उक्तडार न्हातात; शौचालयाचीय सुविधा ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राष्ट्रीय सर्ती खातीर आयिल्ल्या वाहन चालकांची गैरसोय

मडगांव: गोंयांत राष्ट्रीय खेळां सर्ती सुरू आसात. स्पर्धक खेळगड्यांचे येरादारी खातीर पुणें सावन बशी आनी टेम्पो ट्रॅव्हलर्स आयल्यात. पूण वाहन चालकांच्या सैमीक विधी सयत रावपाची, खावपाची कसलीच वेवस्था केल्ली ना. चालक रस्त्याचे कुशिकूच न्हातात आनी रातच्या वेळार उक्ते सुवातेंत शौचाक वचत आशिल्ल्याची स्थिती दिसून आयल्या. भौशीक भलायकी घाताक येवची न्हय हे खातीर चालकांचीय योग्य ती वेवस्था करपाची गरज आसा.

गोंयांत राष्ट्रीय खेळां सर्ती जायत आसात. पूण एके वटेन गोंया भायल्या टॅक्सींचे नेमणुकेचो मुद्दो आपसेवी संस्थांनी मुखार हाडला. जाल्यार दुसरे वटेन खेळगड्यांक सर्तीचे सुवातेर व्हरपा खातीर आनी परतून राबित्याची सुवात आशिल्ल्या हॉटेलांनी व्हरून सोडपा खातीर पुणें सावन बशी मागयल्यात. ह्या बशीच्या चालकांक गरजेची ती सोय तांची नेमणूक करप्यां कडल्यान केल्ली ना.

फातोड्डें हांगासरल्या मैदाना भायले उक्ते सुवातेंत बशी उब्यो करतात आनी थंयच उदकाची टांकी उबारून तांकां उदकाची सोय केल्या. तेच सुवातेर बस चालक न्हातात.

बस चालकांनी सांगलें की, आमकां पुण्या सावन बशी घेवन खेळगड्यांक व्हरपा हाडपा खातीर सोय केल्या. रातचो बशीतूच राबितो आसता. टांकयेच्या उदकान उक्तडारूच न्हावचें पडटा. तशेंच शौचालयाची लेगीत कसलीच वेवस्था ना. ताका लागून रात जावपाची वाट पळोवची पडटा. उदकाची बाटली घेवन उक्ते सुवातेंत शौचाक वचचें पडटा. 28 ऑक्टोबराक गोंयांत आयल्यात आनी आतां 9 नोव्हेंबर मेरेन रावचें पडटलें अशेंय वाहन चालकांनी सांगलें.