार, शितल साळगांवकार, शोभा फुलकार, अविनाश गांवकार, रुपा कोसंबे, निता कुर्टीकार, स्मिता वेर्णेकार अशे कितलेशेच कवी भरत सरांच्या उगत्या मळबाच्या मुशींतल्यान तयार जाल्यात.
आयज उगत्या मळबांत काळोखाचें ल्हार पातळलां. ज्येश्ठ अश्टताशी नाट्य कलाकार, नाटककार, कवी, एकांकी लेखक, कोंकणी राजभाशे खातीर, घटक राज्या खातीर, कोंकणी घटनेचे आठवे वळेरेंत वचची म्हूण जिवाचें रान करपी आमचो भरत नायक सर आयज आमकां सगळ्यांक शॉक दिवन गेलो.
ताच्या आत्म्यांक चिरशांती लाबूं आनी तांच्या परिवाराक हें मळबा येदें दुख्ख सोंसपाक देवान घटाय दिवची.

रमेश साजू घाडी
साळगांव