इस्रायल – हमास झूज

भारता वतीन पॅलेस्टायनाक वखदां, सामानाची भेट.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

० फाटल्या २४ वरांनी इस्रायलच्या हल्ल्यांत गाझांत ४०० + लोकांक मरण. मरप्यां मदी ६० टक्के बायलो आनी ल्हान भुरगीं.

० लेबनाॅनान हल्ले बंद केले नात, तर लेबनाॅनांत विध्वंस करतले – प्रधानमंत्री बेजामीन नेतनन्याहू.

० १४३ भारतीयांक घेवन भारतीय विमान दिल्लीं. आतां मेरेन १८ नेपाळी नागरिकां सयत १२०० भारतीयांक हाडल्यात.

० भारतान पॅलेस्टायनाक ६५०० कील वैजकी मजत, तर ३२ हजार कील गरजेचें सामान धाडलें. भारतीयां वतीन पॅलेस्टिनींक ही भेट अशें ताचेर बरयलां.

० गाझांत ७ ऑक्टोबर सावन १९ पत्रकारांक मरण. सगले पॅलेस्टिनी नागरीक. काल सोश्दी साईराज ह्या महिला पत्रकाराक मरण.

० कटाराची दोन विमानां अन्न आनी वैजकी मजत घेवन पॅलेस्टायनाक वचपाक भायर सरल्यांत.

० इस्रायलांत हमासाच्या हल्ल्यां उपरांत १३ कुटुंबांतलीं २१ भुरगीं अनाथ.

० २ लाख इस्रायलींक घरां सोडचीं पडलीं. तांकां सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. ५ हजार जखमी.

० इस्रायल- हमास झुजांत लेबेनाॅनाच्या हिजबुल्ला संघटनेचे सैनिक हमासा वटेन. इस्रायलाचो कम्युनिकेशन टाॅवर उद्धस्त केलो.

० मरप्यांचो आंकडो – गाझा (३७८५), इस्रायल (१४०३)

० इस्रायली सैन्याचो वेस्ट बँकेंतल्या जेनिन वाठारांतले अल- अन्सार मशिदीचेर हवाई हल्लो.