उंची सोरो आनीक जातलो सवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भायल्यान सोरो हाडप जातलें उणें; निर्णयाक टीटीऐजीचो येवकार

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : उंची सोऱ्याचो दर उणो जाल्ल्यान इवेंटस तशेच लग्न सुवाळ्याच्या पार्ट्यांक भायल्यान सोऱ्याच्यो बाटल्यो हाडपाचे प्रमाण उणें जातलें. तशेंच उण्या दर्जाच्या सोऱ्याचो दर वाडिल्ल्यान सरकाराची येणावळ वाडटली, अशें टीटीएजीन म्हणलां. उंची सोरो सवाय करपाची टीटीएजी तशेंच गोवा चेंबरान मागणी केल्ली. ही मागणी पुराय जाल्या, अशें टूर्स अॅन्ड ट्रॅवल असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष निलेश शाह हांणी सांगलां.

गोंय उत्पादन शुल्क कायदो 1964च्या कलम 12, 13, 13 ए, 14 आनी 15 खाला आशिल्ल्या अधिकारांचो वापर करून अबकारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे अधिसुचोवणेक लागून 715 परस चड दर आशिल्ल्या सोऱ्याच्या बाटल्यांचो दर उणो जातलो. 150 ते 715 मेरेन दर आशिल्ल्या सोऱ्याचो दर वाडटलो.

उंची सोऱ्याचो दर उणो करपाची मागणी टूर्स अॅन्ड ट्रॅवल असोसिएशन ऑफ गोवान (टीटीएजी) मुख्यमंत्र्यां कडेन केल्ली. गोवा चेंबरान लेगीत ही मागणी केल्ली. ही मागणी पुराय जाल्या, अशें शाह हांणी सांगलें. गोवा चेंबरचे आदले अध्यक्ष राल्फ डिसोझा हांणी लेगीत ह्या निर्णयाक येवकार दिला. गोंयांत इवेंटस आनी हाय प्रोफायल लग्न सुवाळ्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. इवेंटस तशेंच लग्न सुवाळो आयोजीत करपी लोक हेर राज्यांतल्यान सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन येताले. दरांत फरक चड नाशिल्ल्यान तांकां हेर राज्यांतल्यान सोरो हाडप परवडटालें. आतां उंची सोरो आनीक सवाय जाल्ल्या कारणान ते गोंयांतूच सोरो विकतो घेतले. हाका लागून उंची सोऱ्याचो खप वाडटलो. सरकाराचे तिजोरेंत भर पडटली. तशेंच विदेशी पर्यटक ब्ल्यू लेबल, रॉयल सॅल्यूट सारक्या सोऱ्याक पसंती दितात. पर्यटक लेगीत सोऱ्याची खरेदी करतले, अशें निलेश शाह हांणी सांगलें.

शिस्त येवपाक मजत जातलीः राल्फ डिसोझा

उणो खर्च करपी पर्यटक उण्या दर्जाचो सोरो पियेतात. सोरो पियेवन ते बेशिस्त वागतात. उण्या दर्जाचो सोरो म्हारग जाल्ल्यान ह्या पर्यटकां कडल्यान सोरो पियेपाचें प्रमाण देंवतलें. हाका लागून पर्यटकांमदीं शिस्त निर्माण जावपाक उर्बा मेळटली, अशें राल्फ डिसोझा हांणी सांगलें.

ठोक विक्रेत्यांक लाव जावचो ना: दत्तप्रसाद नायक

मॅकडोवेल, रॉयल स्टेग, ब्लेंटर स्प्रायट, सिग्नेचर हे ब्रँड चड खपतात. हांचो दर वाडयला. बाटले फाटल्यान 100 ते 150 रुपया दर उणो जाला. हाचो ठोक विक्रेत्यांक चड लाव जावचो ना, अशें गोंय लिकर ट्रेडर असोसिएशनचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांणी सांगलें.